ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการ โรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขม-ทุ่งครุ ระยะที่ 4 (สจน.) : 11000000-4390

สํานักการระบายน้ำ : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายโอภาส แสงทองประกาย2332

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครตระหนักถึงปัญหามลภาวะทางน้ำในกรุงเทพมหานคร จึงได้พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหา น้ำเน่าเสีย ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ สำนักการระบายน้ำ ดำเนินการโครงการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย และการซ่อมบำรุงรักษาระบบท่อรวบรวมน้ำเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ำใหญ่ที่เปิดดำเนินการแล้ว 8 โรง คือ โรงควบคุมคุณภาพน้ำสี่พระยา รัตนโกสินทร์ ดินแดง ช่องนนทรี หนองแขม ทุ่งครุ จตุจักร และศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ กรุงเทพมหานคร มีขีดความสามารถในการบำบัดน้ำเสียรวม 1,112,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขม ตั้งอยู่บริเวณโรงกำจัดขยะมูลฝอยหนองแขม พื้นที่บริการบำบัดน้ำเสีย 44 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่เขตหนองแขม บางแค และภาษีเจริญ สามารถบำบัดน้ำเสียได้ 157,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ความยาวท่อรวบรวมน้ำเสีย 46 กิโลเมตร กระบวนการบำบัดน้ำเสียแบบ Vertical Loop Reactor Activated Sludge เริ่มเดินระบบบำบัด เมื่อปี พ.ศ. 2545 โรงควบคุมคุณภาพน้ำทุ่งครุ ตั้งอยู่ในซอยประชาอุทิศ 90 เขตทุ่งครุ พื้นที่บริการบำบัดน้ำเสีย 42 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่เขตทุ่งครุ ราษฎร์บูรณะ และบางส่วนของเขตจอมทอง สามารถบำบัดน้ำเสียได้ 65,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ความยาวท่อรวบรวมน้ำเสีย 26 กิโลเมตร กระบวนการบำบัดน้ำเสียแบบ Vertical Loop Reactor Activated Sludge เริ่มเดินระบบบำบัด เมื่อปี พ.ศ. 2545 เพื่อให้การบริหารจัดการ ควบคุม ดูแล และเดินระบบบำบัดน้ำเสียเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับการบริหารงบประมาณและอัตรากำลังของบุคลากรที่จะเดินระบบบำบัดน้ำเสียอย่างเหมาะสมไม่มีการเพิ่มอัตรากำลังในการเดินระบบ จึงต้องมีการจ้างเอกชนเดินระบบ โดยบริษัท UBA เดินระบบเป็นระยะเวลา 5 ปี ตามสัญญาจ้าง

11130000/11130000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อรวบรวมน้ำเสียในพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสีย และสามารถเดินระบบน้ำเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขม และ โรงควบคุมคุณภาพน้ำทุ่งครุได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ

1. เพื่อดำเนินการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษาและบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขม - ทุ่งครุ ระยะที่ 4 เป็นเวลา 5 ปี 2. ควบคุมบริหาร ดูแล รักษาระบบท่อรวบรวมน้ำเสียระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาดบำบัด 157,000 ลูกบาศก์เมตร/วันและระบบบำบัดตะกอนน้ำเสีย ความสามารถบำบัด 500 ลูกบาศก์เมตร/วัน (20% ตะกอนแห้ง) ของโรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขม 3. ควบคุมบริหาร ดูแล รักษาระบบท่อรวบร่วมน้ำเสียระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาดบำบัด 65,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน ของโรงควบคุมคุณภาพน้ำทุ่งครุ ให้ได้มาตรฐานน้ำทิ้ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-30)

100.00

30/09/2564 : เดินระบบบำบัดน้ำเสีย ปริมาณน้ำเสียเฉลี่ยเข้าระบบ ระหว่างวันที่ 1-15 เดือน กันยายน ในพื้นที่โรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขมได้รวม 2,102,020 ลบม./เดือน = 140,135 ลบม./วัน และบำบัดน้ำเสียในพื้นที่บริการโรงควบคุมคุณภาพน้ำทุ่งครุ ได้รวม 1,088,937ลบม./เดือน 72,596 ลบม./วัน โดยน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วที่ระยะเฉลี่ยที่ 100 เมตร ใต้จุดปล่อยน้ำ มีลักษณะคุณภาพน้ำทิ้ง มีค่า บีโอดี โรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขมฯ = 2.08มิลลิกรัมต่อลิตร และโรงควบคุมคุณภาพน้ำทุ่งครุ = 3.24มิลลิกรัมต่อลิตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 88.00 (2021-08-30)

88.00

30/08/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเดินระบบบำบัดน้ำเสีย ปริมาณน้ำเสียเฉลี่ยเข้าระบบ เดือน กรกฎาคม ในพื้นที่โรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขมได้รวม 4,545,120 ลบม./เดือน = 146,617 ลบม./วัน และบำบัดน้ำเสียในพื้นที่บริการโรงควบคุมคุณภาพน้ำทุ่งครุ ได้รวม 2,066,508ลบม./เดือน 66,662 ลบม./วัน โดยน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วที่ระยะเฉลี่ยที่ 100 เมตร ใต้จุดปล่อยน้ำ มีลักษณะคุณภาพน้ำทิ้ง มีค่า บีโอดี โรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขมฯ = 4.6มิลลิกรัมต่อลิตร และโรงควบคุมคุณภาพน้ำทุ่งครุ = 3.6มิลลิกรัมต่อลิตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-31)

80.00

31/07/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเดินระบบบำบัดน้ำเสีย ปริมาณน้ำเสียเฉลี่ยเข้าระบบ เดือน มิถุนายน ในพื้นที่โรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขมได้รวม 3,835,830 ลบม./เดือน = 127,861 ลบม./วัน และบำบัดน้ำเสียในพื้นที่บริการโรงควบคุมคุณภาพน้ำทุ่งครุ ได้รวม 1,886,237ลบม./เดือน 62,875 ลบม./วัน โดยน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วที่ระยะเฉลี่ยที่ 100 เมตร ใต้จุดปล่อยน้ำ มีลักษณะคุณภาพน้ำทิ้ง มีค่า บีโอดี โรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขมฯ = 5.4มิลลิกรัมต่อลิตร และโรงควบคุมคุณภาพน้ำทุ่งครุ = 4.2มิลลิกรัมต่อลิตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2021-06-29)

72.00

29/06/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเดินระบบบำบัดน้ำเสีย ปริมาณน้ำเสียเฉลี่ยเข้าระบบ เดือน พฤษภาคม ในพื้นที่โรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขมได้รวม 3,928,860 ลบม./เดือน = 126,736 ลบม./วัน และบำบัดน้ำเสียในพื้นที่บริการโรงควบคุมคุณภาพน้ำทุ่งครุ ได้รวม 1,733,114ลบม./เดือน 55,907 ลบม./วัน โดยน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วที่ระยะเฉลี่ยที่ 100 เมตร ใต้จุดปล่อยน้ำ มีลักษณะคุณภาพน้ำทิ้ง มีค่า บีโอดี โรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขมฯ = 6.4มิลลิกรัมต่อลิตร และโรงควบคุมคุณภาพน้ำทุ่งครุ = 3.8มิลลิกรัมต่อลิตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.00 (2021-05-30)

64.00

30/05/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเดินระบบบำบัดน้ำเสีย ปริมาณน้ำเสียเฉลี่ยเข้าระบบ เดือน เมษายน ในพื้นที่โรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขมได้รวม 3,617,550 ลบม./เดือน = 120,585 ลบม./วัน และบำบัดน้ำเสียในพื้นที่บริการโรงควบคุมคุณภาพน้ำทุ่งครุ ได้รวม 1,581,579ลบม./เดือน = 52,719ลบม./วัน โดยน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วที่ระยะเฉลี่ยที่ 100 เมตร ใต้จุดปล่อยน้ำ มีลักษณะคุณภาพน้ำทิ้ง มีค่า บีโอดี โรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขมฯ 5.80มิลลิกรัมต่อลิตร และโรงควบคุมคุณภาพน้ำทุ่งครุ = 4.10มิลลิกรัมต่อลิตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2021-04-29)

56.00

29/04/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเดินระบบบำบัดน้ำเสีย ปริมาณน้ำเสียเฉลี่ยเข้าระบบ เดือน มีนาคม ในพื้นที่โรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขมได้รวม 3,507,810 ลบม./เดือน = 113,155 ลบม./วัน และบำบัดน้ำเสียในพื้นที่บริการโรงควบคุมคุณภาพน้ำทุ่งครุ ได้รวม 1,726,380ลบม./เดือน = 55,690ลบม./วัน โดยน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วที่ระยะเฉลี่ยที่ 100 เมตร ใต้จุดปล่อยน้ำ มีลักษณะคุณภาพน้ำทิ้ง มีค่า บีโอดี โรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขมฯ 6.40มิลลิกรัมต่อลิตร และโรงควบคุมคุณภาพน้ำทุ่งครุ = 4.70มิลลิกรัมต่อลิตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2021-03-31)

48.00

31/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเดินระบบบำบัดน้ำเสีย ปริมาณน้ำเสียเฉลี่ยเข้าระบบ เดือน กุมภาพันธ์ ในพื้นที่โรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขมได้รวม 3,202,090ลบม./เดือน = 114,360ลบม./วัน และบำบัดน้ำเสียในพื้นที่บริการโรงควบคุมคุณภาพน้ำทุ่งครุ ได้รวม 1,619,669ลบม./เดือน = 57,845ลบม./วัน โดยน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วที่ระยะเฉลี่ยที่ 100 เมตร ใต้จุดปล่อยน้ำ มีลักษณะคุณภาพน้ำทิ้ง มีค่า บีโอดี โรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขมฯ 6.20มิลลิกรัมต่อลิตร และโรงควบคุมคุณภาพน้ำทุ่งครุ = 5มิลลิกรัมต่อลิตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-28)

40.00

28/02/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเดินระบบบำบัดน้ำเสีย ปริมาณน้ำเสียเฉลี่ยเข้าระบบ เดือน มกราคม ในพื้นที่โรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขมได้รวม 3,417,220ลบม./เดือน = 110,233ลบม./วัน และบำบัดน้ำเสียในพื้นที่บริการโรงควบคุมคุณภาพน้ำทุ่งครุ ได้รวม 1,499,880ลบม./เดือน = 48,383ลบม./วัน โดยน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วที่ระยะเฉลี่ยที่ 100 เมตร ใต้จุดปล่อยน้ำ มีลักษณะคุณภาพน้ำทิ้ง มีค่า บีโอดี โรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขมฯ =3.40 มิลลิกรัมต่อลิตร และโรงควบคุมคุณภาพน้ำทุ่งครุ = 4.60 มิลลิกรัมต่อลิตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2021-01-27)

32.00

27/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเดินระบบบำบัดน้ำเสีย ปริมาณน้ำเสียเฉลี่ยเข้าระบบ เดือน ธันวาคม ในพื้นที่โรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขมได้รวม 3,799,040ลบม./เดือน = 122,550ลบม./วัน และบำบัดน้ำเสียในพื้นที่บริการโรงควบคุมคุณภาพน้ำทุ่งครุ ได้รวม 2,116,622ลบม./เดือน = 78,278ลบม./วัน โดยน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วที่ระยะเฉลี่ยที่ 100 เมตร ใต้จุดปล่อยน้ำ มีลักษณะคุณภาพน้ำทิ้ง มีค่า บีโอดี โรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขมฯ =3.60 มิลลิกรัมต่อลิตร และโรงควบคุมคุณภาพน้ำทุ่งครุ = 5.10 มิลลิกรัมต่อลิตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2020-12-24)

24.00

12/24/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเดินระบบบำบัดน้ำเสีย ปริมาณน้ำเสียเฉลี่ยเข้าระบบ เดือน กันยายน 2563 ในพื้นที่โรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขมได้รวม 4,361,120ลบม./เดือน = 145,371ลบม./วัน และบำบัดน้ำเสียในพื้นที่บริการโรงควบคุมคุณภาพน้ำทุ่งครุ ได้รวม 1,842,802ลบม./เดือน = 61,427ลบม./วัน โดยน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วที่ระยะเฉลี่ยที่ 100 เมตร ใต้จุดปล่อยน้ำ มีลักษณะคุณภาพน้ำทิ้ง มีค่า บีโอดี โรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขมฯ = 3.40 มิลลิกรัมต่อลิตร และโรงควบคุมคุณภาพน้ำทุ่งครุ = 4.20 มิลลิกรัมต่อลิตร อยู่ระหว่างขั้นตอนเดินระบบบำบัดน้ำเสีย ปริมาณน้ำเสียเฉลี่ยเข้าระบบ เดือน ตุลาคม 2563 ในพื้นที่โรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขมได้รวม 5,937,020ลบม./เดือน = 191,517ลบม./วัน และบำบัดน้ำเสียในพื้นที่บริการโรงควบคุมคุณภาพน้ำทุ่งครุ ได้รวม 1,918,236ลบม./เดือน = 61,879ลบม./วัน โดยน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วที่ระยะเฉลี่ยที่ 100 เมตร ใต้จุดปล่อยน้ำ มีลักษณะคุณภาพน้ำทิ้ง มีค่า บีโอดี โรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขมฯ = 3.60 มิลลิกรัมต่อลิตร และโรงควบคุมคุณภาพน้ำทุ่งครุ = 5.40 มิลลิกรัมต่อลิตร อยู่ระหว่างขั้นตอนเดินระบบบำบัดน้ำเสีย ปริมาณน้ำเสียเฉลี่ยเข้าระบบ เดือน พฤศจิกายน ในพื้นที่โรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขมได้รวม 4,927,320ลบม./เดือน = 164,244ลบม./วัน และบำบัดน้ำเสียในพื้นที่บริการโรงควบคุมคุณภาพน้ำทุ่งครุ ได้รวม 2,301,105ลบม./เดือน = 76,704ลบม./วัน โดยน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วที่ระยะเฉลี่ยที่ 100 เมตร ใต้จุดปล่อยน้ำ มีลักษณะคุณภาพน้ำทิ้ง มีค่า บีโอดี โรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขมฯ = 5.80 มิลลิกรัมต่อลิตร และโรงควบคุมคุณภาพน้ำทุ่งครุ = 5.40 มิลลิกรัมต่อลิตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการเดินระบบบำบัด
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการเดินระบบบำบัด
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการเดินระบบบำบัด
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการเดินระบบบำบัด
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-4390

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-4390

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0839

ตัวชี้วัด : (New) ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัดงานประจำ (สจน.)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 91

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
26.40

100 / 100
2
51.00

95 / 100
3
68.00

90 / 100
4
91.00

100 / 50

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **