ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำที่ผ่านการบำบัดจากโรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักรไปยังคลองบางซื่อ คลองน้ำแก้ว และคลองพญาเวิก(สจน.) : 11000000-4329

สํานักการระบายน้ำ : (2564)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีระบบบำบัดน้ำเสียรวมที่ได้ดำเนินการแล้ว จำนวน 8 แห่ง ซึ่งมีปริมาณน้ำเสียที่รับการบำบัดตามมาตรฐานน้ำทิ้งประมาณ 700,000 ลบ.ม./วัน แต่มีน้ำทิ้งประมาณ 30,000 ลบ.ม./วันเท่านั้นที่ถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์ ส่วนที่เหลือถูกปล่อยทิ้งโดยไม่ได้นำกลับมาใช้ กรุงเทพมหานครจึงมีความประสงค์ที่จะขยายการใช้ประโยชน์จากน้ำที่บำบัดแล้ว หรือน้ำ Reuse มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จากการติดตามคุณภาพน้ำในคลองบางซื่อ คลองน้ำแก้ว และคลองพญาเวิก พบว่ามีความสกปรกสูง ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมที่ดีของเมืองและสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับชุมชนริมคลอง สำนักการระบายน้ำจึงจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการนำน้ำที่บำบัดแล้วของโรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักรมาใช้เพื่อปรับปรุง ฟื้นฟูสภาพน้ำในคลองบางซื่อประมาณ 6,000 ลบ.ม./วัน คลองน้ำแก้วประมาณ 6,000 ลบ.ม./วัน และคลองพญาเวิกประมาณ 6,000 ลบ.ม./วัน ให้มีคุณภาพดีขึ้น และเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำเสียของชุมชนริมคลอง

11130000/11130000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อก่อสร้างท่อส่งน้ำที่บำบัดแล้ว หรือน้ำ Reuse จากโรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักร เพื่อใช้ฟื้นฟูสภาพน้ำในคลองบางซื่อ คลองน้ำแก้ว และคลองพญาเวิก

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างระบบสูบส่งและท่อส่งน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว ความยาวประมาณ 4,100 เมตร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-09-29)

10.00

29/09/2564 : ไม่ได้รับงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-08-26)

10.00

26/08/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-07-31)

10.00

31/07/2564 : ไม่ได้รับงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-06-30)

10.00

30/06/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-06-29)

10.00

29/06/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-05-31)

10.00

31/05/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-04-23)

10.00

23/04/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-03-29)

10.00

29/03/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-02-25)

10.00

25/02/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-01-29)

10.00

29/01/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-24)

10.00

24/12/2563 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-30)

10.00

30/11/2563 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-29)

10.00

29/10/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ออกแบบและรายการ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำ TOR และราคากลาง
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประกาศประกวดราคา
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดหาผู้รับจ้างและขออนุมัติจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดทำสัญญาจ้าง ลงนามในสัญญาจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการตามสัญญา
:50%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-4329

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-4329

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0833

ตัวชี้วัด : (New) คุณภาพน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น (สจน.)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 29

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 45.73

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.10

100 / 100
2
41.40

90 / 100
3
45.00

90 / 100
4
45.73

100 / 50

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **