ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ประกวดผลงานนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ของข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร : 09000000-3863

สำนักการศึกษา : (2561)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นายวุธิ เตชะนอก 3427

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ให้มีสมรรถนะ มีความเป็นมืออาชีพตามมาตรฐานที่กำหนด เนื่องจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนบรรลุตามเป้าหมาย อาชีพครูจึงเป็นอาชีพที่สำคัญที่ควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนต้องสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกลุ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครในการปฏิบัติหน้าที่ และให้เกียรติชมเชยต่อความสามารถของกลุ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ได้ร่วมสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ในอันที่จะส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมชุมชนทางการเรียนรู้ทางวิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร หรือ PLC (Professional Learning Community) ให้เข้มแข็งในระบบการศึกษาของกรุงเทพมหานคร จากความสำคัญดังกล่าว สำนักการศึกษาในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ซึ่งปัจจุบันมีโรงเรียนที่ต้องรับผิดชอบ จำนวน ๔๓๗ โรงเรียน และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๔,๑๘๕ คน จึงเห็นควรให้มีการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาการเรียนการสอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และอื่น ๆ ที่นำไปสู่การพัฒนานักเรียนกรุงเทพมหานคร เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้เข้ารับรางวัล และเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครูผู้สอนทั่วกรุงเทพมหานคร โดยจัดให้มีการประกวดผลงานนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ของข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร

09110300/09110300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้แสดงศักยภาพและความสามารถในการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระและงานที่รับผิดชอบ 2 เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครที่มีความพร้อมและมุ่งมั่นในการสอนและงานที่รับผิดชอบ 3 เพื่อเป็นต้นแบบให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครได้ศึกษาและเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ตลอดจนเผยแพร่ผลงานให้สาธารณชนรับรู้ต่อไป

เป้าหมายของโครงการ

1 ด้านปริมาณ - จัดให้มีการประกวดผลงานนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ของข้าราชการครูกรุงเทพมหานครสำหรับกลุ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๐ ประเภท ๆ ละ ๓ รางวัล ได้แก่ (๑) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (๒) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (๓) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (๔) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (๕) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (๖) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (๗) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (๘) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ... - 2 - (๘) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (๙) กลุ่มครูแนะแนว (๑๐) กลุ่มครูการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) 2 ด้านคุณภาพ - ได้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ที่มีศักยภาพและคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของสาธารณชน สามารถเป็นแบบอย่างและต้นแบบในการเรียนการสอนได้ - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร มีขวัญ กำลังใจ และได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
๓.๓.๒.๒ คืนครูสู่ห้องเรียน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2018-09-10)

10.00

10/9/2561 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...ด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อต่อยอด ยกระดับและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งนับว่าเป็นการพัฒนาการศึกษากรุงเทพมหานครในระยะยาวอย่างยั่งยืน แต่ในช่วงภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งคาบเกี่ยวระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๑ อยู่ในช่วงไตรมาสที่ ๔ (ไตรมาสสุดท้าย) ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์เพื่อนำองค์ความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ในอันที่จะส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร หรือ PLC (Professional Learning Community) ให้เข้มแข็งในระบบการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ในช่วงปิดภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างเดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ และจะสามารถทดลองใช้นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนได้ ในภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งอยู่ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๒ (ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒) จึงจะสามารถพัฒนานวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ เพื่อใช้ในการแสดงผลงาน นำเสนอผลงาน การจัดนิทรรศการ รวมถึงการประกวดเพื่อรับรางวัลต่าง ๆ ได้ ด้วยระยะเวลาการจัดกิจกรรม (เดิม) ไม่สอดคล้องกับการจัดการประกวดใหม่ (แนวใหม่) จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งปลายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ อยู่ในช่วงภาคเรียนที่ ๑ ของปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประกอบกับ กรุงเทพมหานครมีภารกิจผูกพันด้านการควบคุม กำกับ ติดตาม การเบิกจ่ายงบประมาณของส่วนราชการต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงไม่สามารถดำเนินงานโครงการได้ทันตามกำหนดเวลา ก่อนสิ้นปีงบประมาณ และเพื่อประหยัดงบประมาณของทางราชการในจัดทำโครงการให้คุ้มค่า ยั่งยืน เกิดประโยชน์สูงสุด มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงขอยกเลิกการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2018-08-09)

35.00

9/8/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...นวัตกรรมครู : เสนอเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การประกวด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 29.00 (2018-07-10)

29.00

10/7/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมข้อมูลเพื่อจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือกผลงานการประกวดผลงานนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ของข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 27.00 (2018-06-11)

27.00

11/6/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เวียนแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด และพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมตัดสินผลงานนวัตกรรมครู

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2018-05-10)

25.00

10/5/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...พิจารณาเกณฑ์การคัดเลือกและตัดสินผลงานนวัตกรรมครูตามบริบทของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 23.00 (2018-04-10)

23.00

10/4/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...(๑) การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การประกวด (Banner และ Poster) เพื่อเวียนแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ข้าราชการครูและบุคลากรกรุงเทพมหานครส่งผลงานเข้าประกวด โดยได้วางแผนประสานและขอความอนุเคราะห์กองเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนช่วยดำเนินการจัดทำ จึงเป็นการดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ และ (๒) การพิจารณาสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นบุคคลภายนอกซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในศาสตร์แต่ละสาขาของ ๑๐ สาระการเรียนรู้ PLC มาร่วมเป็นคณะกรรมการ เป็นการดำเนินการที่ไม่ได้ใช้งบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :๑. ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง (ใหม่) มีความยุ่งยากซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จึงเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานราชการให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดท่ามกลางพลวัตของสังคมและกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกและสากลซึ่งรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว ๒. กรณีมีงานนโยบายเร่งด่วนเข้ามาแทรก จะส่งผลให้กิจกรรมต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามที่กำหนด และมีความจำเป็นต้องเลื่อนและขยายระยะเวลาออกไป ๓. ผู้เข้าร่วมการประกวดอาจมีภารกิจเร่งด่วนหรือมีภาระงานประจำ เช่น มีชั่วโมงสอนมาก จึงไม่อาจเข้าร่วมกิจกรรมได้ครบ ทุกกิจกรรม หรือส่งผลงานเข้าแข่งขันได้ไม่ครบตามเป้าหมายที่ได้ระบุไว้

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2018-03-10)

22.00

10/3/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศเชิญชวนการส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ โดยปรับแผนให้ส่งผลงานระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน (พ้นระยะเวลาที่ข้าราชการครู รับผิดชอบภารกิจสำคัญ อาทิเช่น การติวเข้มนักเรียน ตลอดเดือนธันวาคม 2560 - มกราคม 2561 เพื่อเข้ารับการทดสอบมาตรฐานระดับชาติ O-NET

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2018-02-10)

20.00

2018-2-10 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศเชิญชวนการส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ โดยปรับแผนให้ส่งผลงานระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน (พ้นระยะเวลาที่ข้าราชการครูและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ผู้รับผิดชอบภารกิจสำคัญ ได้แก่ การติวเข้ม/ดวดวิชานักเรียน ตลอดเดือนธันวาคม 2560 - มกราคม 2561 เพื่อเข้ารับการทดสอบมาตรฐานระดับชาติ O-NET และเตรียมการประชุมสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นคณะกรรมการสมทบในแต่ละ 10 กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือ PLC (Professional Learning Community)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2018-01-10)

5.00

10/1/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การประกวดต่าง ๆ (Banner และ Poster) เพื่อเวียนแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ข้าราชการครูและบุคลากรกรุงเทพมหานครส่งผลงานเข้าประกวดในรอบแรก (รอบ ๕๐ สำนักงานเขต)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2017-12-08)

10.00

8/12/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการประสานงานเพื่อวางแผนการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการและคณะกรรมการตัดสินการประกวด เพื่อกำหนดกรอบแนวทางการพัฒนากระบวนการดำเนินงานให้เกิดการบูรณาการ ระหว่างโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขต และสำนักการศึกษา ตลอดจนวางแผนขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์โครงการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ฝ่ายการศึกษา 50 สำนักงานเขต ได้ทราบข้อมูล และตื่นตัวต่อการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2017-11-10)

7.00

10/11/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แต่งตั้งคณะกรรมการฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2017-10-31)

5.00

31/10/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กิจกรรมที่ ๑
:30%
เริ่มต้น :2017-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2017-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:กิจกรรมที่ 2
:30%
เริ่มต้น :2018-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:กิจกรรมที่ 3
:20%
เริ่มต้น :2018-04-02 00:00:00
สิ้นสุด :2018-04-02 00:00:00
ขั้นตอน 4
:กิจกรรมที่ 4
:20%
เริ่มต้น :2018-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-05-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-3863

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-3863

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0857

ตัวชี้วัด : 12 RISA ตชว.มตน.12 ร้อยละของโรงเรียนที่มีผลงานของนักเรียนที่เกิดจากการนำนวัตกรรมหรือสื่อหรือเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ตามเกณฑ์ที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 60

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 89.47

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
18.00

100 / 100
3
30.00

100 / 100
4
89.47

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **