ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อยกระดับสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร : 09000000-3709

สำนักการศึกษา : (2560)

28

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 28

นางจันทิมา ศศิประภากุล โทร.3449-50

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อยกระดับสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะห์ข้อมูลรายบุคคลทุกมิติ รวมทั้งการบริหารทรัพยากรบุคคลทุกระบบผ่านระบบสารสนเทศ เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน

09020000/09020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปรับปรุง เพิ่มเติม ข้อมูลปฐมภูมิข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครให้สามารถทำงานผ่านระบบสารสนเทศได้อย่างครบวงจร ทำให้กรุงเทพมหานครมีศูนย์ข้อมูลกลางของข้าราชการครูฯ ที่มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 2. เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลทุกระบบ ให้เป็นกลไกขับเคลื่อน ผลักดันให้ข้อมูลปฐมภูมิของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และเอกสารทะเบียนประวัติมีความถูกต้อง แม่นยำ และเป็นปัจจุบันตลอดเวลาโดยเร็ว และเป็นช่องทางหนึ่งในการที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครจะสามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญของตนเองได้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. เพื่อให้สามารถบูรณาการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ และการวิเคราะห์ข้อมูลรายบุคคลในการยกระดับสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตลอดจนวางแผนการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง เหมาะสม อีกทั้งสามารถรองรับการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลแบบองค์รวมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

เป้าหมายของโครงการ

กรุงเทพมหานคร มีระบบฐานข้อมูลประวัติการรับราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ที่มีการบริหารทรัพยากรบุคคลภายใต้กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัด คือ สังกัดสำนักการศึกษา จำนวน 61 อัตรา สังกัดสำนักงานเขต 15,846 อัตรา และสังกัดสำนักพัฒนาสังคม 135 อัตรา รวม 16,042 อัตรา ที่มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สามารถอ้างอิงได้ตามเอกสารทะเบียนประวัติ (ก.พ.7)ทั้งหมด ตลอดจนทะเบียนประวัติ (ก.พ.7)ของลูกจ้างกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,172 คน พร้อมทั้งระบบสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 20 ระบบ อันจะทำให้สามารถขับเคลื่อนข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้ตลอดเวลา รวมถึงการบริหารจัดการแฟ้มทะเบียนประวัติและ ก.พ.7 ของข้าราชการครูฯ ที่เกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จำนวนไม่น้อยกว่า 8,000 คน ที่สามารถใช้ข้อมูลจากระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนการเก็บรักษาต้นฉบับไว้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต%
๓.๓.๓.๑ ศึกษาและพัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับความต้องการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.00 (2017-09-13)

28.00

13/9/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - สำนักการศึกษา ได้มีหนังสือขออุทธรณ์ยกเว้นการตรวจตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามหนังสือที่ กท 0802/8740 ลงวันที่ 14 กันยายน 2560 เนื่องจากตัวชี้วัดดังกล่าว เป็นภารกิจที่อยู่ภายใต้การดำเนินการตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อยกระดับสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ซึ่งประมูลงานจ้างได้ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2559 แต่ได้รับอนุมัติการจ้างและลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ซึ่งเป็นช่วงปลายปีงบประมาณ 2560 ส่งผลให้มีระยะเวลาการดำเนินงานตามแผนที่กระชั้นชิด ประกอบกับความสำเร็จของตัวชี้วัดถูกกำหนดไว้เป็นงวดงานที่ 3 ใน TOR แต่ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการในงวดงานที่ 1และยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2560 แต่อย่างใด จึงไม่อาจเร่งรัดดำเนินการได้ทันการนำเสนอผลตัวชี้วัดในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งวดงานที่ 1 บริษัทจัดทำแผนการดำเนินโครงการ โดย ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบระบบและส่งมอบเอกสารข้อกำหนดความต้องการของซอฟต์แวร์ ของระบบงานดังนี้ 1. ระบบการจัดการเอกสารหลักฐานและบันทึกข้อมูลแยกตามหมวดรายการที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพครู 2. ระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการนำเข้าข้อมูลประวัติลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 3. ระบบส่วนเพิ่มการเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้ครบทุกระบบงานที่เกี่ยวข้อง 4. ระบบส่วนเพิ่มงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลาให้ครบทุกระบบงานที่เกี่ยวข้อง)

** ปัญหาของโครงการ :ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ทำให้การดำเนินการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนงานที่ตั้งไว้

** อุปสรรคของโครงการ :ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ทำให้การดำเนินการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนงานที่ตั้งไว้

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2017-08-03)

25.00

3/8/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามในสัญญาจ้างแล้วและบริษัท บลิส -เทล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้รับจ้างได้เริ่มทำงานตามขอบเขตของงาน (TOR) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 23.00 (2017-07-05)

23.00

5/7/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติจากปลัดกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2017-06-07)

22.00

7/6/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรับทราบการดำเนินการจ้างโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศฯ และรองปลัดกรุงเทพมหานคร(นางสาวปราณี สัตยประกอบ ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร) ได้โปรดสั่งการให้สำนักการศึกษานัดผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูลการดำเนินการเพิ่มเติม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 21.00 (2017-05-09)

21.00

9/5/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติจ้างตามอำนาจ ป.กทม.ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำแบบรายละเอียดโครงการฯ และผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการฯ ตามที่ รป.กทม. (นางสาวปราณี สันตยประกอบ) ให้จัดทำรายงานเพื่อประกอบการพิจารณาลงนามอนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2017-04-07)

20.00

7/4/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติจ้างตามอำนาจปลัดกรุงเทพมหานคร (นางปราณี สัตยประกอบ) รองปลัดกรุงเทพมหานคร สั่งการให้สำนักการศึกษาจัดทำแบบรายละเอียดโครงการฯ และผลที่คาดว่าจะได้รับ เพื่อประกอบการพิจารณาก่อนลงนามอนุมัติโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2017-03-08)

20.00

8/3/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจร่างสัญญาจ้างโครงการฯ และขออนุมัติเงินประจำงวดประจำปี 2560

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2017-02-14)

18.00

14/2/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศ โครงการฯ และขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2017-01-10)

17.00

10/1/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการขออนุมัติจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2016-12-07)

17.00

7/12/2559 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การตรวจสอบรายละเอียดโครงการฯ ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เพื่อขออนุมัติจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2016-11-11)

16.00

11/11/2559 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ผู้รับจ้างแล้ว คือ บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) งบประมาณทั้งโครงการฯ ประมูลได้ในวงเงิน 63,500,000.-บาท ขออนุมัติจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศ โครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2016-10-13)

15.00

13/10/2559 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการประมูลจ้างฯ โครงการโดยวิธี อี-อ๊อคชั่น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-3709

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-3709

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0793

ตัวชี้วัด : CF 20. ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลและสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 17

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
17.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
22.00

100 / 100
4
28.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **