ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมช่วยเหลือผู้ถูกกระทำและ/หรือผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวของศูนย์จัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว (สพธ.) : 08000000-6579

สำนักอนามัย : (2564)

90

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 90

นางสาวศุภรัตน์ บูรณสมภพ โทร 2747

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

สำนักอนามัย ได้ดำเนินการพัฒนาระบบบริการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวด้านสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม ตั้งแต่ปี 2559 ด้วยการจัดตั้งศูนย์จัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวด้านสาธารณสุข (Primary Front Line) ของศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 68 แห่ง โดยภารกิจของกลไกดำเนินงานดังกล่าว ได้แก่ การคัดกรอง การป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดปัญหาความรุนแรง การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ถูกกระทำหรือผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในรูปแบบทีมสหวิชาชีพ โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการให้ความช่วยเหลือ ได้แก่ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวให้ได้รับการบำบัดฟื้นฟูสภาพ รวมถึงการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ตลอดจนการสร้างความตระหนักแก่ประชาชนในชุมชน เพื่อเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาความรุนแรงในครอบครัว นอกเหนือจากการดำเนินงานผ่านศูนย์จัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวด้านสาธารณสุข (Primary Front Line) ของศูนย์บริการสาธารณสุขแล้ว ยังมีภาคีเครือข่ายการดำเนินงานในพื้นที่ของศูนย์บริการสาธารณสุขแต่ละแห่ง อาทิเช่น สำนักงานเขต โรงเรียน โรงพยาบาล สถานีตำรวจ องค์กรภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่ ในการป้องกันและช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และกลุ่มเปราะบางต่างๆ ไม่ให้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงด้วย

08940000/08940000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และกลุ่มเปราะบางที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว ได้รับความช่วยเหลือและ/หรือส่งต่อไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 2. เพื่อป้องกันผู้ที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวไม่ให้ถูกกระทำซ้ำ

เป้าหมายของโครงการ

ให้ความช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง ที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว ได้รับความช่วยเหลือและ/หรือส่งต่อไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยนักสังคมสงเคราะห์และทีมสหวิชาชีพของศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
๓.๑.๓ ผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ด%
๓.๑.๓.๑ พัฒนาคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-12)

90.00

12/08/2564 : สรุปรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ครั้งที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-07-12)

70.00

12/07/2564 : อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล ครั้งที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 63.00 (2021-06-15)

63.00

15/06/2564 : 1. อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล ครั้งที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-05-12)

60.00

12/05/2564 : 1. สรุปรายงานการช่วยเหลือผู้ถูกกระทำหรือผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวของศูนย์บำบัดการและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ประจำเดือนเมษายน 2564 จำนวน 1 ราย สรุประหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 เมษายน 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 50 ราย

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-04-19)

55.00

19/04/2564 : สรุปรายงานการช่วยเหลือผู้ถูกกระทำหรือผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวของศูนย์จัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563-30 มีนาคม 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 49 ราย

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 27.00 (2021-03-15)

27.00

15/03/2564 : - อยู่ระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-02-12)

25.00

12/02/2564 : - อยู่ระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 23.00 (2021-01-16)

23.00

16/01/2564 : - อยู่ระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-15)

20.00

12/15/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบรายงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-13)

15.00

13/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- จัดประชุมชี้แจงเรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบรายงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 9.00 (2020-10-31)

9.00

31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดประชุมชี้แจง
:10%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประสานเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งที่ 1
:15%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปรายงานครั้งที่ 1
:20%
เริ่มต้น :2021-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ประสานก็บรวบรวมข้อมูลครั้งที่ 2
:15%
เริ่มต้น :2021-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สรุปรายงานครั้งที่ 2
:20%
เริ่มต้น :2021-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-07-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:สรุปรายงานและติดตามประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :2021-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-08-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-6579

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-6579

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-6633

ตัวชี้วัด : ร้อยละของคนพิการ ผู้สูงอายุ และด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาสุขภาพขอรับความช่วยเหลือได้รับความช่วยเหลือตามความต้องการและจำเป็นในการดำรงชีวิต (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **