ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน : 04090000-3895

** สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายภูวดล สายเสมา

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยการปรับปรุง แก้ไข และหรือเพิ่มความสามารถ หรือทักษะในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ

04090301/04090301

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. นวัตกรรมเชิงนโยบาย (Policy Innovation) เป็นการคิดริเริ่มนโยบาย กฎหมายและกฎใหม่ ๆ ให้ทันสมัย เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ รวมทั้งมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร 2. นวัตกรรมการบริการ (Service Innovation) การพัฒนาหรือปรับปรุงรูปแบบการให้บริการด้วยการนำแนวคิด องค์ความรู้ ประสบการณ์ หรือเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงรูปแบบการให้บริการใหม่ ๆ ที่สอดคล้อง และทันต่อความต้องการของประชาชน / ผู้รับบริการ 3. นวัตกรรมการบริหาร/องค์กร (Administrative or Organizational Innovation) การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนงานใหม่ (New Process) รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน เพื่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงาน หรือกระบวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานรูปแบบใหม่ ที่ส่งผลต่อระบบการทำงานขององค์กร

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยการนำเสนอนวัตกรรมที่เป็นแนวคิด วิธีการ และรูปแบบใหม่ ๆ ในการจัดการองค์กรเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-08)

100.00

รายงานผลการดำเนินโครงการระบบบริการสืบค้นฯ ให้หัวหน่วยงานทราบเรียบร้อย (หนังสือที่ สนร.144/2564 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-09)

90.00

09/08/2564 : - ให้บริการระบบบริการสืบค้นระเบียบการฝึกอบรมและตอบกลับด้วยระบบอัตโนมัติไปใช้งาน ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลการดำเนินการให้หัวหน่วยงานทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-07-19)

75.00

อยู่ระหว่างการเผยแพร่ระบบบริการสืบค้นระเบียบการฝึกอบรมฯ และตอบกลับอัตโนมัติ ให้หน่วยงาน / ส่วนราชการเข้าใช้งานระบบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-06-18)

70.00

อยู่ระหว่างการเผยแพร่ระบบบริการสืบค้นระเบียบการฝึกอบรมฯ และตอบกลับอัตโนมัติ ให้หน่วยงาน / ส่วนราชการเข้าใช้งานระบบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-05-20)

60.00

20/05/2564 : - สถาบันฯ ได้พัฒนาระบบบริการสืบค้นระเบียบการฝึกอบรมฯ และตอบกลับอัตโนมัติ ให้พร้อมใช้งาน - สถาบันฯ ประชาสัมพันธ์การใช้ระบบบริการสืบค้นระเบียบการฝึกอบรมฯ และตอบกลับอัตโนมัติของสถาบันฯ แก่หน่วยงาน / ส่วนราชการในกรุงเทพมหานคร โดยสามารถเข้าใช้งานผ่าน Line Application ด้วย QR-Code หรือ Line ID (หนังสือที่ กท 0401/1095 ลงวันที่ 26 เมษายน 2564)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-04-19)

50.00

สถาบันฯ จัดตั้งคณะทำงานย่อยดำเนินการตัวชี้วัดความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมฯ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการสร้างและพัฒนาระบบ (Construction) เพื่อให้ข้อมูลในระบบมีความถูกต้องครบถ้วนและพร้อมใช้งานต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-03-17)

45.00

17/03/2564 : คณะกรรมการอนุมัติโครงการดังกล่าวแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการสร้างและพัฒนาระบบสืบค้นฯ โดยดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานย่อยดำเนินการตัวชี้วัดความสำเร็จฯ เพื่อรวบรวมและบริหารจัดการข้อมูลที่ใช้เผยแพร่ในระบบบริการสืบค้นฯ พร้อมทั้งพัฒนาระบบให้มีความสมบูรณ์และพร้อมใช้งาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-17)

40.00

ได้ดำเนินการดังต่อไปนี้ - นำเสนอโครงการระบบบริการสืบค้นระเบียบการฝึกอบรมและตอบกลับอัตโนมัติ ต่อคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านทางแอพพลิเคชั่น Zoom Cloud Meetings โดยคณะกรรมการฯได้พิจารณาความเหมาะสมของโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว - ส่งบันทึก การนำเสนอโครงการฯ ต่อ ส.กก. พร้อมรายละเอียดโครงการฉบับสมบูรณ์ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการฯ กำหนดเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-19)

30.00

19/01/2564 : ดำเนินการดังต่อไปนี้ - ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 2/2564 วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 ณ ห้องปัญญพัฒน์ เพื่อร่วมกันพิจารณาคัดเลือกแนวคิดการเสนอนวัตกรรมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งได้รวบรวมความคิดเห็นจากทุกกลุ่มงานและศูนย์การเรียนรู้มหานคร รวมจำนวน 12 เรื่อง - คณะทำงานฯ มีมติคัดเลือกรูปแบบนวัตกรรมการให้บริการ (Service Innovation) : การพัฒนาระบบบริการสืบค้นระเบียบการฝึกอบรมและตอบกลับอัตโนมัติ - จัดทำแบบนำเสนอโครงการพัฒนาระบบบริการสืบค้นระเบียบการฝึกอบรมและตอบกลับอัตโนมัติ ตามแบบฟอร์มการดำเนินการตัวชี้วัดความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมฯ ที่ 1 -4 พร้อมคลิปวิดีโอการนำเสนอโครงการฯ ความยาวประมาณ 5 นาที - ส่งเอกสารดังกล่าว พร้อมคลิปวิดีโอการนำเสนอฯ ให้สำนักงาน ก.ก. เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-17)

10.00

17/12/2563 : - แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (องค์ประกอบที่ 4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 17 ธ.ค. 63 ณ ห้องปัญญพัฒน์ เพื่อวางแผนกำหนดแนวทางการดำเนินงาน และแสดงความคิดเห็นต่อการนำเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-11-18)

5.00

18/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - จัดทำคำสั่งคณะทำงาน คำสั่งสถาบันฯ ที่ 22/2563 ลง 4 พ.ย. 63 - เวียนแจ้งคำสั่งคณะทำงานแต่ละส่วนงานทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2020-10-22)

2.00

22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - เวียนขอรายชื่อคณะทำงานในการดำเนินการตัวชี้วัดความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมฯ คำสั่งสถาบันฯ ที่ 22/2563 ลง 4 พ.ย.63 - ศึกษาข้อมูล / วางแผน เพื่อดำเนินการเสนอกิจกรรม ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04090000-3895

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04090000-3895

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0409-0966

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย คะแนน : 10

ผลงานที่ทำได้ คะแนน : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

95 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **