ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร : 09000000-3982

สำนักการศึกษา : (2562)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางจันทิมา ศศิประภากุล โทร.3449-50

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อยกระดับสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะห์ข้อมูลรายบุคคลทุกมิติ รวมทั้งการบริหารทรัพยากรบุคคลทุกระบบผ่านระบบสารสนเทศ เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน

09020000/09020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปรับปรุง เพิ่มเติม ข้อมูลปฐมภูมิข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครให้สามารถทำงานผ่านระบบสารสนเทศได้อย่างครบวงจร ทำให้กรุงเทพมหานครมีศูนย์ข้อมูลกลางของข้าราชการครูฯ ที่มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 2. เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลทุกระบบ ให้เป็นกลไกขับเคลื่อน ผลักดันให้ข้อมูลปฐมภูมิของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และเอกสารทะเบียนประวัติมีความถูกต้อง แม่นยำ และเป็นปัจจุบันตลอดเวลาโดยเร็ว และเป็นช่องทางหนึ่งในการที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครจะสามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญของตนเองได้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. เพื่อให้สามารถบูรณาการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ และการวิเคราะห์ข้อมูลรายบุคคลในการยกระดับสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตลอดจนวางแผนการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง เหมาะสม อีกทั้งสามารถรองรับการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลแบบองค์รวมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

เป้าหมายของโครงการ

กรุงเทพมหานคร มีระบบฐานข้อมูลประวัติการรับราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ที่มีการบริหารทรัพยากรบุคคลภายใต้กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัด คือ สังกัดสำนักการศึกษา จำนวน 61 อัตรา สังกัดสำนักงานเขต 15,846 อัตรา และสังกัดสำนักพัฒนาสังคม 135 อัตรา รวม 16,042 อัตรา ที่มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สามารถอ้างอิงได้ตามเอกสารทะเบียนประวัติ (ก.พ.7)ทั้งหมด ตลอดจนทะเบียนประวัติ (ก.พ.7)ของลูกจ้างกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,172 คน พร้อมทั้งระบบสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 20 ระบบ อันจะทำให้สามารถขับเคลื่อนข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้ตลอดเวลา รวมถึงการบริหารจัดการแฟ้มทะเบียนประวัติและ ก.พ.7 ของข้าราชการครูฯ ที่เกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จำนวนไม่น้อยกว่า 8,000 คน ที่สามารถใช้ข้อมูลจากระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนการเก็บรักษาต้นฉบับไว้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
๓.๓.๒.๒ คืนครูสู่ห้องเรียน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-09-05)

100.00

5/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ โดยบันทึกข้อมูลปฐมภูมิประวัติการรับราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักการศึกษา สังกัดสำนักงานเขต และสังกัดสำนักพัฒนาสังคม ตามเอกสารทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) ที่มีทั้งหมด ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สามารถอ้างอิงได้ตามเอกสารทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) ทั้งหมด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2019-08-09)

70.00

9/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คณะกรรมการตรวจรับงานงวดที่ 5 วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) ส่งมอบงานงวดที่ 6 วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 งวดงานที่ 7 วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 งวดงานที่ 8 วันที่ 18 กรกฎาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-07-05)

60.00

5/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการงวดที่ 5 ดำเนินการปรับปรุงระบบตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ และขอบเขตของงาน ในระบบต่าง ๆ คือ ระบบการประเมินสมรรถภาพข้าราชการครูฯ ทุกสายงาน ระบบบริหารจัดการอัตรากำลังข้าราชการครูฯ ระบบงานวิทยฐานะ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 54.00 (2019-06-11)

54.00

11/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการงวดงานที่ 3-5 โดยทีมพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลปฐมภูมิประวัติการรับราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครสังกัดสำนักงานเขต สำนักการศึกษา และสำนักพัฒนาสังคมที่บรรจุใหม่ ย้ายหรือโอน มาบรรจุและแต่งตั้ง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.00 (2019-05-13)

52.00

13/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการในงานงวดงานที่ 3 เพื่อส่งมอบงาน ดังนี้ - ระบบการออกคำสั่ง การตรวจสอบคำสั่งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและการตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการครูฯ - ระบบงานวินัย - รายงานการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และข้อกำหนดความต้องการของซอฟแวร์ของระบบงานสำหรับงวดงานที่ 3

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-04-17)

50.00

17/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการงานงวดงานที่ 3 และ 4 โดยทีมพัฒนาระบบ (ผู้รับจ้าง) ส่งโครงสร้างองค์ประกอบรายละเอียดส่วนต่าง ๆ ของโปรแกรมและหน้าจอการใช้งาน แต่ละระบบให้คณะกรรมการตรวจรับและเจ้าหน้าที่ที่ใช้งานระบบตรวจสอบระบบออกคำสั่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ระบบออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-03-08)

40.00

8/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทีมพัฒนาระบบ(ผู้รับจ้าง) ส่งโครงสร้างองค์ประกอบรายละเอียดส่วนต่างๆของโปรแกรมและหน้าจอการใช้งาน แต่ละระบบให้คณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนมีการตรวจรับงวดงานโดยมีการตรวจสอบระบบต่างๆ ประกอบด้วย การจัดการเอกสารหลักฐาน ประวัติข้าราชการครู/ประวัติลูกจ้าง การลา วิทยฐานะ สรรหาบุคคล บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย/โอน วินัย เครื่องราช เลื่อนเงินเดือน อัตรากำลัง วิเคราะห์ข้อมูล อัตรากำลังและการออกคำสั่ง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 38.00 (2019-02-11)

38.00

11/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทีมพัฒนาระบบ(ผู้รับจ้าง)ส่ง Wireframe หน้าจอการใช้งานให้คณะกรรมการตรวจรับและเจ้าหน้าที่ที่ใช้งานระบบตรวจสอบว่าสามารถใช้งานจริงได้หรือไม่ก่อนมีการตรวจรับงวดงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 36.00 (2019-01-11)

36.00

11/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...พัฒนาระบบการออกคำสั่งการตรวจสอบคำสั่งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการครูฯ พัฒนาระบบงานวินัย บันทึกข้อมูลปฐมภูมิประวัติการรับราชการของข้าราชการครูฯ และลูกจ้างประจำ กทม.ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัด กทม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 34.00 (2018-12-12)

34.00

12/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...พัฒนาระบบการออกแบบคำสั่งการตรวจสอบคำสั่งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการครูฯ พัฒนาระบบงานวินัย บันทึกข้อมูลปฐมภูมิประวัติการรับราชการของข้าราชการครูฯ และลูกจ้างประจำ กทม.ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัด กทม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 31.00 (2018-11-13)

31.00

13/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการพัฒนาระบบการออกคำสั่งการตรวจสอบคำสั่งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการครูฯ พัฒนาระบบงานวินัย บันทึกข้อมูลปฐมภูมิประวัติการรับราชการของข้าราชการครูฯและลูกจ้างประจำ กทม.ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัด กทม.

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2018-10-18)

30.00

18/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. พัฒนาระบบการออกคำสั่ง การตรวจสอบคำสั่งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการครูฯ 2. พัฒนาระบบงานวินัย บันทึกข้อมูลปฐมภูมิประวัติการรับราชการของข้าราชการครูฯ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:1. จัดทำข้อมูลปฐมภูมิข้าราชการครูฯ และลูกจ้างกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
:40%
เริ่มต้น :2018-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:2. พัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อสนับสนุนการบริหารบุคคลของข้าราชการครูฯ และลูกจ้างฯ จำนวน 14 ระบบ
:40%
เริ่มต้น :2018-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:3. การถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้ วิธีการใช้งานระบบ จำนวน 20 ระบบงาน
:20%
เริ่มต้น :2018-12-03 00:00:00
สิ้นสุด :2018-12-03 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-3982

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-3982

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0950

ตัวชี้วัด : ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลและสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
54.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **