ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเชื่อมโยงข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการลงทุน : 14000000-2700

สํานักการคลัง : (2564)

90

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 90

นายภาณุพงศ์ จันทะประเทศ โทร. 1660

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

- สำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะส่วนราชการในสังกัดสำนักการคลังที่รับผิดชอบหน้าที่ การดำเนินโครงการศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร ซึ่งปัจจุบันโครงการฯ ดังกล่าวสำนักการคลังได้พิจารณากำหนดเป็นตัวชี้วัดหลักตามยุทธศาสตร์และการกำหนดกรอบบทบาทภารกิจ ตลอดจนอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานมาโดยต่อเนื่อง ทั้งนี้ สำหรับเป้าหมายตัวชี้วัดตามโครงการที่ทางหน่วยงานจะต้องขับเคลื่อนตามที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมีการประเมินเป้าประสงค์รวมทั้งค่าเป้าหมายของมาตรการภายใต้กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่อาศัยคุณภาพการให้บริการที่สูงขึ้นทั้งในส่วนของผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ดังนั้นสำนักงานเศรษฐกิจการคลังจึงได้พิจารณาเพื่อจัดทำแผนกิจกรรมการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564 คือกิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลในเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร โดยมุ่งวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลข่าวสารด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง และการลงทุนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะช่วยให้เกิด การสร้างข้อมูลเพื่อแนะนำให้บริการและส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจแก่ นักลงทุนหรือประชาชนทั่วไปที่สนใจให้ได้รับข้อมูลข่าวสารประกอบการตัดสินใจในการลงทุน รวมทั้งในการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ประกอบการและให้คำปรึกษาช่วยเหลือเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการลงทุนได้อย่างสอดคล้องและต่อเนื่องโดยที่กรุงเทพมหานครในฐานะศูนย์กลางของกลุ่มภูมิภาคอาเซียน ซึ่งได้ลงนามความร่วมมือเพื่อตกลงกันที่จะสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนโดยการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ซึ่งประกอบด้วย 3 เสาหลัก คือ ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครในฐานะเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยที่เป็นศูนย์กลางความเจริญในทุกๆ ด้าน จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาเพื่อปรับปรุง ให้เกิดความพร้อมในการเป็นเมืองศูนย์กลางของเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านเศรษฐกิจนั้น กรุงเทพมหานครจำเป็นต้องมีแหล่งกลางในการศึกษาหาข้อมูลด้านเศรษฐกิจ การคลัง การลงทุนที่มีความเป็นสากล พร้อมทั้งพัฒนาปรับปรุง หน้าเว็บไซต์และทำการประมวลผลในการนำเสนอข้อมูลสถิติต่างๆ ให้เกิดความน่าสนใจและทันสมัยยิ่งขึ้น รวมทั้งรองรับการทำงานได้ในหลายอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน เป็นต้น ในการนี้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังจึงได้พิจารณาจัดทำกิจกรรมเพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังและการลงทุนของกรุงเทพมหานครให้มีฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจที่สำคัญ ตลอดจนข้อมูลพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มอาเซียน และดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในส่วนของข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการลงทุนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนผ่านช่องทางเผยแพร่เนื้อหาในเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูล เศรษฐกิจการคลังและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร (www.bangkok.go.th/fiic) ของหน่วยงาน ต่อไป

14090000/14090000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีการเชื่อมโยงข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน - เพื่อให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครมีข้อมูลที่จำเป็นเพื่อก่อให้เกิดการประกอบธุรกิจ ตลอดจนการลงทุนในเขตกรุงเทพมหานครมากยิ่งขึ้น - เพื่อให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครมีข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครได้

เป้าหมายของโครงการ

- มีความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลการประกอบธุรกิจและการลงทุน การเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน การท่องเที่ยว วัฒนธรรม และการบริการ - พัฒนาข้อมูลเศรษฐกิจการคลังและการลงทุนของกรุงเทพมหานครให้มีความทันสมัยตอบสนองความต้องการต่อผู้รับบริการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน
๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ%
๖.๑.๑.๑ สนับสนุนการประกอบธุรกิจ และพัฒนาผลิตผลการเกษตร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-20)

90.00

20/08/2564 : สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-07-20)

85.00

-

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-06-22)

80.00

- สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลฯ และสรุปผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ

** ปัญหาของโครงการ : -ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-05-24)

75.00

- แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดประชุมพิจารณากำหนดรูปแบบฐานข้อมูลและเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครเห็นชอบ - สืบค้น รวบรวมขจัดเก็บ และนำเข้าข้อมูลในศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังและการลงทุนของกรุงเทพมหานครตลอดจนปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลให้มีความทันสมัย และเป็นปัจจุบัน - สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลฯ และสรุปผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-04-19)

70.00

- สืบค้น รวบรวมจัดเก็บ และนำเข้าข้อมูลในศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลัง และการลงทุนของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลให้มีความทันสมัย และเป็นปัจจุบัน - สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลฯ และสรุปผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-03-22)

65.00

- สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลฯ และสรุปผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-02-18)

60.00

- สืบค้น รวบรวมจัดเก็บ และนำเข้าข้อมูลในศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนปรับปรุงพัฒนาข้อมูลให้มีความทันสมัย และเป็นปัจจบัน - สำรวจความพึงพอใจของผู้บริการศูนย์ข้อมูลฯ และสรุปผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-01-18)

50.00

- สืบค้น รวบรวมจัเเก็บ และนำเข้าข้อมูลในศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลัง และการลงทุนของกรุงเทพมหานคร ตลอดจยปรับปรุงพัฒนาข้อมูลให้มีความทันสมัย และเป็นปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-12-17)

35.00

- กำหนดจำนวนข้อมูลเป้าหมายที่จะดำเนินการจัดทำฐาน/เชื่อมโยง ฯ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-24)

20.00

กำหนดจำนวนข้อมูลเ้าหมายทีจะดำเนินการจัดทำฐาน/เชื่อมโยง - แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมการลงทุนของกรุงเทพมหานคร - ประชุมฯ พิจารณากำหนดกรอบสัดส่วน ระดับ และรายละเอียดของข้อมูลเป้าหมายให้กับหน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง - จัดทำบัญชีรายการชุดข้อมูล (ฐานข้อมูล ปี 2564) เสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ เห็นชอบในการกำหนดและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน - เสนอหนังสือพร้อมบัญชีรายการข้อมูลให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครเห็นชอบ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-28)

5.00

28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดส่งข้อมูลความคืบหนาการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติที่กำหนดไว้ในนโยบายแต่ละด้าน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่ม่

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-27)

5.00

- กำหนดจำนวนข้อมูลเป้าหมายที่จะดำเนินการจัดทำฐาน/เชื่อมโยง

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-26)

5.00

อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือแจ้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดส่งข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติที่กำหนดไว้ในนโยบายแต่ละด้าน

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กำหนดจำนวนข้อมูลเป้าหมายที่จะดำเนินการจัดทำฐาน/เชื่องโยง
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:สืบค้น รวบรวมจัดเก้บ และนำเข้าข้อมูลในศุูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนปรับปรุงพัฒนาข้อมูลให้มีความทันสมัย และเป้นปัจจุบัน
:60%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลฯ และสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 14000000-2700

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 14000000-2700

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1400-2006

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการลงทุนของศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 25

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 80

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
35.00

100 / 100
2
65.00

100 / 100
3
80.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **