ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

2.2 โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์และแสดงวิสัยทัศน์ของกรุงเทพมหานคร : 04160000-3932

** สำนักงานการต่างประเทศ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

67

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 67

ส่วนส่งเสริมฯ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

เศรษฐกิจคืองานที่เกี่ยวกับการผลิต การจําหน่ายจ่ายแจก และการบริโภคใช้สอยสิ่งต่างๆ ทั้งนี้ เศรษฐกิจระดับเมืองถือว่ามีบทบาทสำคัญยิ่งในการสร้างความอยู่ดีกินดีของประชาชนและช่วยขับเคลื่อนสังคมระดับประเทศสู่ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น สำหรับกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศนั้นได้กำหนดแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๗๕) โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาระบบเศรษฐกิจรากฐานสู่การผลิตขนาดใหญ่ที่มั่นคง ยั่งยืน ด้วยการสนับสนุนผู้ประกอบการด้านองค์ความรู้ การตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นผลิตภัณฑ์คัดสรรกรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) และเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง เพื่อที่การพัฒนาดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของกรุงเทพมหานคร (Gross Provincial Product: GPP) มีอัตราเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ถือได้ว่าในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหานครยังไม่เป็นที่รู้จักหรือยอมรับเท่าที่ควรทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้น การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์และแสดงวิสัยทัศน์ของกรุงเทพมหานครถือเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบการและกลุ่มลูกค้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศในอนาคต

04160100/04160100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อช่วยการขายและการตลาด สร้างความรู้สึกที่ดีและพร้อมเปิดรับข้อมูลข่าวสารซึ่งจะเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) 2. เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกรุงเทพมหานคร ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน และกลุ่มลูกค้า อันจะนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างกันมากยิ่งขึ้น 3. เพื่อประชาสัมพันธ์เมือง และเพิ่มพูนศักยภาพทางการแข่งขันของกรุงเทพมหานคร 4. เพื่อเสริมสร้างบทบาทและภาพลักษณ์ที่ดีของกรุงเทพมหานครในระดับนานาชาติ 5. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานครตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

สำนักงานการต่างประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์และแสดงวิสัยทัศน์ของกรุงเทพมหานคร โดยนำคณะผู้บริหารและข้าราชการกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เดินทางเยือนเมืองพี่เมืองน้องเป้าหมายเพื่อร่วมออกบูธจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คัดสรรกรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) ในงานกิจกรรมต่างๆ เช่น การประชุม นิทรรศการ การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น ค่าเป้าหมาย อย่างน้อย 7 ผลิตภัณฑ์ ต่อการเดินทาง 1 ครั้ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน
๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ%
๖.๑.๑.๑ สนับสนุนการประกอบธุรกิจ และพัฒนาผลิตผลการเกษตร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-05-13)

100.00

2020-5-13 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว และได้มีการคืนงบประมาณที่เหลือทั้งสิ้น 1,276,235.96 บาท ตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครได้โปรดเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานชะลอการดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่น ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อน และให้ทุกหน่วยงานปรับลดงบประมาณรายจ่าย ร้อยละ 20 ของภาพรวมงบประมาณหลังปรับโอน รายละเอียดปรากฏตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 และสำนักงานการต่างประเทศได้พิจารณาปรับลดงบประมาณในเงินของงบประมาณที่คาดว่าจะยกเลิกโครงการ/กิจกรรม โดยมีการขอคืนเงินโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์และแสดงวิสัยทัศน์ของกรุงเทพมหานคร รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่ กท 0410/0479 ลงวันที่ 23 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังคงแพร่ระบาด ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการอื่นได้และต้องดำเนินการปรับลดและคืนงบประมาณที่เหลือต่อไป

** อุปสรรคของโครงการ :ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลต่อการดำเนินงานตามแผนที่ตั้งไว้

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.00 (2020-04-13)

67.00

13/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานงานกับเมืองอื่นๆ ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องชื่อและอาการสําคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์2563และกรุงเทพมหานครได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันยังคงแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและเพิ่มสูงขึ้น จึงอาจทําให้โครงการฯ ต้องเลื่อนออกไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับมาเป็นปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-03-12)

65.00

12/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานงานกับเมืองอื่นๆ ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องชื่อและอาการสําคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563และกรุงเทพมหานครได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันยังคงแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและเพิ่มสูงขึ้น จึงอาจทําให้โครงการฯ ต้องเลื่อนออกไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับมาเป็นปกติ

** ปัญหาของโครงการ : กระทรวงสาธารณะสุขได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องชื่อและอาการสําคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563และกรุงเทพมหานครได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันยังคงแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและเพิ่มสูงขึ้น จึงอาจทําให้โครงการฯ ต้องเลื่อนออกไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับมาเป็นปกติ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 62.00 (2020-02-14)

62.00

2020-2-14 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การประสานงานกับเมืองอื่นๆเพิ่มเติมในเรื่องการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-14)

60.00

2020-1-14 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานงานกับเมืองอื่นๆเพื่อดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2019-12-17)

55.00

17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานงานกับเมืองอื่น ๆ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-11-18)

50.00

18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มณฑลชานตงได้เชิญผู้บริหารกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการประชุมเมืองมิตรภาพเพื่อความร่วมมือและพัฒนา ณ มณฑลชานตง (Shandong International Friendship Cities for Cooperation and Development) พร้อมทั้งเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในงาน International Friendship Cities Trade Fair ณ มณฑลชานตง ระหว่างวันที่ 13-18 ตุลาคม 2562 สำนักงานการต่างประเทศได้ดำเนินการนำคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 คน นำโดยประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการประชุมฯ พร้อมจัดนิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครในงานเดียวกัน และนำคณะผู้ประกอบการ Bangkok Brand ร่วมออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในงานฯ และได้มีการดำเนินการจับคู่ธุรกิจแล้ว จำนวน 5 ราย โดยใช้งบฯ ดำเนินการ 723,764.04 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-17)

5.00

17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานงานกับเมืองเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประสานกับเมืองพี่เมืองน้องต่าง ๆ ในเรื่องรายละเอียดและกำหนดการจัดงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขอความเห็นชอบการดำเนินโครงการจากปลัดกรุงเทพมหานคร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำโครงการขออนุมัติโครงการและประมาณการค่าใช้จ่าย
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประสานหน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร เช่น สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานประชาสัมพันธ์
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ประสานหน่วยงานภายนอก เช่น กระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดทำรายงานผลการเดินทางต่อปลัดกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04160000-3932

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04160000-3932

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0416-1003

ตัวชี้วัด : 2.ความสำเร็จในการส่งเสริมความสามารถและศักยภาพทางเศรษฐกิจของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand และ OTOP) และ SMEs ผ่านความร่วมมือกับต่างประเทศ

ค่าเป้าหมาย ราย : 5

ผลงานที่ทำได้ ราย : 5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ราย)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
5.00

100 / 100
4
5.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **