ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการเผยแพร่อินโฟกราฟิกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครผ่านสื่อสังคมออนไลน์ : 04110000-3768

** สำนักงานประชาสัมพันธ์ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2564)

90

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 90

นางสาวดุษฎี อุยะเจริญ โทร. 1379

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

การนำข้อมูลตามยุทธศาสตร์พัฒนากรุงเทพมหานคร 7 ด้าน นโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และประเด็นที่อยู่ในความสนใจของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของกรุงเทพมหานคร มาสรุปและนำเสนอเป็นสื่อสารสนเทศในรูปแบบของข้อความภาพผสมกราฟิก หรือเอนิเมชั่นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจกับประชาชนที่มีต่อกรุงเทพมหานคร

04110000/04110000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เผื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามยุทธศาสตร์พัฒนากรุงเทพมหานคร 7 ด้าน นโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และประเด็นที่อยู่ในความสนใจของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของกรุงเทพมหานครเพื่อสร้างความเข้าใจ และภาพลักษณ์ที่ดีของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ 90 ของจำนวนอินโฟกราฟิกที่นำเสนอ (50 เรื่อง) ต้องมีผู้เข้าชมไม่น้อยกว่า 3,000 ราย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-30)

90.00

30/08/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนสิงหาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-30)

80.00

30/07/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนกรกฎาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-06-30)

70.00

30/06/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีการเผยแพร่อินโฟกราฟฟิกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไปในเดือนมิถุนายน 2564 ไปแล้ว จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้ 1. กทม. ห่วงใย เตือนภัยโรคและภัยหน้าฝน ยอดการเข้าถึง 23,156 คน 2. ปรับจริงไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ยอดการเข้าถึง 52,882 คน 3. ผู้ว่าฯ เชิญชวนประชาชนไปฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ยอดการเข้าถึง 41,419 คน 4. ข่าวบิดเบือนตลาดละลายทรัพย์ ยอดการเข้าถึง 51,960 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-05-30)

60.00

30/05/2021 มีการเผยแพร่อินโฟกราฟฟิกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไปในเดือนพฤษภาคม 2564 ไปแล้ว จำนวน 5 ครั้ง ดังนี้ 1. กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงทางเท้า เพื่อนำไปจัดทำคู่มือหลักเกณฑ์และมาตรฐานทางเท้าของกรุงเทพมหานคร ยอดการเข้าถึง 32,066 คน 2. สารผู้ว่าในวันอีฎิ้ลฟิตริ ยอดการเข้าถึง 28,446 คน 3. แจ้งข้อมูลผู้ป่วยโควิด-19 ในกรุงเทพมหานครที่ยังไม่ได้เข้ารับการรักษาผ่าน Line bkkcovid19connect ยอดการเข้าถึง 34,964 คน 4. ชี้แจงข้อเท็จจริง เรีื่องพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่เขตดินแดง ยอดการเข้าถึง 64,630 คน 5. ขอเชิญร่วมบริจาค "กล่องและลังกระดาษ" ที่ใช้แล้ว นำไปรีไซเคิลผลิตเป็น "เตียงสนามกระดาษ" มอบให้กับโรงพยาบาลสนาม เพื่อสู้โควิด-19 ยอดการเข้าถึง 26,671 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-04-29)

50.00

29/04/2564 : มีการเผยแพร่อินโฟกราฟฟิกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไปในเดือนเมษายน 2564 ไปแล้ว จำนวน 6 ครั้ง ดังนี้ 1. มาตรการป้องกันอัคคีภัยสงกรานต์ 64 ยอดการเข้าถึง 6,712 คน 2. กทม.เตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อน 3-6 เม.ย.นี้ ยอดการเข้าถึง 12,552 คน 3. วันหยุดสงกรานต์ เชิญมาเช็คอิน @คลองโอ่งอ่าง ยอดการเข้าถึง 14,461 คน 4. โรงเรียนฝึกอาชีพแห่งใหม่ทันสมัยที่เขตประเวศ ยอดการเข้าถึง 39,256 คน 5. กทม. งดบริการงานทะเบียนวันเสาร์ ยอดการเข้าถึง 21,486 คน 6. กทม. งดบริการงานทะเบียนแรงงานต่างด้าว (ยกเว้นแจ้งเกิด-แจ้งตาย) ยอดการเข้าถึง 35,392 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-03-31)

40.00

31/03/2564 : มีการเผยแพร่อินโฟกราฟฟิกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไปในเดือนมีนาคม 2563 ไปแล้ว จำนวน 12 ครั้ง ดังนี้ 1. กิจกรรมพายเรือคายัค คลองโอ่งอ่าง ยอดการเข้าถึง 7,188 ราย 2. การเตรียมตัวฉีดวัคซีน COVID-19 ยอดการเข้าถึง 11,236 ราย 3. กลุ่มผู้มีโรคประจำตัว 7 โรค เตรียมตัวรับวัคซีนป้องกัน COVID-19 ยอดการเข้าถึง 9,446 ราย 4. เทมเพลต หน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ยอดการเข้าถึง 7,713 ราย 5. ขยายเวลาจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2564 ยอดการเข้าถึง 14,638 ราย 6. ไขปัญหาวัคซีน COVID-19 ใครจะได้รับการฉีดวัคซีน COVID-19 ในระยะแรก ยอดการเข้าถึง 10,789 ราย 7. คลองโอ่งอ่างได้รับรางวัล 2020 ASIAN TOWNSCAPE AWARD ยอดการเข้าถึง 5,460 ราย 8. สงกรานต์วิถีใหม่ 2564 อนุรักษ์ประเพณีไทย ปลอดภัยโควิด ยอดการเข้าถึง 9,146 ราย 9. กทม. เตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อน 21-22 มี.ค. 64 นี้ ยอดการเข้าถึง 24,597 ราย 10. มาตรการ “เน้น งด เลี่ยง” สงกรานต์ 64 ปลอดภัย ไร้โควิด ยอดการเข้าถึง 7,195 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-02-27)

20.00

2/27/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินงานเผยแพร่อินโฟกราฟิกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 12 เรื่อง ดังนี้ 1. 10 มาตรการป้องกันฝุ่น PM 2.5 ในสถานศึกษาของ กทม. ยอดการเข้าถึง 10,091 คน 2. ผู้สูงอายุดูแลตัวเอง ห่างไกล โควิด-19 ยอดการเข้าถึง 6,042 คน 3. การใส่หน้ากากอนามัยไม่ถูกต้อง = ไม่ได้ใส่ ยอดการเข้าถึง 18,206 คน 4. 5 มาตรการ ดูแลประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ เทศกาลตรุษจีน 64 ยอดการเข้าถึง 10,070 คน 5. กทม. งดจัดงานตรุษจีนเยาวราช 64 ยอดการเข้าถึง 10,170 น. 6. วิธีป้องกันโควิดในโรงงาน ยอดการเข้าถึง 14,311 คน 7. กทม. ห่วงใยประชาชน ชวนเตรียมพร้อมป้องกันอัคคีภัยช่วงเทศกาลตรุษจีน 64 ยอดการเข้าถึง 10,174 คน 8. ตรุษจีนเดินเลือกซื้อของไหว้อย่างปลอดภัยตามมารการ DMHTT ยอดการเข้าถึง 9,340 คน 9. กทม. งดบริการจดทะเบียนสมรสวันวาเลนไทน์ ยอดการเข้าถึง 16,010 คน 10. กทม. เลื่อนเก็บค่ารถไฟฟ้าสายสีเขียว อัตราใหม่ 104 บาท ออกไปก่อนจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ยอดการเข้าถึง 6,014 คน 11. ชวนติดตามข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ของสำนักงานประชาสัมพันธ์ ยอดการเข้าถึง 4,880 คน 12. ไม่ว่าจะเดือนไหน ๆ ก็ต้องใส่หน้ากากป้องกันโควิด ยอดการเข้าถึง 8,881 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-01-31)

15.00

1/31/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สรุปผลการเผยแพร่อินโฟกราฟิกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ประจำเดือนมกราคม 2564 จำนวน 12 เรื่อง ดังนี้ 1. สวัสดีปีใหม่ค่ะ ถึงจะขึ้นปีใหม่แลเวก็อย่าลืม ยอดผุ้เข้าชม 15,022 คน 2. ใส่หน้ากากให้ถูกวิธี ลดเสี่ยง COVID-19 ยอดผู้เข้าชม 12,344 คน 3. update จุดคัดกรองผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพฯ 8 จุด ยอดผู้เข้าชม 26,401 คน 4. สถานที่ปิดชั่วคราวตามประกาศ กทม. ยอดผู้เข้าชม 41,301 คน 5. รณรงค์ใช้แอปพลิเคชันหมอชนะ ยอดผู้เข้าชม 23,326 คน 6. ขอความร่วมมือนายจ้างในพื้นที่กรุงเทพมหานคร บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในความดูแลของท่าน ยอดผู้เข้าชม 31,555 คน 7. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คืออะไร ใครจัดเก็บ ใครต้องจ่าย ยอดผู้เข้าชม 36,453 คน 8. กทม. ออกมาตรการ "เพิ่ม งด ลด ผ่อน" เยียวยาและช่วยเหลือผู้ค้า/ผู้เช่าในตลาด กทม. 10 แห่ง ยอดผู้เข้าชม 11,076 คน 9. กทม. ดูแลสุขภาพประชาชนในช่วงวิกฤติ PM 2.5 ยอดผู้เข้าชม 17,601 คน 10. อาชีพเสี่ยงโรคจากฝุ่น PM 2.5 ยอดผู้เข้าชม 10,296 คน 11. เช็คอินที่ไหนดูแพง (พวย) ยอดผู้เข้าชม 13,440 คน 12. วิธีปฏิบัติตัวและทำความสะอาดที่พักที่มีการกักตัวเพื่อควบคุมโรค COVID-19 ยอดผู้เข้าชม 11,403 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-31)

15.00

31/12/2563 : ดำเนินการเผยแพร่อินโฟกราฟิกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ในเดือนธันวาคม 2563 ไปแล้ว ดังนี้ 1. ปฏิบัติการลดฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพฯ ยอดการเข้าถึง 3,560 คน 2. Keyword ที่สำคัญต่อการพัฒนาการเมือง “คนไทย ร่วมแรง สร้างพลังไทย สร้างพลังชาติ” ยอดการเข้าถึง 2,784 คน 3. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ยอดการเข้าถึง 9,961 คน 4. ใส่หน้ากากให้ถูกวิธีป้องกันโควิด-19 ยอดการเข้าถึง 7,755 คน 5. Keyword ที่สำคัญต่อการพัฒนาการเมือง “ประเทศไทยจะพัฒนา ถ้าปวงประชาสามัคคี” ยอดการเข้าถึง 3,370 คน 6. เที่ยวปีใหม่ วิถีใหม่ ปลอดภัยห่างไกลโควิด ยอดการเข้าถึง 4,137 คน 7. Keyword ที่สำคัญต่อการพัฒนาการเมือง “ความรัก ความสามัคคี คือพลังสร้างไทย” ยอดการเข้าถึง 2,723 คน 8. เฉลิมฉลองปีใหม่ สนุกกันแล้วอย่าลืมดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากโควิด-19 ด้วยนะจ๊ะ ยอดการเข้าถึง 2,511 คน 9. กทม.เชื่อมโยงความสุขคนกรุง ทุกการเดินทาง เปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีเขียวและสายสีทองฟรี ยอดการเข้าถึง 3,211 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-30)

10.00

30/11/2563 : มีการเผยแพร่อินโฟกราฟฟิกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไปในเดือนพฤศจิกายน 2563 ไปแล้ว ดังนี้ 1. กทม. ชวนชมดนตรีและการแสดง ถนนคนเดินคลองโอ่งอ่าง ยอดการเข้าถึง 4,046 คน 2. เตรียมพร้อมรับมือปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพฯ ยอดการเข้าถึง 6,889 คน 3. เชิญชวนแต่งคอสเพลย์เดินคลองโอ่งอ่าง ยอดการเข้าถึง 3,289 ราย 4. เชิญร่วมกิจกรรมพายเรือเที่ยวกรุง @คลองโอ่งอ่าง ยอดการเข้าถึง 19,971 ราย 5. ขอเชิญร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 ยอดการเข้าถึง 5,238 คน 6. ฝนจะหมด ฝุ่นกำลังจะมา เตรียมรับมือ PM 2.5 ยอดการเข้าถึง 6,983 คน 7. โรคติดต่อในช่วงฤดูหนาว ยอดการเข้าถึง 7,206 คน 8. ลอยกระทงปีนี้ กทม. ขยะลดลง (สถิติการจัดเก็บขยะกระทง) ยอดการเข้าถึง 3,961 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-28)

5.00

28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. จัดทำแผนการเผยแพร่อินโฟกราฟิกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 2. ดำเนินงานเผยแพร่อินโฟกราฟิกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในเดือนตุลาคม 2563 ดังนี้ 2.1 อย่าลืมสวมหน้ากาก พกแอลกอฮอล์ ล้างมือบ่อยๆ ลดเสี่ยงภัย โควิด-19 ยอดการเข้าถึง 4,135 คน 2.2 ลอยกระทงให้ปลอดภัย งดจุดหรือปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมไฟ และโคมควัน นะคะ ยอดการเข้าถึง 8,237 คน 2.3 กทม. เปิด 30 สวน ต้อนรับลอยกระทง ตามวิถี New Normal ยอดการเข้าถึง 6,110 คน 2.4 กทม. ชวนใช้ 5 กระทง สไตล์รักษ์โลก ยอดการเข้าถึง 7,284 คน 2.5 กทม. นัดทิ้ง นัดเก็บ ขยะชิ้นใหญ่ ยอดการเข้าถึง 2,788 คน 2.6 รักลูก ห่วงหลาน อย่าลืม สวมหน้ากากให้เด็ก ๆ และตัวท่านเอง ยอดการเข้าถึง 3,439 คน 2.7 เตรียมตัวรับมือพายุโซนร้อนลูกสุดท้าย ยอดการเข้าถึง 4,142 ราย 2.8 กทม. ชวนเที่ยวงาน สวัสดีข้าวสาร ยอดการเข้าถึง 1,910 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการเผยแพร่อินโฟกราฟิกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครผ่านสื่อสังคมออนไลน์
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำอินโฟกราฟิกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร นำเสนอเรื่องราวของกรุงเทพมหานครตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 7 ด้าน และนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
:35%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:เผยแพร่อินโฟกราฟิกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครผ่านสื่อสังคมออนไลน์
:45%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ติดตามประเมินผลและนำเสนอต่อผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04110000-3768

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04110000-3768

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0411-2004

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการเผยแพร่อินโฟกราฟิกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครผ่านสื่อสังคมออนไลน์

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 70

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **