ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย (เพื่มเติม) พื้นที่เขตห้วยขวางเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง (สจน.) : 11000000-4353

สํานักการระบายน้ำ : (2564)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นายปริญญา จันทคุปต์ 2338

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการก่อสร้างโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดงมีพื้นที่บริการบำบัด น้ำเสีย 37 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่เขตดุสิต พญาไท ดินแดง ราชเทวี ปทุมวัน พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย และเขตสัมพันธวงศ์ สามารถบำบัดน้ำเสียได้ 350,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และเริ่มเดินระบบบำบัดเมื่อปี พ.ศ. 2547 จากข้อมูลการเดินระบบบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดงพบว่าปริมาณน้ำเสียเข้าระบบในปี 2555-2557 มีปริมาณเฉลี่ย 195,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันหรือคิดเป็นร้อยละ 56 ของขีดความสามารถ การบำบัดน้ำเสียที่ออกแบบไว้ ดังนั้นโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดงจึงมีศักยภาพรองรับปริมาณน้ำเสียได้อีก องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งประเทศญี่ปุ่น (JICA) โดยบริษัท โตเกียว เอ็นจิเนียริ่ง คอน-ซัลแทนส์ จำกัด (TEC) และบริษัท นิปปอน โคเอะ จำกัด (NK) ได้ทำการสำรวจเบื้องต้นเพื่อปรับปรุง แผนแม่บทโครงการบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร ซึ่งตามรายงานการปรับปรุงแผนแม่บทได้เสนอยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย โดยยุทธศาสตร์ที่ 2.1 การขยายบริการบำบัดน้ำเสีย ข้อ 1) การปรับพื้นที่ให้บริการบำบัดน้ำเสีย ได้ตรวจสอบพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสียที่เปิดดำเนินการในปัจจุบันเพื่อตรวจสอบโรงควบคุมคุณภาพน้ำที่มีปริมาณน้ำเสียเข้าระบบยังไม่สูงเท่ากับขีดความสามารถที่ออกแบบไว้จริง และมีความเป็นไปได้ที่จะขยายการให้บริการบำบัดน้ำเสีย โดยพิจารณาจากอัตราการไหลของน้ำเสียในปัจจุบัน ขีดความสามารถที่ได้ออกแบบไว้ อัตราการไหลของน้ำเสียในอนาคต และความสามารถรับน้ำเสียจากพื้นที่ข้างเคียงเข้ามาบำบัดเพิ่มเติมได้อีก ซึ่งตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้เสนอให้ใช้ประโยชน์จากขีดความสามารถ การบำบัดน้ำเสียส่วนที่เหลือของโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง โดยข้อเสนอหนึ่งคือการขยายพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสียให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของเขตห้วยขวาง ซึ่งจะทำให้โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดงมีปริมาณน้ำเสียเข้าระบบบำบัดเพิ่มขึ้นประมาณ 60,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (ปี พ.ศ. 2583) และมีพื้นที่บริการเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 15 ตารางกิโลเมตร กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำ เห็นว่าการขยายพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดงให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของเขตห้วยขวาง ตามข้อเสนอในรายงานการสำรวจเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงแผนแม่บทโครงการบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครจะเป็นประโยชน์ในการเพิ่มศักยภาพการบำบัด น้ำเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง ช่วยประหยัดงบประมาณในการก่อสร้างโรงควบคุมคุณภาพน้ำ แห่งใหม่ และช่วยฟื้นฟูคุณภาพน้ำคลองต่างๆให้ดีขึ้นอย่างเป็นระบบ กล่าวคือ เมื่อคุณภาพน้ำคลองในพื้นที่ เขตห้วยขวางดีขึ้นจะทำให้คลองลาดพร้าวซึ่งเป็นคลองสายหลักที่รับน้ำจากคลองในพื้นที่เขตห้วยขวางมีสภาพดีขึ้น และเมื่อคลองลาดพร้าวมีสภาพดีขึ้นก็จะช่วยลดภาระความสกปรกของน้ำจากคลองลาดพร้าวที่ลงคลองแสนแสบ ซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพน้ำคลองแสนแสบดีขึ้นตามลำดับ ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงเสนอให้มีการดำเนินการโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียเพิ่มเติมพื้นที่เขตห้วยขวางเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง

11130000/11130000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

3.1 เพื่อก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียในพื้นที่เขตห้วยขวางรวบรวมส่งไปบำบัดที่โรงควบคุม คุณภาพน้ำดินแดง 3.2 เพื่อฟื้นฟูคุณภาพน้ำคลองอย่างเป็นระบบ ได้แก่ คลองภายในพื้นที่เขตห้วยขวาง คลองลาดพร้าว และคลองแสนแสบ

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย(เพิ่มเติม)พื้นที่เขตห้วยขวางเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง ประกอบด้วย 3.2.1 สำรวจ ออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมน้ำเสีย(เพิ่มเติม)พื้นที่เขตห้วยขวางเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง ครอบคลุมพื้นที่เขตห้วยขวางทั้งหมดประมาณ 15 ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ำเสียเข้าระบบประมาณ 60,600 ลูกบาศก์เมตร/วัน (ปี พ.ศ. 2583) 3.2.2 ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย (เพิ่มเติม) พื้นที่เขตห้วยขวางเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-09-29)

10.00

29/09/2564 : ไม่ได้รับงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-08-26)

10.00

26/08/2564 : พิจารณาผลการประมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-07-31)

10.00

31/07/2564 : ประมูลครั้งที่ 1 ไม่มีผู้เสนอราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-06-30)

10.00

30/06/2564 : ประมูลครั้งที่ 1 ไม่มีผู้เสนอราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-05-31)

10.00

31/05/2564 : ประมูลครั้งที่ 1 ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-04-23)

10.00

23/04/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติยกเว้นการกำหนดประเภททะเบียนผู้รับเหมาก่อสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-03-29)

10.00

29/03/2564 : ประกาศประกวดราคาครั้งที่ 1 ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ขณะนี้กำลังขออนุมัติยกเลิกประกวดราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-02-25)

10.00

25/02/2564 : ประกวดราคาครั้งที่ 1 ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และราคากลางครั้งที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-01-29)

10.00

29/01/2564 : จัดทำ TOR และราคากลางครั้งที่ 2 (เนื่องจากครั้งที่ 1 ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-24)

10.00

24/12/2563 : ขอยกเลิก e bidding ครั้งที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-30)

10.00

30/11/2563 : ประกวดราคา e - Bidding ครั้งที่ 1 ไม่มีผู้เข้าประมูล กำลัง จัดทำ TOR และราคากลางเพื่อ ประกวดราคา e-Bidding ครั้งที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-29)

10.00

29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศขายแบบ 29 ก.ย.-29 ต.ค.63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ออกแบบและรายการ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำ TOR และราคากลาง
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประกาศประกวดราคา
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดหาผู้รับจ้างและขออนุมัติจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดทำสัญญาจ้าง ลงนามในสัญญาจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการตามสัญญา
:50%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-4353

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-4353

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-2001

ตัวชี้วัด : (New)ร้อยละความก้าวหน้าในการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวมและระบบรวบรวมน้ำเสีย เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำ(สจน.)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 50

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 53.14

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
26.00

90 / 100
3
37.40

95 / 100
4
53.14

100 / 50

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **