ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการสร้างฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร : 14000000-2689

สํานักการคลัง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายภานุพงษ์ จันทะประเทศ โทร. 1660

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

- สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง มีภารกิจความรับผิดชอบโครงการศูนย์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร ซึ่งต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ จึงควรมีการสร้างฐานข้อมูลเพื่อให้เป็นแหล่งจัดเก็บ และรวบรวมข้อมูล สถิติที่เกี่ยวข้อง

14090000/14090000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร สามารถนำไปประกอบการตัดสินใจให้แก่นักธุรกิจและผู้สนใจ

เป้าหมายของโครงการ

- กรุงเทพมหานครมีฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการลงทุน ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน
๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ%
๖.๑.๑.๑ สนับสนุนการประกอบธุรกิจ และพัฒนาผลิตผลการเกษตร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-17)

100.00

17/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว นำเข้า/และเผยแพร่ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการลงทุนผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.bangkok.go.th./fiic

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-17)

95.00

17/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... นำเข้า/และเผยแพร่ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการลงทุนผ่านช่องทางในเว็บไซต์ www.bangkok.go.th/fiic

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-16)

85.00

16/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...นำเข้า/และเผยแพร่ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการลงทุนผ่านช่องทางในเว็บไซต์ www.bang.go.th/fiic

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-17)

75.00

17/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...นำเข้า/เผยแพร่ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการลงทุนผ่านช่องทางในเว็บไซต์ www.bangkok.co.th/fice

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-18)

70.00

18/5/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ....ออกแบบวิธีการจัดเก็บและนำเข้าข้อมูลในฐานข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-16)

65.00

16/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ออกแบบวิธีการจัดเก็บและนำเข้าข้อมูลในฐานข้อมูลฯ

** ปัญหาของโครงการ : -ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไมมี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-20)

60.00

20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวม/เผยแพร่ข้อมูลบทวิเคราห์ทางเศรษบกิจของกรุงเทพมหานครผ่านช่องทางเว็บไซต์/ไลน์//Facebook/วารสารบางกอก Economy

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-17)

50.00

17/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ออกแบบวิธีการจัดเก็บและนำเข้าข้อมูลในฐานข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-17)

40.00

17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ออกแบบวิธีการจัดเก็บและนำเข้าข้อมูลในฐนข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-12-25)

5.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ออกแบบวิธีการจัดเก็บและนำเข้าข้อมูลในฐานข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-28)

20.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการศึกษษข้อมูลและสถิติทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุนของ กทม.

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-26)

10.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูลโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการศึกษาข้อมูลและสถิติทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ออกแบบวิธีการจัดเก็บและนำเข้าข้อมูลในฐานข้อมูล
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ออกแบบรายงานข้อมูลเพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์
:10%
เริ่มต้น :2020-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:นำเข้าและเผยแพร่ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการลงทุนผ่านเว็บไซต์ www.bangkok.go.th/fiic
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 14000000-2689

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 14000000-2689

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1400-0822

ตัวชี้วัด : สร้างฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย มีฐานข้อมูล : 1

ผลงานที่ทำได้ มีฐานข้อมูล : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(มีฐานข้อมูล)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **