ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การพัฒนาฐานข้อมูล : 14000000-2695

สํานักการคลัง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

น.ส.อรพรรณ หนูเสน

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

-

14010000/14010000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

มีข้อมูลประกอบตัวชี้วัดเมืองในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1

เป้าหมายของโครงการ

มีการนำเข้าข้อมูลประกอบตัวชี้วัดเมืองครบทุกรายการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ%
๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

28/09/2563 : ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพิ่มเติมตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองจำนวน 1 ตัวชี้วัด และนำเข้าข้อมูลประกอบตัวชี้วัดจำนวน 1 รายการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 91.00 (2020-08-31)

91.00

31/8/2563 : ปรับปรุงข้อมูลกรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายเดือน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2020-07-30)

83.00

30/07/2563 : ปรับปรุงข้อมูลกรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายเดือน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-29)

70.00

ปรับปรุงข้อมูลกรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-30)

50.00

แจ้งผลการนำเข้าข้อมูลส่ง สยป. ภายในระยะเวลาที่กำหนด (29 พ.ค. 63)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-04-29)

30.00

29/4/2563 : ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดเก็บและนำเข้าข้อมูลตามที่หน่วยงานได้ทบทวนข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 14 ตัวชี้วัดมีข้อมูลประกอบ 20 รายการ และดำเนินการจัดเก็บข้อมูลและนำเข้าในฐานข้อมูลทุกรายการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-03-23)

15.00

23/3/2563 : รอผลการพิจารณาจากคณะกรรมการลำดับการพัฒนาฐานข้อมูลฯ เพื่ออนุมัติตามแผนที่หน่วยงานกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-02-26)

10.00

26/2/2563 : หน่วยงานจัดส่งแบบทบทวนสถานะข้อมูล สยป.4.1(1) แผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน สยป.4.1(2) และปฏิทินการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฐานข้อมูล สยป.4.1(3) ให้สำนักยุทธศาสตร์ฯ เสนอคณะกรรมการกำกับการพัฒนาฐานข้อมูลฯ พิจารณา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-01-29)

5.00

29/1/2563 : หน่วยงานทบทวนสถานะข้อมูลของหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 14000000-2695

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 14000000-2695

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1400-0853

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
5.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **