ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมการจัดการน้ำเสียภาคประชาชน (สจน.) : 11000000-4375

สํานักการระบายน้ำ : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายเกษม เทพหนู หัวหน้ากลุ่มงานระบบข้อมูลฯ 2321

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ความเจริญและส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศ เป็นผลให้มีการขยายตัวของชุมชนและกิจกรรมการผลิตและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนมากขึ้น ปัจจัย อย่างหนึ่งที่ส่งเสริมการพัฒนาประเทศ คือ น้ำ และเมื่อมีการใช้น้ำ ผลที่ตามมาก็คือ การเกิดน้ำเสียในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการพัฒนา ซึ่งหากมีการทิ้งน้ำเสียที่ไม่ผ่านการบำบัดลงแหล่งน้ำสาธารณะ จะก่อให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียของแหล่งน้ำตามมา โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ประสบปัญหา ในเรื่องความหนาแน่นของประชากรสูง ประกอบกับแม่น้ำ ลำคลองที่ไหลผ่านกรุงเทพมหานครได้รับการปนเปื้อน จากตอนบนของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ความพยายามที่จะลดความสกปรกหรือการปนเปื้อนของแหล่งน้ำดังกล่าว ไม่สามารถดำเนินการให้เห็นผลในระยะเวลาอันสั้นได้อย่างเป็นรูปธรรม การบำบัดน้ำเสียจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควรให้ความร่วมมือ มาตรการที่สำคัญที่สุดของการจัดการน้ำเสีย คือ การที่ประชาชนทั่วไปซึ่งไม่ว่าจะใช้น้ำเพื่อการดำรงชีวิตหรือเพื่อดำเนินกิจกรรมหารายได้ ร่วมกันช่วยลดและบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้น เช่น การบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด และลดการระบายน้ำเสียออกสู่สิ่งแวดล้อมหรือแหล่งน้ำสาธารณะ ดังนั้น สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ สำนักการระบายน้ำ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการจัดการ น้ำเสียภาคประชาชน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย และลดปริมาณน้ำเสียที่ระบายออกสู่สิ่งแวดล้อมและแหล่งน้ำสาธารณะ

11130000/11130000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

3.1 เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนในการใช้น้ำ ปัญหามลพิษทางน้ำ การร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ และการใช้น้ำอย่างประหยัดและคุ้มค่า 3.2 เพื่อให้ความรู้ในเรื่องการจัดการปัญหามลพิษทางน้ำ การร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ และการใช้น้ำอย่างประหยัดและคุ้มค่า ให้แก่ เยาวชน นักเรียนนักศึกษาภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป

เป้าหมายของโครงการ

3.2.1 เป้าหมาย 3.1 ดำเนินการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนในการใช้น้ำ ปัญหามลพิษทางน้ำ การร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ และการใช้น้ำอย่างประหยัดและคุ้มค่า อย่างน้อย 2 ช่องทาง เช่น การจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ผ่าน เฟสบุ๊ค ไลน์ หรือ แอพลิเคชั่นต่างๆ 3.2.2 จัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องการจัดการปัญหามลพิษทางน้ำ การร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ และการใช้น้ำอย่างประหยัดและคุ้มค่า ให้แก่ เยาวชน นักเรียนนักศึกษาภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป อย่างน้อย 1 กลุ่มเป้าหมาย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-29)

100.00

29/09/2564 : รณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์เป็นหลัก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-08-30)

80.00

30/08/2564 : รณรงค์ให้ความรู้ผ่านช่องทางออนไลน์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-07-31)

45.00

31/07/2564 : ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-06-29)

40.00

29/06/2564 : เตรียมความพร้อมการประชาสัมพันธ์ โดยเน้นการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ไปก่อน เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-05-30)

35.00

30/05/2564 : เตรียมความพร้อมการประชาสัมพันธ์ โดยเน้นการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ไปก่อน เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-04-30)

35.00

30/04/2564 : เตรียมความพร้อมการประชาสัมพันธ์ โดยเน้นการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ไปก่อน เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-03-29)

30.00

29/03/2564 : ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมประชาสัมพันธ์และจัดอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2021-02-27)

24.00

2/27/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผนงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-23)

10.00

23/12/2563 : ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-30)

10.00

30/11/2563 : กำหนดรูปแบบแนวทางการประชาสัมพันธ์และการจัดอบรม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-30)

10.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ และกำหนดรูปแบบแนวทางการประชาสัมพันธ์และการจัดอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กำหนดรูปแบบแนวทางการประชาสัมพันธ์และการจัดอบรม
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประชาสัมพันธ์และการจัดอบรม
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนในเรื่องการใช้น้ำ ปัญหามลพิษทางน้ำ การร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ และการใช้น้ำอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทางช่องทางต่างๆ
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดอบรมให้กับกลุ่มเป้าหมาย
:40%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-4375

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-4375

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-2002

ตัวชี้วัด : (NEW)ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมการจัดการน้ำเสียภาคประชาชนที่มีการดำเนินการครบ 4 กิจกรรม (สจน)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
30.00

95 / 100
3
40.00

95 / 100
4
100.00

100 / 50

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **