ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาศักยภาพนักประชาสัมพันธ์แบบมืออาชีพ Smart PR : 04110000-3772

** สำนักงานประชาสัมพันธ์ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2564)

90

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 90

นางสาวกมลพร แย้มเยื้อน โทร. 1378

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ให้มีองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และประยุกต์ใช้นวัตกรรมการบริหารจัดการการสื่อสารได้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุดต่อไปอย่างสูงสุดต่อไป

04110000/04110000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ เสริมสร้างประสบการณ์และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนางานประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครและหน่วยงาน 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะในการคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนางานประชาสัมพันธ์ในองค์กร 3. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ และพัฒนาการปฏิบัติงานสู่ความเป็นนักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ และรู้เท่าทันการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล 4. เพื่อให้เกิดการบูรณาการและใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ 80

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-30)

90.00

30/08/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมทอดแบบสอบถามให้ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้าร่วมอบรมประเมินผลการปฏิบัติงานหลังจากเข้าร่วมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-07-30)

90.00

30/07/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมทอดแบบสอบถามให้ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้าร่วมอบรมประเมินผลการปฏิบัติงานหลังจากเข้าร่วมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-06-30)

90.00

30/06/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมทอดแบบสอบถามให้ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้าร่วมอบรมประเมินผลการปฏิบัติงานหลังจากเข้าร่วมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-05-30)

90.00

เตรียมจัดทำแบบสอบถามให้ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้าร่วมอบรมประเมินผลการปฏิบัติงานหลังจากเข้าร่วมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-04-29)

90.00

29/04/2564 : เตรียมจัดทำแบบสอบถามให้ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้าร่วมอบรมประเมินผลการปฏิบัติงานหลังจากเข้าร่วมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-03-31)

90.00

31/03/2564 : เตรียมจัดทำแบบสอบถามให้ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้าร่วมอบรมประเมินผลการปฏิบัติงานหลังจากเข้าร่วมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-02-27)

90.00

2/27/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....เตรียมจัดทำแบบสอบถามให้ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้าร่วมอบรมประเมินผลการปฏิบัติงานหลังจากเข้าร่วมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-01-31)

90.00

1/31/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมจัดทำแบบสอบถามให้ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้าร่วมอบรมประเมินผลการปฏิบัติงานหลังจากเข้าร่วมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-12-31)

80.00

31/12/2563 : ดำเนินโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพนักประชาสัมพันธ์แบบมืออาชีพ Smart PR. โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ ผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 144 คน ลักษณะโครงการเป็นการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแบบไป – กลับ ณ โรงแรมเอเชียกรุงเทพ เขตราชเทวี จำนวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2563 จำนวน 76 คน และวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2563 จำนวน 68 คน อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน และประเมินผลโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-30)

10.00

30/11/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน และคณะกรรมการรับ – ส่งและเก็บรักษาเงินโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพนักประชาสัมพันธ์แบบมืออาชีพ Smart PR. และคำสั่งให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพนักประชาสัมพันธ์แบบมืออาชีพ Smart PR. จากปลัดกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-28)

5.00

28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและราย ละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:กำหนดรายละเอียดการดำเนินการโครงการ จัดทำเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง ประสานวิทยากรและสถานที่จัดสัมมนาฯ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการและบุคลากรเข้าร่วมโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการสัมมนาฯ
:50%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ติดตามประเมินผล สรุปผลการดำเนินการและจัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04110000-3772

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04110000-3772

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0411-2008

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการเพิ่มสมรรถนะของบุคลากรมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 90

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
80.00

100 / 100
2
90.00

100 / 100
3
90.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **