ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมโดยหุ่นยนต์ : 09000000-4231

สำนักการศึกษา : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวพิชามญชุ์ คุ้มสุข โทร. 3421

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

สำนักการศึกษา ได้ดำเนินโครงการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมโดยหุ่นยนต์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม การคิดเชิงคำนวณ การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ทำงานเป็นทีม พัฒนาสิ่งประดิษฐ์เทคโนโลยี ผ่านสื่ออุปกรณ์หุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้ ทั้งนี้ ได้ร่วมศึกษากับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อการขับเคลื่อนนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ กำหนดแนวทางพิจารณาเลือกสื่อที่เหมาะสม และสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งการพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถจัดการเรียนรู้ ที่ช่วยให้นักเรียนเห็นภาพและเข้าใจกระบวนการการคิดอย่างเป็นระบบได้อย่างมีคุณภาพ สามารถนำความรู้เลือกใช้เทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในการสร้างนวัตกรรมในอนาคต ส่งผลให้เกิดการยกระดับพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้มีประสิทธิภาพต่อไป

09120000/09120000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม การคิดเชิงคำนวณ การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ทำงานเป็นทีม พัฒนาสิ่งประดิษฐ์เทคโนโลยี ผ่านสื่ออุปกรณ์หุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้ 2. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครมีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21

เป้าหมายของโครงการ

1. ด้านปริมาณ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ระดับมัธยมศึกษา 109 โรงเรียน มีชุดสื่อการเรียนรู้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมโดยหุ่นยนต์ รวมจำนวน 766 ชุด โดยจำแนกเป็น โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 9 โรงเรียนๆ ละ 4 ชุด โรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 35 โรงเรียนๆ ละ 6 ชุด โรงเรียนขนาดใหญ่ จำนวน 65 โรงเรียนๆ ละ 8 ชุด 2. ด้านคุณภาพ 2.1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีหุ่นยนต์ สามารถพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม การคิดเชิงคำนวณ การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ทำงานเป็นทีม พัฒนาสิ่งประดิษฐ์เทคโนโลยี สร้างนวัตกรรม ได้อย่างมีคุณภาพ 2.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร มีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีคุณภาพ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-07)

100.00

07/09/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-06)

100.00

06/09/2564 : - ตรวจรับพัสดุและดำเนินการเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว - สรุป ประเมินผลและรายงานการดำเนินโครงการแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2021-08-05)

95.00

05/08/2564 : ตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับเอกสารการเบิกจ่ายค่าจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว และกำลังดำเนินการตรวจเอกสารเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างฯ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) เป็นเหตุให้กรุงเทพมหานครมีประกาศสั่งปิดสถถานที่เป็นการชั่วคราว รวมถึงปิดสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นมา รวมทั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในสังกัดมีความจำเป็นต้องจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์อยู่ที่บ้าน ทำให้การดำเนินการในขั้นตอนการนำสื่ออุปกรณ์ไปใช้ในสถานศึกษา รวบรวมเอกสารและตรวจสอบสรุปผลการดำเนินการ ใช้เวลามากกว่าที่กำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2021-08-04)

95.00

- อยู่ระหว่างการตรวจรับพัสดุ - กำลังดำเนินการเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-07-02)

70.00

02/07/2564 : ส่งมอบสื่อและอุปกรณ์สื่ออุปกรณ์การเรียนรู้หุ่นยนต์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-06-02)

65.00

02/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-05-07)

60.00

07/05/2564 : ลงนามในสัญญาซื้อสื่ออุปกรณ์การเรียนรู้หุ่นยนต์ จำนวน 766 ชุด ตามสัญญาเลขที่ 12-2-64 - ดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-04-05)

50.00

05/04/2564 : ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสื่ออุปกรณ์การเรียนรู้หุ่นยนต์ จำนวน 766 ชุด ตามโครงการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมโดยหุ่นยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-03-04)

40.00

3/4/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมโดยหุ่นยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-02-05)

15.00

2/5/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศเผยแพร่การรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 - กำลังดำเนินการพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 14.00 (2021-01-05)

14.00

1/5/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศเผยแพร่การรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 - กำลังดำเนินการปรับแก้ไขร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 13.00 (2020-12-04)

13.00

04/12/2563 : - จัดทำร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเรียบร้อยแล้ว - เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุและร่างเอกสารซื้อและจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 11.00 (2020-11-10)

11.00

10/11/2563 : อยู่ระหว่างประชุมประชาพิจารณาจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางโครงการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมโดยหุ่นยนต์ ตามหนังสือ ที่ กท 0806/1753 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-29)

10.00

29/10/2563 : ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางโครงการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัคกรรมโดยหุ่นยนต์ ตามหนังสือ ที่ กท 0806/1663 ลงวันที่ 19 ตุลาคน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลาง/ขอความเห็นชอบ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-16 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-16 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:เชิญชวนเสนอราคา
:15%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
:10%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ลงนามในสัญญา งานแล้วเสร็จภายใน 90 วัน
:10%
เริ่มต้น :2021-02-16 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-16 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ดำเนินงานตามสัญญา
:20%
เริ่มต้น :2021-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ตรวจรับพัสดุ/รายงานผู้สั่งซื้อ/เบิกจ่าย
:15%
เริ่มต้น :2021-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:สรุปประเมินผลและรายงานผลการดำเนินโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2021-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-07-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4231

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4231

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-2014

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโรงเรียนที่จัดารเรียนรู้ Coding โดยใช้สื่อเทคโนโลยีหุ่นยนต์อย่างมีคุณภาพ (ผลผลิต)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
13.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
65.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **