ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

งานก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนน บริเวณแยกบึงขวางถนนสุวินทวงศ์ พื้นที่เขตมีนบุรี : 10000000-6995

สํานักการโยธา : (2565)

99

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 99

กองควบคุมการก่อสร้าง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 105

หลักการและเหตุผล

สร้างสะพานโครงเหล็ก ศาลาที่พักผู้โดยสารประจำทาง และปรับปรุงพื้นที่โดยรอบ เพื่อความสะดวกปลอดภัยของผู้สัญจรไป-มา

10060000/10060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อความสะดวกปลอดภัยของผู้สัญจรไป-มา

เป้าหมายของโครงการ

-สร้างสะพานโครงเหล็ก ขนาดกว้าง 2.80 ม.ยาวประมาณ 48 ม.พร้อมบันได ขึ้น-ลง 2 ทาง 1 แห่ง ตามแบบและรายการ -สร้างศาลาที่พักผู้โดยสารประจำทาง 1 แห่ง -ปรับปรุงพื้นที่โดยรอบพร้อมปูกระเบื้องทางเท้า เนื้อที่ประมาณ 630 ตร.ม.

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.00 (2022-09-27)

99.00

27/09/2565 : -งานหลังคา งานราวกันตก งานไฟฟ้าแสงสว่าง งานเก็บรายละเอียดอื่นๆ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2022-08-24)

72.00

24/08/2565 : - งานปูกระเบื้องทางเท้า งานหลังคา งานราวกันตก งานไฟฟ้าแสงสว่าง งานเก็บรายละเอียดอื่นๆ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 84.00 (2022-07-25)

84.00

25/07/2565 : -งานติดตั้งเสากลาง(เสาชั่วคราว)รับโครง Truss คานสะพาน - งานปูกระเบื้องทางเท้า งานติดตั้งบันไดเหล็ก งานหลังคา งานราวกันตก งานไฟฟ้าแสงสว่าง งานเก็บรายละเอียดอื่นๆ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 69.00 (2022-06-20)

69.00

20/06/2565 : -งานประสานงานเตรียมยกโครง Truss คานสะพาน -งานติดตั้งเสากลาง (เสาชั่วคราว)รับโครง Truss คานสะพาน -ประสานงาน กฟน.รื้อย้ายสายไฟฟ้าแรงสูง เพื่อเตรียมยกสะพานเหล็กติดตั้งบนเสาสะพานลอย 25/6/65

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 69.00 (2022-05-23)

69.00

23/05/2565 : -เจาะสํารวจดิน -เสาเข็มเจาะขนาด 0.35 ม. -งานฐานราก 6 ฐาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2022-04-25)

65.00

25/04/2565 : -เจาะสํารวจดิน -เสาเข็มเจาะขนาด 0.35 ม. -งานฐานราก 6 ฐาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2022-03-28)

56.00

28/03/2565 : -งานฐานราก 6 ฐาน -เสาเข็มเจาะขนาด 0.35 ม. 20 ต้น

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 36.00 (2022-02-21)

36.00

21/02/2565 : -งานเทคอนกรีต คาน เสา ด้านหน้าบริษัท CP -งานเทคอนกรีตฐานราก ด้านฝั่งตรงข้ามหน้าบริษัท CP

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2022-01-24)

30.00

1.งานผูกเหล็ก เข้าแบบ คาน เสา ด้านหน้าบริษัท CP 2.งานผูกเหล็ก เข้าแบบฐานราก ด้านฝั่งตรงข้ามหน้าบริษัท CP

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 23.00 (2021-12-21)

23.00

21/12/2564 : -งานทดสอบเสาเข็มเจาะ -งานผูกเหล็กฐานราก

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2021-11-09)

3.00

09/11/2564 : -ยื่นขออนุมัติใช้วัสดุ -ประสานงานแขวงทางหลวงกรุงเทพ สอบแนวเขตทางเพื่อไม่ให้การก่อสร้างเกิดข้อพิพาทในพื้นที่ของเอกชน -ถมดินบ่อน้ำ ด้านหน้าบริษัท CP -รอผลเจาะสำรวจดิน -สำรวจตำแหน่งฐากรากสะพานเดิม กำหนดพิกัดฐานรากใหม่

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:งานรื้อถอน
:1%
เริ่มต้น :2021-09-15 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-15 00:00:00
ขั้นตอน 2
:งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)
:1%
เริ่มต้น :2021-09-15 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-15 00:00:00
ขั้นตอน 3
:งานโครงสร้าง
:72%
เริ่มต้น :2021-09-15 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-15 00:00:00
ขั้นตอน 4
:เบ็ดเตล็ด
:22%
เริ่มต้น :2021-12-16 00:00:00
สิ้นสุด :2021-12-16 00:00:00
ขั้นตอน 5
:งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างก่อสร้าง
:1%
เริ่มต้น :2021-09-15 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-15 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ
:33%
เริ่มต้น :2021-09-15 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-15 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-6995

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-6995

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-1041

ตัวชี้วัด : (ปี 2565) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 74.33

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
51.61

0 / 0
3
63.92

0 / 0
4
74.33

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **