ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีผ่านนวัตกรรม Maths-Whizz : 09000000-3824

สำนักการศึกษา : (2561)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นางศุภจิรา นาคโต โทร.3471

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้เป็นตัวกลางสำคัญที่จะส่งผลให้ผู้เรียนเข้าถึงความรู้ และคุณลักษณะตามมาตรฐานการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนควรมีโอกาสเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ฝึกทักษะ กระบวนการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้เสริมด้วยนวัตกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย ซึ่งนวัตกรรม Maths-Whizz เป็นนวัตกรรมหนึ่งที่เป็นระบบการเรียนการสอนแบบพัฒนาตามศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคล (Personalised Learning) และแก้ปัญหาความแตกต่างของอายุทางคณิตศาสตร์ (Maths Agetm) ซึ่งผลการวิจัยจากหลายประเทศ พบว่า นักเรียนที่เรียนรู้ผ่านนวัตกรรม Maths-Whizz จำนวน 60 นาที/สัปดาห์ ต่อเนื่องเป็นเวลา 12 เดือน จะมีพัฒนาการอายุทางคณิตศาสตร์ มากถึง 18 เดือน และช่วยเสริมสร้างกำลังใจให้นักเรียนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างมีความสุข ดังนั้น เพื่อให้โรงเรียนสามารถยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน่วยศึกษานิเทศก์ จึงได้จัดทำโครงการยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีผ่านนวัตกรรม Maths-Whizz ให้กับโรงเรียนที่เปิดโครงการสองภาษา (หลักสูตรไทย-อังกฤษ) เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนคณิตศาสตร์แบบบูรณาการ และสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ อันจะส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะทางด้านคณิตศาสตร์เต็มตามศักยภาพ นำไปสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานในระดับสากลต่อไป

09040700/09040700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนที่เปิดโครงการสองภาษา (หลักสูตรไทย-อังกฤษ) สังกัดกรุงเทพมหานคร 2.เพื่อให้ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ใช้นวัตกรรม Maths-Whizz ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคล (Personalised Learning) 3.เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้แบบบูรณาการ และสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ 1.โรงเรียนที่เปิดโครงการสองภาษา (หลักสูตรไทย-อังกฤษ) ที่มีความพร้อมในการจัดห้องเรียนด้วยนวัตกรรม Maths-Whizz จำนวน 44 โรงเรียน 2. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้นวัตกรรม Maths-Whizz ด้านคุณภาพ 1. นักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนที่เปิดโครงการสองภาษา (หลักสูตรไทย-อังกฤษ) มีพัฒนาการอายุทางคณิตศาสตร์สูงขึ้น 2. ครูผู้สอนคณิตศาสตร์มีทักษะการสอนและสามารถใช้นวัตกรรม Maths-Whizz เป็นเครื่องมือส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารระดับสำนักการศึกษา และระดับกรุงเทพมหานคร สามารถวางนโยบายในการยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2018-04-28)

10.00

28/4/2561 : ยกเลิกโครงการตามหนังสือเลขที่ กท 1906/00581 ลงวันที่ 18 พ.ค. 2561 เนื่องจากได้สำรวจแล้วพบว่าโรงเรียนไม่พร้อมและไม่ต้องการใช้นวัตกรรมซึ่งต้องใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตโดยทางกองเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ไม่สามารถแล้วเสร็จในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จึงทำให้ไม่สามารถรองรับการใช้นวัตกรรม Maths-Whizz ได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2018-04-05)

15.00

5/4/2561 : ได้รับการความเห็นชอบให้ยกเลิกการดำเนินโครงการ ตั้งแต่ 23 มีนาคม 2561 เนื่องจาก 1.โรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายไม่พร้อมและไม่ต้องการใช้นวัตกรรม 15 โรงเรียน(จำนวนเป้าหมาย 44 โรงเรียน) 2.ปัจจุบันระบบอินเตอร์เน็ตในโรงเรียนไม่เสถียร และมีสัญญานความเร็วแตกต่างกัน 3.กองเทคโนโลยีฯ กำลังดำเนินการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตในโรงเรียนซึ่งไม่ทันการใช้งานในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2018-03-08)

12.00

2018-3-8 : อยู่ระหว่างดำเนินการขอเปลี่ยนชื่อและรายละเอียดของโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2018-02-06)

10.00

6/2/2561 : อยู่ระหว่างการขอเปลี่ยนแปลงชื่อและรายละเอียดโครงการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานและสอดคล้องกับความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งตรวจสอบได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2018-01-05)

10.00

5/1/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำร่าง TOR

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2017-12-04)

10.00

4/12/2560 : ได้รับอนุมัติโครงการ และแต่งตั้งกรรมการดำเนินงานแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนแต่งตั้งกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน(TOR)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2017-11-06)

5.00

6/11/2560 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2017-10-20)

5.00

20/10/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนที่ 1 ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขั้นตอนการเตรียมการ(ศึกษาข้อมูลและเสนอขออนุมัติโครงการ)
:5%
เริ่มต้น :2017-10-02 00:00:00
สิ้นสุด :2017-10-02 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ได้รับอนุมัติดำเนินโครงการ และจัดทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการ
:5%
เริ่มต้น :2017-10-02 00:00:00
สิ้นสุด :2017-10-02 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติเงินงวด และกำหนดรายละเอียดร่างขอบเขตของงาน(TOR)
:15%
เริ่มต้น :2017-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2017-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ขั้นตอนการหาผู้รับจ้าง
:20%
เริ่มต้น :2017-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2017-11-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-3824

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-3824

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0860

ตัวชี้วัด : 07 RISA ตชว.มต.07 จำนวนรายวิชาที่ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำและรายวิชาที่ผู้เรียนถนัดที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน

ค่าเป้าหมาย รายวิชา : 4

ผลงานที่ทำได้ รายวิชา : 15

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(รายวิชา)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
4.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **