ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการก่อสร้างเขือน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร ช่วงที่ 3 จากถนนสรงประภาถึงถนนแจ้งวัฒนะ (กรบ) งบปี 2564-2566 : 11000000-7005

สํานักการระบายน้ำ : (2565)

52

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 52

กองระบบคลอง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

คลองเปรมประชากร มีจุดเริ่มต้นเชื่อมต่อกับคลองผดุงกรุงเกษม ในพื้นที่เขตดุสิตโดยไหลผ่านเขตดุสิต เขตบางซื่อ เขตจุจักร เขตหลักสี่ เขดดอนเมือง ลแะไหลสู่แม่น้ำเจ้าพระยาที่อำเภอบางปะอิน เป็นระยะทาง 50,846 เมตรในพื้นที่กรุงเทพ มีบ้านรุกล้ำจำนวน 4,398 หลังคาเรือน

11110000/11110000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 ตามนโยบายรัฐบาลให้กรุงเทพ ก่อสร้างเขื่อนและเร่งดำเนินการในพื้นที่ที่สามารถดำเนินการได้ทันที โดยให้เริ่มดำเนินการโดยเร่งด่วน 2 เพื่อป้องกันการกัดเซาะตลิ่งริมคลองดังกล่าว 3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำและป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม4 บรรเทาปัญหาคุณภาพน้ำเน่าเสีย

เป้าหมายของโครงการ

1 ก่อสร้างเขื่อน ค,ส,ล. คลอเปรมประชากร ความยาวประมาณ 11,000 เมตร 2 ก่อสร้างเขื่อน ค,ส,ล. คลองแยก ความยาวประมาณ 300 เมตร 3 งานระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย ความยาวประมาณ 11,300 เมตร 4 ติดตั้งราวกันตก ความยาวประมาณ 11,600 เมตร 5 ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน จำนวน 232 แห่ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.00 (2022-11-24)

52.00

24/11/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.00 (2022-10-26)

52.00

26/10/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 51.00 (2022-09-27)

51.00

27/09/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 51.00 (2022-08-29)

51.00

29/08/2565 :อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2022-07-25)

10.00

25/07/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2022-06-29)

10.00

29/06/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2022-05-27)

10.00

27/05/2565 : อยู่ระหวางขั้นตอนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2022-04-26)

10.00

26/04/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2022-03-25)

10.00

25/03/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2022-02-24)

10.00

24/02/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 9.00 (2022-01-26)

9.00

26/01/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-12-28)

10.00

28/12/2564 :อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-11-29)

10.00

29/11/2564 : อยุ่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-10-29)

10.00

29/10/2564 : อยู่ระหว่างข้้นตอนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:1.จัดทำข้อกำหนด
:20%
เริ่มต้น :2021-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:2.จัดหาผู้รับจ้าง
:20%
เริ่มต้น :2021-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:3.ขออนุมัตจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2022-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:4.ดำเนินการตามสัญญา
:50%
เริ่มต้น :2022-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-02-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-7005

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-7005

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-6511

ตัวชี้วัด : (2565) จำนวนคลองสายหลักที่ได้รับการฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพให้มีระบบการระบายน้ำที่ดีขึ้น (ผลลัพท์) (กรบ.)

ค่าเป้าหมาย คลอง : 32

ผลงานที่ทำได้ คลอง : 1

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คลอง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

95 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **