ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากรช่วงที 4 จากถนนแจ้งวัฒนะถึงถนนเทศบาลสงเคราะห์ (ต่อเนื่อง) (งบปี 2563-2565) (กรบ) : 11000000-7006

สํานักการระบายน้ำ : (2565)

62

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 62

กองระบบคลอง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากรช่วงที 4 จากถนนแจ้งวัฒนะถึงถนนเทศบาลสงเคราะห์มีจุดเรืมต้นเชื่อมต่อกับคลองผดุงกรุงเกษมในพื้่นที่เขตดุสิตโดบผ่านพื้นที่เขตดุสิต เขตบางซื่อ เขตจตุจักร เขตหลักสี่ เขตดอนเมืองลงสุ่เม่น้ำเจ้าพระยาที่ อ.บางปะอิน

11110000/11110000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เป็นคลองระบายน้ำสายหลักรองรัลการระบายน้ำในพื้นที 5 เขต ปัจจุบันคลองเปรมประชากรมีสภาพตื้นเขินมีบ้านรุกล้ำแนวลำนำเป็นจำนวนมากทำให้การระบายน้ำไม่สะดวก

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประขากรความยาวประมาณ11700 เมตร่ก่อสร้างเขื่น ค.ส.ล. คลองแยกความยาวประมาณ 400 เมตรงานระบบท่ีอรวบรวมน้ำเสีย ความยาวประมาณ 12000 เมตรติดตั้งราวกันตก ความยาวประมาณ 12400 เมตรติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน จำนวน 248 แห่ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 62.00 (2022-11-24)

62.00

24/11/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 62.00 (2022-10-26)

62.00

26/10/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 62.00 (2022-09-27)

62.00

27/09/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 61.00 (2022-08-29)

61.00

29/08/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 61.00 (2022-06-29)

61.00

29/06/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 61.00 (2022-05-27)

61.00

27/05/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 61.00 (2022-04-26)

61.00

26/04/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2022-03-25)

60.00

25/03/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2022-02-24)

60.00

24/02/2565 : อยุ่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2022-01-26)

60.00

26/01/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 59.00 (2021-12-28)

59.00

28/12/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 59.00 (2021-11-29)

59.00

29/11/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 59.00 (2021-10-29)

59.00

29/10/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:1.จัดทำข้อกำหนด
:20%
เริ่มต้น :2021-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:2.จัดหาผู้รับจ้าง
:20%
เริ่มต้น :2021-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:3.ขออนุมัตจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2022-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:4.ดำเนินการตามสัญญา
:50%
เริ่มต้น :2022-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-02-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-7006

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-7006

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-6511

ตัวชี้วัด : (2565) จำนวนคลองสายหลักที่ได้รับการฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพให้มีระบบการระบายน้ำที่ดีขึ้น (ผลลัพท์) (กรบ.)

ค่าเป้าหมาย คลอง : 32

ผลงานที่ทำได้ คลอง : 1

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คลอง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

95 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **