ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 2 : 10000000-4092

สํานักการโยธา : (2563)

1

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 1

นางสาวหรรษา อมาตยกุล โทร 02 203 2400 ต่อ 2126/2127

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเป็นแลนด์มาร์คของกรุงเทพมหานคร ตามนโยบายของรัฐบาล

10140000/10140000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเป็นแลนด์มาร์คของกรุงเทพมหานคร ตามนโยบายของรัฐบาล

เป้าหมายของโครงการ

เป็นการก่อสร้างทางเดินและทางจักรยานริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา 2 ฝั่ง ตั้งแต่สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถึงสะพานพระราม 7

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก
๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก%
๖.๒.๑.๔ กรุงเทพมหานครมีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีเอกลักษณ์และเป็นจุดขายทาง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2020-09-29)

1.00

29/9/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากศาลปกครองกลางมีคำสั่งห้ามมิให้กรุงเทพมหานครดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาไว้ก่อนเป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2020-08-14)

1.00

14/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศาลปกครองกลางมีคำสั่งงห้ามมิให้กรุงเทพมหานครดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเฉพาะในส่วนของแผนงานที่ 1 คือ ทางเดินริมแม่น้ำเจ้าพระยาไว้ก่อน เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่าง เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2020-07-16)

1.00

16/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศาลปกครองกลางมีคำสั่งงห้ามมิให้กรุงเทพมหานครดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเฉพาะในส่วนของแผนงานที่ 1 คือ ทางเดินริมแม่น้ำเจ้าพระยาไว้ก่อน เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่าง เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2020-06-15)

1.00

15/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศาลปกครองกลางมีคำสั่งงห้ามมิให้กรุงเทพมหานครดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเฉพาะในส่วนของแผนงานที่ 1 คือ ทางเดินริมแม่น้ำเจ้าพระยาไว้ก่อน เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่าง เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2020-05-18)

1.00

18/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศาลปกครองกลางมีคำสั่งงห้ามมิให้กรุงเทพมหานครดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเฉพาะในส่วนของแผนงานที่ 1 คือ ทางเดินริมแม่น้ำเจ้าพระยาไว้ก่อน เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่าง เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2020-04-21)

1.00

21/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ศาลปกครองกลางมีคำสั่งงห้ามมิให้กรุงเทพมหานครดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเฉพาะในส่วนของแผนงานที่ 1 คือ ทางเดินริมแม่น้ำเจ้าพระยาไว้ก่อน เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่าง เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2020-03-20)

1.00

20/3/2563 : อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณปี 2564 เพื่อมาดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2020-02-24)

1.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณปี 2564 เพื่อมาดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2020-01-21)

1.00

21/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอขอความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทยเพื่อมาดำเนินการ งบประมาณปี 2562 ถูกพับไป อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณปี 2564 เพื่อมาดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2019-12-13)

1.00

13/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอขอความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทยเพื่อมาดำเนินการ งบประมาณปี 2562 ถูกพับไป อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณปี 2564 เพื่อมาดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2019-11-25)

1.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอขอความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทยเพื่อมาดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2019-10-16)

1.00

16/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอขอความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทยเพื่อมาดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่สามารถดำเนินการได้หาก กทม ไม่ได้รับความเห็นชอบจาก มท

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ทบทวนแบบรูปรายการ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ทบทวนประมาณราคา
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:เสนอขอความเห็นชอบวิธีจัดจ้างจาก มท.
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:กลุ่มงานวิศวกรรมทาง 1 จัดทำหนังสือเสนอขอจัดจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ตั้ง คกก.จัดทำแบบรูปราชการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ตั้ง คกก.กำหนดราคากลาง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:จัดทำแบบรูปราชการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:เสนอขอเห็นชอบแบบรูปรายการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:จัดทำราคากลาง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 11
:เห็นชอบราคากลาง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 12
:สรุปเรื่องเสนอ ผอ.สนย.สั่งการ สก.สนย.ดำเนินการจัดจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-4092

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-4092

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-0998

ตัวชี้วัด : 19. ร้อยละความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 20

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 1

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **