ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อผลิตสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง : 09000000-4075

สำนักการศึกษา : (2563)

90

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 90

นายเกียรติศักดิ์ บุญพิมพ์ (3418) 0811311411

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

จากผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 พบว่า คะแนนเฉลี่ยด้านการคิดคำนวณของนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เท่ากับ 34.13 ซึ่งต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ จากผลการทดสอบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีปัญหาเรื่องทักษะด้านการคิดคำนวณ ซึ่งจะส่งผลต่อการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นของนักเรียน สำนักการศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียน เห็นว่าเทคโนโลยีเสมือนจริง (AR) สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ของครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของครูและนักเรียน และส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

09120000/09120000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2. เพื่อผลิตสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริงกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เป้าหมายของโครงการ

1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติการสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-03)

100.00

3/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นการจัดทำรายงานการวิจัย โดยกำหนดส่งมอบงานตามสัญญาภายในวันที่ 24 กันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-05)

85.00

5/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนนำสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริงไปทดลองใช้ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และจะสรุปผลภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มมี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-08)

80.00

8/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการผลิตสื่อและหนังสือประกอบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ การบวกการลบ การคูณการหาร การบวกลบคูณหารระคน ชั่งตวงวัดเวลาและเงิน และพีชคณิต โดยจะดำเนินการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในเดือนกรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-08)

75.00

8/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการผลิตสื่อและหนังสือประกอบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ การบวกการลบ การคูณการหาร การบวกลบคูณหารระคน ชั่งตวงวัดเวลาและเงิน และพีชคณิต โดยหนังสือประกอบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง ประกอบด้วย เนื้อหา แบบฝึกหัด แบบทดสอบ และสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง โดยจะดำเนินการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในเดือนกรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-07)

70.00

7/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการผลิตสื่อและหนังสือประกอบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ การบวกการลบ การคูณการหาร การบวกลบคูณหารระคน ชั่งตวงวัดเวลาและเงิน และพีชคณิต โดยหนังสือประกอบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง ประกอบด้วย เนื้อหา แบบฝึกหัด แบบทดสอบ และสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-09)

65.00

9/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการผลิตสื่อและหนังสือประกอบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ การบวกการลบ การคูณการหาร การบวกลบคูณหารระคน ชั่งตวงวัดเวลาและเงิน และพีชคณิต โดยหนังสือประกอบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง ประกอบด้วย เนื้อหา แบบฝึกหัด แบบทดสอบ และสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-05)

60.00

5/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และกำหนดกรอบการวิจัย และกำหนดเนื้อหาการจัดทำสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของโรงเรียนรวมทั้งครูผู้สอน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-06)

40.00

6/2/2563 : ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ตามสัญญาเลขที่ 22-2-63 ลงวันที่ 14 มกราคม 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างมหาวิทยาลัยดำเนินการศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 6 โรงเรียน เพื่อรวบรวมข้อมูลจัดทำกรอบแนวคิด และออกแบบการวิจัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-07)

30.00

7/1/2563 : ได้ตัวผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจร่างสัญญา ตามหนังสือ ที่ กท 0806/1851 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2562 ได้รับอนุมัติเงินงวดเรียบร้อยแล้วตามหนังสือ ที่ กท 0803/004 ลงวันที่ 2 มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-09)

25.00

9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดหาผู้รับจ้างตามหนังสือที่ กท 0806/1633 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 และขอต่อรองราคาและขอความร่วมมือดำเนินโครงการตามหนังสือเลขที่ กท 0806/1694 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ขณะนี้กำลังดำเนินการประกาศผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-06)

15.00

6/11/2562 : ขออนุมัติใช้ร่างขอบเขตของงาน และราคากลางเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กท 0806/1472 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 และอยู่ระหว่างขั้นตอนจัดหาผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-16)

5.00

16/10/2562 : - ขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว - แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ ที่ กท 0806/1160 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2562 - ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 และครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 เพื่อพิจารณาร่างขอบเขตของานและราคากลาง - อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ ขอเห็นชอบใช้ร่างขอบเขตของานและราคากลางการจ้างวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อผลิดสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
:5%
เริ่มต้น :2019-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-08-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำขอบเขตของงาน (TOR)
:10%
เริ่มต้น :2019-08-05 00:00:00
สิ้นสุด :2019-08-05 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
:10%
เริ่มต้น :2019-09-16 00:00:00
สิ้นสุด :2019-09-16 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-09-23 00:00:00
สิ้นสุด :2019-09-23 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ลงนามในสัญญา
:5%
เริ่มต้น :2019-10-18 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-18 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการวิจัยตามสัญญา
:40%
เริ่มต้น :2019-10-21 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-21 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ตรวจรับงานวิจัย
:5%
เริ่มต้น :2020-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-07-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:เบิกจ่ายเงินงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2020-07-02 00:00:00
สิ้นสุด :2020-07-02 00:00:00
ขั้นตอน 9
:จัดสรรายงานการวิจัยพร้อมสื่อฯ ให้โรงเรียนในสังกัด
:5%
เริ่มต้น :2020-07-20 00:00:00
สิ้นสุด :2020-07-20 00:00:00
ขั้นตอน 10
:สรุปผลและรายงานผลการดำเนินโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-07-27 00:00:00
สิ้นสุด :2020-07-27 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4075

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4075

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0980

ตัวชี้วัด : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 50

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 50
3
66.40

100 / 100
4
66.40

100 / 100

ตัวชี้วัด : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 66.4

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

100 / 50
3
66.40

100 / 100
4
66.40

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **