ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลรถยนต์ราชการของกรุงเทพมหานคร : 14000000-2638

สํานักการคลัง : (2562)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายพรชัย วิมลปกรณ์ ( 022266226 )

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ยานพาหนะเป็นทรัพย์สินที่ต้องใช้พลังงาน หากมีฐานข้อมูลจำนวนยานพาหนะจะช่วยในการควบคุมวางแผนการใช้พลังงานได้

14040000/14040000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อจัดทำฐานข้อมูลรถยนต์ราชการของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

รายงานฐานข้อมูลรถยนต์ จำนวน 1 ฉบับ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๔ - การใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพและพลังงานทางเลือก
๒.๔.๑ กรุงเทพมหานครเป็นที่เมืองประหยัดพลังงาน ใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม%
๒.๔.๑.๑ ลดการใช้พลังงานของหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-08-30)

100.00

30/8/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2019-07-31)

90.00

31/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ ประมวลผลและจัดทำฐานข้อมูลยานพาหนะที่ได้รับการยืนยันจากทุกหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :กองบริการระบบคอมพิวเตอร์กำลังเเขียนโปรแกรมฐานข้อมูลยานพาหนะให้กับกองทะเบียนทรัพย์สิน หลังจากมีฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้วจะรายงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2019-06-27)

80.00

27/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...หน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลยานพาหนะและยืนยันในระบบ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2019-05-30)

65.00

30/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทุกหน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลยานพาหนะและยืนยันในระบบ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-05-01)

60.00

1/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทุกหน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลยานพาหนะและยืนยันในระบบ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2019-03-26)

55.00

26/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทุกหน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลยานพาหนะและยืนยันในระบบฯ

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-02-28)

50.00

28/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทุกหน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลยานพาหนะและยืนยันในระบบฯ

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-01-30)

40.00

30/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เชื่อมโยงข้อมูลจากระบบทะเบียนยานพาหนะของกรุงเทพมหานครผ่านระบบออนไลน์กับทุกหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2018-12-27)

35.00

27/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสาน สยป. เพื่อขอข้อมูลทรัพย์สินประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งของทุกหน่วยงานในระบบงานบัญชีทรัพย์สิน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2018-11-26)

30.00

26/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..ประสานหน่วยงานเพื่อขอข้อมูลทรัพย์สินประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งของทุกหน่วยงานในระบบงานบัญชีทรัพย์สิน

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2018-10-29)

20.00

29/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำลังดำเนินการประสานสำนักยุทธศาสตร์เพื่อขอข้อมูลทรัพย์สินประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งของทุกหน่วยงานในระบบงานบัญชีทรัพย์สิน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประสานสำนักยุทธศาสตร์เพื่อขอข้อมูลทรัพย์สินประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งของทุกหน่วยงานในระบบงานบัญชีทรัพย์สิน
:20%
เริ่มต้น :2018-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:เชื่อมโยงข้อมูลจากระบบทะเบียนยานพาหนะของกรุงเทพมหานครผ่านระบบออนไลน์กับทุกหน่วยงาน
:20%
เริ่มต้น :2018-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ทุกหน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลยานพาหนะและยืนยันในระบบฯ
:30%
เริ่มต้น :2018-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:กองทะเบียนทรัพย์สินประมวลผลและจัดทำรายงานฐานข้อมูลรถยนต์ราชการของกรุงเทพมหานคร
:30%
เริ่มต้น :2018-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 14000000-2638

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 14000000-2638

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1400-0787

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำข้อมูลรถยนต์ราชการของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
65.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **