ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

7.1 โครงการพัฒนาเยาวชนกรุงเทพมหานครร่วมกับเมืองพี่เมืองน้อง : 04160000-6202

** สำนักงานการต่างประเทศ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2564)

60

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 60

ส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครในฐานะเมืองหลวงของประเทศและเป็นศูนย์กลางของการเจริญเติบโต ในทุกด้าน รวมทั้งศูนย์กลางของประเทศไทยในการติดต่อสัมพันธ์กับต่างประเทศ โดยเฉพาะในระดับเมือง กรุงเทพมหานครได้สถาปนาความสัมพันธ์เป็นเมืองพี่เมืองน้อง และมีความสัมพันธ์ตามกรอบบันทึกความร่วมมือกับเมืองใหญ่ต่าง ๆ รวมทั้งเมืองที่มีความสัมพันธ์และความร่วมมือใกล้ชิด ซึ่งที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้ดำเนินงานตามกรอบความสัมพันธ์ อันมีส่วนช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนาการบริหารจัดการของกรุงเทพมหานครในรูปแบบต่าง ๆ และมีส่วนช่วยส่งเสริมกิจกรรมในภาพรวมของประชาชนในแต่ละเมือง ส่งผลให้มีความสัมพันธ์ที่ดีและสร้างความเข้าใจระหว่างเมืองมากยิ่งขึ้น โครงการพัฒนาเยาวชนกรุงเทพมหานครร่วมกับเมืองพี่เมืองน้อง เป็นอีกหนึ่งโครงการความร่วมมือที่มีความสำคัญในการเปิดโอกาสให้กับเยาวชนกรุงเทพมหานครได้มีประสบการณ์การเรียนรู้กับเยาวชนในต่างประเทศผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อศึกษาและสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันทั้งในเรื่องการศึกษา สังคม การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และศิลปวัฒนธรรม โดยคาดว่าจะมีเมืองที่ให้ความร่วมมือจัดกิจกรรมเชิญเยาวชนกรุงเทพมหานครเดินทางเยือนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 9 เมือง ได้แก่ กรุงปักกิ่ง นครเซี่ยงไฮ้ เมืองต้าเหลียน เมืองเฉิงตู กรุงโซล เมืองแตกู เมืองปูซาน จังหวัดฟูกูโอกะ และจังหวัดไอจิ และเมืองอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์แบบเมืองพี่เมืองน้อง นอกจากนี้มีเมืองที่เชิญเยาวชนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมในด้านการแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ นครเฉิงตู เมืองปูซาน และกรุงโซล และอาจเป็นไปได้ว่าจะมีเมืองที่ประสงค์เชิญและแสวงหาความร่วมมือด้านพัฒนาเยาวชนกับกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นอีก เช่น กรุงมอสโก เป็นต้น

04160100/04160100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

กรุงเทพมหานครจะได้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมจากความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนกรุงเทพมหานครร่วมกับเมืองพี่เมืองน้องและเมืองฉันมิตรที่ได้ลงนามกันไว้ ซึ่งเยาวชนกรุงเทพมหานครจะได้รับการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ เพื่อนำมาพัฒนามหานครกรุงเทพได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต รวมทั้งเป็นการส่งเสริมพัฒนางานด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร และเป็นการดำเนินโครงการและกิจกรรมที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2564 ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผล

เป้าหมายของโครงการ

สำนักงานการต่างประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานครดำเนินการนำคณะเยาวชนกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครเดินทางเยือนเมืองพี่เมืองน้องที่มีการเชิญร่วมจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเยาวชนตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เช่น กรุงปักกิ่ง นครเซี่ยงไฮ้ เมืองต้าเหลียน เมืองเฉิงตู กรุงโซล เมืองแตกู เมืองปูซาน จังหวัดฟูกูโอกะ จังหวัดไอจิ และเมืองอื่นๆ เป็นต้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต%
๓.๓.๓.๔ พัฒนาเครือข่ายและกลไกการใช้ประโยชน์การเรียนรู้ตามอัธยาศัยแก่ประชาชน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-08-16)

60.00

16/08/2564 :1) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับกรุงปักกิ่ง มีการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นเรียบร้อย และจัดทำรายงานเพื่อให้ผู้บริหารทราบ (ปลัดกรุงเทพมหานคร รับทราบการดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว) 2) การแลกเปลี่ยนเยาวชนเฉพาะด้าน (Specialized Youth Exchange Program) กับจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีกำหนดการปฐมนิเทศในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 และกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในวันที่ 8-12 มีนาคม 2564 ได้มีการดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย และจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบเรียบร้อยแล้ว 3) ทำเรื่องอนุมัติการแข่งขันวาดภาพเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ 15 ปี กับจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2564 เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้สำนักงานการต่างประเทศพิจารณาเลื่อนการดำเนินการออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น 4) ทำเรื่องอนุมัติการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารของเยาวชนกรุงเทพมหานคร ร่วมกับกรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ประจำปี 2564 ดำเนินกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์เรียบร้อย และจัดทำรายงานเพื่อให้ผู้บริหารทราบต่อไป 5) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับนครเซี่ยงไฮ้ อยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองพี่เมืองน้อง เกี่ยวกับกำหนดการเดินทางเยือน 6) โครงการแลกเปลี่ยนกับเมืองต้าเหลียน อยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองพี่เมืองน้อง เกี่ยวกับกำหนดการเดินทางเยือน 7) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับนครเฉิงตู อยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองพี่เมืองน้อง เกี่ยวกับกำหนดการเดินทางเยือน

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อาจทำให้แผนงานต่างๆล่าช้าหรือต้องเลื่อนออกไป

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-07-19)

50.00

19/07/2564 :1) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับกรุงปักกิ่ง มีการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นเรียบร้อย และจัดทำรายงานเพื่อให้ผู้บริหารทราบ (ปลัดกรุงเทพมหานคร รับทราบการดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว) 2) การแลกเปลี่ยนเยาวชนเฉพาะด้าน (Specialized Youth Exchange Program) กับจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีกำหนดการปฐมนิเทศในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 และกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในวันที่ 8-12 มีนาคม 2564 ได้มีการดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย และจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบเรียบร้อยแล้ว 3) ทำเรื่องอนุมัติการแข่งขันวาดภาพเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ 15 ปี กับจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2564 เรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่างการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินโครงการต่อไป 4) ทำเรื่องอนุมัติการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารของเยาวชนกรุงเทพมหานคร ร่วมกับกรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ประจำปี 2564 อยู่ในระหว่างการประสานรายละเอียดกับเมือง เพื่อดำเนินกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ต่อไป 5) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับนครเซี่ยงไฮ้ อยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองพี่เมืองน้อง เกี่ยวกับกำหนดการเดินทางเยือน 6) โครงการแลกเปลี่ยนกับเมืองต้าเหลียน อยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองพี่เมืองน้อง เกี่ยวกับกำหนดการเดินทางเยือน 7) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับนครเฉิงตู อยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองพี่เมืองน้อง เกี่ยวกับกำหนดการเดินทางเยือน

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อาจทำให้แผนงานต่างๆล่าช้าหรือต้องเลื่อนออกไป

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-06-17)

45.00

17/06/2564 : 1) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับกรุงปักกิ่ง มีการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นเรียบร้อย และจัดทำรายงานเพื่อให้ผู้บริหารทราบ (ปลัดกรุงเทพมหานคร รับทราบการดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว) 2) การแลกเปลี่ยนเยาวชนเฉพาะด้าน (Specialized Youth Exchange Program) กับจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีกำหนดการปฐมนิเทศในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 และกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในวันที่ 8-12 มีนาคม 2564 ได้มีการดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย และจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบเรียบร้อยแล้ว 3) การแข่งขันวาดภาพเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ 15 ปี กับจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2564 อยู่ในระหว่างการประสานรายละเอียดกับเมือง เพื่อดำเนินกิจกรรมต่อไป 4) การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารของเยาวชนกรุงเทพมหานคร ร่วมกับกรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ประจำปี 2564 อยู่ในระหว่างการประสานรายละเอียดกับเมือง เพื่อดำเนินกิจกรรมต่อไป 5) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับนครเซี่ยงไฮ้ อยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองพี่เมืองน้อง เกี่ยวกับกำหนดการเดินทางเยือน 6) โครงการแลกเปลี่ยนกับเมืองต้าเหลียน อยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองพี่เมืองน้อง เกี่ยวกับกำหนดการเดินทางเยือน 7) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับนครเฉิงตู อยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองพี่เมืองน้อง เกี่ยวกับกำหนดการเดินทางเยือน

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อาจทำให้แผนงานต่างๆล่าช้าหรือต้องเลื่อนออกไป

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-05-16)

40.00

16/05/2564 : 1) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับกรุงปักกิ่ง มีการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นเรียบร้อย และจัดทำรายงานเพื่อให้ผู้บริหารทราบ (ปลัดกรุงเทพมหานคร รับทราบการดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว) 2) การแลกเปลี่ยนเยาวชนเฉพาะด้าน (Specialized Youth Exchange Program) กับจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีกำหนดการปฐมนิเทศในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 และกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในวันที่ 8-12 มีนาคม 2564 ได้มีการดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย และจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบเรียบร้อยแล้ว 3) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับนครเซี่ยงไฮ้ อยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองพี่เมืองน้อง เกี่ยวกับกำหนดการเดินทางเยือน 4) โครงการแลกเปลี่ยนกับเมืองต้าเหลียน อยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองพี่เมืองน้อง เกี่ยวกับกำหนดการเดินทางเยือน 5) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับนครเฉิงตู อยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองพี่เมืองน้อง เกี่ยวกับกำหนดการเดินทางเยือน

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อาจทำให้แผนงานต่างๆล่าช้าหรือต้องเลื่อนออกไป

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-04-08)

35.00

08/04/2564 : 1) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับกรุงปักกิ่ง มีการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นเรียบร้อย และจัดทำรายงานเพื่อให้ผู้บริหารทราบ (ปลัดกรุงเทพมหานคร รับทราบการดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว) 2) การแลกเปลี่ยนเยาวชนเฉพาะด้าน (Specialized Youth Exchange Program) กับจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีกำหนดการปฐมนิเทศในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 และกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในวันที่ 8-12 มีนาคม 2564 ได้มีการดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย ขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบ 3) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับนครเซี่ยงไฮ้ อยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองพี่เมืองน้อง เกี่ยวกับกำหนดการเดินทางเยือน 4) โครงการแลกเปลี่ยนกับเมืองต้าเหลียน อยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองพี่เมืองน้อง เกี่ยวกับกำหนดการเดินทางเยือน 5) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับนครเฉิงตู อยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองพี่เมืองน้อง เกี่ยวกับกำหนดการเดินทางเยือน

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อาจทำให้แผนงานต่างๆล่าช้าหรือต้องเลื่อนออกไป

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-03-18)

30.00

18/03/2564 : 1) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับกรุงปักกิ่ง มีการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นเรียบร้อย และจัดทำรายงานเพื่อให้ผู้บริหารทราบ (ปลัดกรุงเทพมหานคร รับทราบการดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว) 2) การแลกเปลี่ยนเยาวชนเฉพาะด้าน (Specialized Youth Exchange Program) กับจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีกำหนดการปฐมนิเทศในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 และกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในวันที่ 8-12 มีนาคม 2564 ได้มีการดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย ขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบ 3) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับนครเซี่ยงไฮ้ อยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองพี่เมืองน้อง เกี่ยวกับกำหนดการเดินทางเยือน 4) โครงการแลกเปลี่ยนกับเมืองต้าเหลียน อยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองพี่เมืองน้อง เกี่ยวกับกำหนดการเดินทางเยือน 5) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับนครเฉิงตู อยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองพี่เมืองน้อง เกี่ยวกับกำหนดการเดินทางเยือน

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อาจทำให้แผนงานต่างๆล่าช้าหรือต้องเลื่อนออกไป

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-02-17)

25.00

17/02/2564 : 1) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับกรุงปักกิ่ง มีการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นเรียบร้อย และจัดทำรายงานเพื่อให้ผู้บริหารทราบ (ปลัดกรุงเทพมหานคร รับทราบการดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว) 2) การแลกเปลี่ยนเยาวชนเฉพาะด้าน (Specialized Youth Exchange Program) กับจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ และมีการเสนอโครงการให้ปลัดกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชกรุงเทพมหานครเห็นชอบ โดยมีกำหนดการปฐมนิเทศในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 และกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในวันที่ 8-12 มีนาคม 2564 3) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับนครเซี่ยงไฮ้ อยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองพี่เมืองน้อง เกี่ยวกับกำหนดการเดินทางเยือน 4) โครงการแลกเปลี่ยนกับเมืองต้าเหลียน อยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองพี่เมืองน้อง เกี่ยวกับกำหนดการเดินทางเยือน 5) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับนครเฉิงตู อยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองพี่เมืองน้อง เกี่ยวกับกำหนดการเดินทางเยือน

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อาจทำให้แผนงานต่างๆล่าช้าหรือต้องเลื่อนออกไป

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-18)

20.00

1) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับกรุงปักกิ่ง มีการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นเรียบร้อย และจัดทำรายงานเพื่อให้ผู้บริหารทราบ (ปลัดกรุงเทพมหานคร รับทราบการดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว) 2) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเฉพาะด้าน (SYEP) กับจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น อยู่ในระหว่างการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของเมือง เกี่ยวกับรายละเอียดของการดำเนินการ เพื่อทางกรุงเทพมหานครสามารถทำบันทึกอนุมัติโครงการฯต่อไป โดยมีการระบุช่วงเวลาทำกิจกรรมระหว่างกันในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ และมีนาคม พ.ศ. 2564 3) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับนครเซี่ยงไฮ้ อยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองพี่เมืองน้อง เกี่ยวกับกำหนดการเดินทางเยือน 4) โครงการแลกเปลี่ยนกับเมืองต้าเหลียน อยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองพี่เมืองน้อง เกี่ยวกับกำหนดการเดินทางเยือน 5) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับนครเฉิงตู อยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองพี่เมืองน้อง เกี่ยวกับกำหนดการเดินทางเยือน

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อาจทำให้แผนงานต่างๆล่าช้าหรือต้องเลื่อนออกไป

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-17)

15.00

17/12/2563 : 1) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับกรุงปักกิ่ง มีการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นเรียบร้อย และจัดทำรายงานเพื่อให้ผู้บริหารทราบ (ปลัดกรุงเทพมหานคร รับทราบการดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว) 2) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับนครเซี่ยงไฮ้ อยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองพี่เมืองน้อง เกี่ยวกับกำหนดการเดินทางเยือน 3) โครงการแลกเปลี่ยนกับเมืองต้าเหลียน อยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองพี่เมืองน้อง เกี่ยวกับกำหนดการเดินทางเยือน 4) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับนครเฉิงตู อยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองพี่เมืองน้อง เกี่ยวกับกำหนดการเดินทางเยือน

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อาจทำให้แผนงานต่างๆล่าช้าหรือต้องเลื่อนออกไป

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-16)

10.00

16/11/2563 : 1) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับกรุงปักกิ่ง เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และอยู่ในระหว่างการจัดทำรายงานเพื่อให้ผู้บริหารทราบต่อไป 2) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับนครเซี่ยงไฮ้ อยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองพี่เมืองน้อง เกี่ยวกับกำหนดการเดินทางเยือน 3) โครงการแลกเปลี่ยนกับเมืองต้าเหลียน อยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองพี่เมืองน้อง เกี่ยวกับกำหนดการเดินทางเยือน 4) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับนครเฉิงตู อยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองพี่เมืองน้อง เกี่ยวกับกำหนดการเดินทางเยือน

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อาจทำให้แผนงานต่างๆล่าช้าหรือต้องเลื่อนออกไป

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-29)

5.00

29/10/2563 : 1) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับกรุงปักกิ่ง อยู่ในระหว่างการดำเนินกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2563 2) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับนครเซี่ยงไฮ้ อยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองพี่เมืองน้อง เกี่ยวกับกำหนดการเดินทางเยือน 3) โครงการแลกเปลี่ยนกับเมืองต้าเหลียน อยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองพี่เมืองน้อง เกี่ยวกับกำหนดการเดินทางเยือน 4) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับนครเฉิงตู อยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองพี่เมืองน้อง เกี่ยวกับกำหนดการเดินทางเยือน

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อาจทำให้แผนงานต่างๆล่าช้าหรือต้องเลื่อนออกไป

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประสานกับเมืองพี่เมืองน้องต่าง ๆ ในเรื่องกิจกรรมและกำหนดการ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขอความเห็นชอบให้ดำเนินโครงการและรับสมัครเยาวชนจากปลัดกรุงเทพมหานคร
:20%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการคัดเลือกเยาวชนกรุงเทพมหานครที่มีคุณสมบัติเป็นผู้แทนเยาวชนกรุงเทพมหานครเดินทางเยือนตามวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรมของเมือง
:20%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่ายจากผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
:20%
เริ่มต้น :2021-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:เดินทางเยือนตามโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2021-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดทำรายงานผลของโครงการต่อปลัดกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
:10%
เริ่มต้น :2021-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04160000-6202

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04160000-6202

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0416-1021

ตัวชี้วัด : 7. ร้อยละของการนำความรู้เรื่องการไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในต่างประเทศมาประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 40

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **