ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการก่อสร้างบ่อดักน้ำเสียเพื่อป้องกันน้ำไหลย้อนกลับเข้าระบบท่อรวบรวมน้ำเสียในพื้นที่โรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขม (สจน.) : 11000000-4331

สํานักการระบายน้ำ : (2564)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย 2336

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100

หลักการและเหตุผล

สำนักการระบายน้ำได้ดำเนินการก่อสร้างโรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขม มีพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสีย 44 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่เขตหนองแขม บางแค และภาษีเจริญ สามารถบำบัดน้ำเสียได้ 157,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เริ่มเดินระบบบำบัดเมื่อปี พ.ศ. 2545 เนื่องจากในพื้นที่บริการของโรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขมยังมีท่อระบายน้ำจุดที่เชื่อมลงคลองที่มีลักษณะเป็นปลายท่อเปิด (OPEN END) อยู่หลายแห่ง ทำให้น้ำจากในคลองสามารถไหลเข้าสู่ระบบท่อรวบรวมน้ำเสียไปยังโรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขมได้ สำนักการระบายน้ำจึงจัดทำโครงการก่อสร้างบ่อดักน้ำเสียเพื่อป้องกันน้ำไหลย้อนกลับเข้าระบบท่อรวบรวมน้ำเสียในพื้นที่โรงควบคุมคุณภาพน้ำทุ่งครุ เพื่อให้ระบบบำบัดน้ำเสียสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

11130000/11130000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อก่อสร้างบ่อดักน้ำเสียบริเวณตำแหน่งที่มีปลายท่อเปิด (OPEN END) ของระบบ ท่อรวบรวมน้ำเสียในพื้นที่โรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขม เพื่อป้องกันน้ำไหลย้อนกลับเข้าระบบท่อรวบรวม น้ำเสีย ส่งผลให้โรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขมสามารถเดินระบบบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างบ่อดักน้ำเสียบริเวณตำแหน่งที่มีปลายท่อเปิด (OPEN END) ของระบบท่อรวบรวม น้ำเสียในพื้นที่โรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขม จำนวน 21 บ่อ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-09-29)

10.00

29/09/2564 : ไม่ได้รับงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-08-26)

10.00

26/08/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-07-31)

10.00

31/07/2564 : ไม่ได้รับงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-06-29)

10.00

29/06/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-05-31)

10.00

31/05/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-04-23)

10.00

23/04/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-03-29)

10.00

29/03/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-02-25)

10.00

25/02/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-01-29)

10.00

29/01/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-24)

10.00

24/12/2563 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-30)

10.00

30/11/2563 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-29)

10.00

29/10/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ออกแบบและรายการ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำ TOR และราคากลาง
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประกาศประกวดราคา
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดหาผู้รับจ้างและขออนุมัติจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดทำสัญญาจ้าง ลงนามในสัญญาจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการตามสัญญา
:50%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-4331

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-4331

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-2001

ตัวชี้วัด : (New)ร้อยละความก้าวหน้าในการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวมและระบบรวบรวมน้ำเสีย เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำ(สจน.)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 50

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 53.14

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
26.00

90 / 100
3
37.40

95 / 100
4
53.14

100 / 50

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **