ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ : 09000000-3901

สำนักการศึกษา : (2562)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวเพ็ญนภา จันทร์จรัสทอง โทร. 3421

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

สำนักการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักที่จะต้องส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาของกรุงเทพมหานครได้มีการจัดการเรียนรู้ที่สอดรับตามแผนและบรรลุตามเป้าประสงค์ ดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเพื่อยกระดับการจัดการเรียนรู้ของกรุงเทพมหานคร และสร้างขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตลอดจนเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่นวัตกรรมของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่สถานศึกษาอื่น อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกรุงเทพมหานครที่ยั่งยืนต่อไป

09120400/09120400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครได้ใช้ความรู้ความสามารถในการออกแบบและการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่มีประสิทธิภาพ 2. เพื่อเป็นแรงกระตุ้นและเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ การใช้นวัตกรรม หรือสื่อ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดทำโครงงาน เกิดการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติ

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ 1. ได้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา 2. ได้โครงงานจากการใช้นวัตกรรม หรือสื่อ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียน ในระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ด้านคุณภาพ 1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร มีการออกแบบและสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่างมีประสิทธิภาพ 2. นักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสร้างโครงงานโดยนำนวัตกรรม หรือสื่อหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ มาประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมและสร้างสรรค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
๓.๓.๒.๓ ผู้เรียนมีชั่วโมงเข้าเรียนครบตามโครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรแกนกลาง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-08-30)

100.00

2019-8-30 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ได้จัดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และโครงาน เสร็จเรียบร้อยแล้ว ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมศิรินาม สำนักการศึกษา เวลา 8.30 - 12.00 น. โดยมีรางวัลที่ชนะการประกวดทั้งสิ้น จำนวน 104 รางวัล แบ่งเป็น 1. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ได้รับรางวัลทั้งสิ้น จำนวน 46 ผลงาน ประกอบด้วย รางวัลที่ 1 รางวัลละ 3,000.- บาท จำนวน 5 ผลงาน รางวัลที่ 2 รางวัลละ 2,000.- บาท จำนวน 5 ผลงาน รางวัลที่ 3 รางวัลละ 1,000.- บาท จำนวน 11 ผลงาน และรางวัลชมเชย รางวัลละ 500.- บาท จำนวน 25 ผลงาน 2. โครงงาน ได้รับรางวัลทั้งสิ้น จำนวน 58 ผลงาน ประกอบด้วย รางวัลที่ 1 รางวัลละ 3,000.-บาท จำนวน 13 ผลงาน รางวัลที่ 2 รางวัลละ 2,000.- บาท จำนวน 10 ผลงาน รางวัลที่ 3 รางวัลละ 1,000.- บาท จำนวน 9 ผลงาน และรางวัลชมเชย รางวัลละ 500.- บาท จำนวน 26 ผลงาน สรุปงบประมาณที่ใช้ในโครงการ ทั้งสิ้น 189,150.- บาท ประกอบด้วย 1. เงินรางวัลการประกวด เป็นเงิน 129,500 บาท 2. ค่าตอบแทนกรรมการในการตัดสิน เป็นเงิน 40,000.- บาท 3. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 9,900.- บาท 4. ค่าวัสดุ เป็นเงิน 9,750.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่ม่

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-08-05)

60.00

5/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คณะกรรมการดำเนินการตัดสินการประกวด เสร็จสิ้น ปรากฎมีผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น จำนวน 104 ผลงาน แบ่งเป็นนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ จำนวน 46 รางวัล และโครงงาน จำนวน 58 รางวัล อยู่ระหว่างจัดทำประกาศผลการประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2019-07-05)

55.00

5/7/2562 : ได้สิ้นสุดวันรับผลงานเข้าร่วมประกวดแล้ว เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ขณะนี้อยู่ระหว่างลงทะเบียนและตรวจสอบความสมบูรณ์ของผลงาน โดยมีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดรวมทั้งสิ้น 176 ผลงาน แบ่งเป็น นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ จำนวน 76 ผลงาน และโครงงาน จำนวน 100 ผลงาน กำหนดพิจารณาตัดสินผลงานระหว่างวันที่ 18 – 26 กรกฎาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-06-03)

50.00

3/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรอรับผลงานที่ส่งเข้าประกวด วันสุดท้ายของการส่งผลงานเข้าประกวด วันที่ 28 มิถุนายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-05-03)

30.00

3/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรอรับผลงานที่ส่งเข้าประกวด กำหนดส่งผลงานภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-04-05)

30.00

5/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรอรับผลงานที่ส่งเข้าประกวดกำหนดส่งผลงานภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-03-05)

30.00

5/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรอรับผลงานที่ส่งเข้าประกวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-02-05)

30.00

5/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชาสัมพันธ์เกณฑ์การประกวดยังโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร แล้ว กำหนดส่งผลงานภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ตามหนังสือที่ กท 0806/11585 ลว. 11 ธค. 61 - อยู่ระหว่างรอรับผลงานที่ส่งเข้าประกวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-01-04)

25.00

4/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกวดสื่อการเรียนรู้และโครงงาน และพิจารณาเกณฑ์การประกวดเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างประชาสัมพันธ์เกณฑ์การประกวด โดยกำหนดส่งผลงานภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ตามหนังสือที่ กท 0806/11585 ลว. 11 ธค. 61

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2018-12-05)

20.00

5/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกวดสื่อการเรียนรู้และโครงงาน และพิจารณาเกณฑ์การประกวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2018-11-07)

10.00

7/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เรียบร้อยแล้ว -อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายละเอียดการประกวดฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครต่อไป -จัดทำหนังสือเชิญคณะกรรมการตัดสินการประกวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2018-10-08)

5.00

8/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ขออนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างประสานคณะกรรมการตัดสินการประกวดและจัดทำคำสั่งคณะกรรรมการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2018-09-25 00:00:00
สิ้นสุด :2018-09-25 00:00:00
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2018-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ทำหนังสือเชิญคณะกรรมการตัดการประกวดฯ / รอตอบรับ
:5%
เริ่มต้น :2018-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกวดนวัตกรรมฯ
:5%
เริ่มต้น :2018-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดทำเกณฑ์การประกวด
:10%
เริ่มต้น :2018-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ประชาสัมพันธ์การประกวด
:10%
เริ่มต้น :2018-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:รับผลงาน/ลงทะเบียน/ตรวจสอบความ ถูกต้อง
:40%
เริ่มต้น :2018-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:พิจารณาตัดสินการประกวด/ประกาศผล/พิธีมอบรางวัล
:10%
เริ่มต้น :2018-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:เบิกจ่ายฎีกา
:10%
เริ่มต้น :2018-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-3901

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-3901

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0895

ตัวชี้วัด : ๑๗. ร้อยละของโรงเรียนที่มีผลงานของนักเรียนที่เกิดจากการนำนวัตกรรมหรือสื่อหรือเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 95

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 96.8

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
30.00

100 / 100
4
96.80

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **