ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

๒๕. หลักสูตรการเสริมสร้างทักษะการขับเคลื่อนกิจกรรมองค์กรสุขภาวะ(โครงการเสริมสร้างการพัฒนางานและวัฒนธรรมองค์กร) : 04090000-3892

** สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายภูวดล สายเสมา

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีภารกิจหลักในการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน โดยมีข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครในสังกัดสำนัก และสำนักงานเขตต่างๆ เป็นผู้ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งต้องใช้ทั้งความรู้ความสามารถ ความขยันอดทน การอุทิศตนเพื่อให้ภารกิจของกรุงเทพมหานครประสบความสำเร็จ ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครจึงต้องครอบคลุมทั้งด้านสมรรถนะ และด้านคุณภาพชีวิต เพื่อให้มีทักษะที่พึงประสงค์มีความสุขในการทำงาน การมีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศการทำงานที่เหมาะสม มีความสมดุลระหว่างชีวิตกับงาน ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อขีดสมรรถนะของทรัพยากรบุคคลและการเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลขององค์กร โดยหลักการพัฒนาคุณภาพชีวิตนี้เป็นไปตามแนวคิดองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) ประกอบด้วยความสุข ๘ ประการ คือ (๑) Happy body มีสุขภาพดี (๒) Happy heart มีน้ำใจงาม (๓) Happy relax การผ่อนคลาย (๔) Happy brain การหาความรู้ (๕) Happy soul การมีคุณธรรม (๖) Happy money การบริหารการเงิน (๗) Happy family มีครอบครัวที่ดี และ (๘) Happy society มีสังคมดี ซึ่งความสุขในแต่ละด้านนี้จะขับเคลื่อนด้วยกิจกรรมส่งเสริมความสุขตามลักษณะขององค์กร สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครเห็นความสำคัญของการสร้างความสุขในองค์กรดังกล่าว จึงได้แนวคิดองค์กรสุขภาวะมาพัฒนาหน่วยงานกรุงเทพมหานคร โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครในสังกัดสำนัก และสำนักงานเขตให้มีโอกาสร่วมกันกำหนดแนวทางสร้างความสุขในการทำงานและนำเสนอกิจกรรมพัฒนาองค์กรสุขภาวะตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน โดยการเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และรับการพัฒนาให้เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพขององค์กรและเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานโดยรวมของกรุงเทพมหานครต่อไป

04090301/04090301

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความสุขในการทำงาน และการสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้แนวคิดองค์กรสุขภาวะ ๒.๒ เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะเกี่ยวกับกระบวนการสร้างองค์กรสุขภาวะ และสามารถนำความรู้ไปใช้พัฒนาหน่วยงานของตนเองได้ ๒.๓ เพื่อเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์และออกแบบกิจกรรมขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะที่สอดคล้องกับสภาพขององค์กร

เป้าหมายของโครงการ

จัดฝึกอบรมการเสริมสร้างทักษะการขับเคลื่อนกิจกรรมองค์กรสุขภาวะ โดยมีผู้เข้าร่วมหลักสูตรทั้งสิ้นจำนวน ๒๒๕ คน ประกอบด้วย ๓.๑ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑๘๐ คนแบ่งการอบรมเป็น ๓ รุ่น ๆ ละ ๖๐ คน ประกอบด้วยข้าราชการกรุงเทพมหานครสังกัดสำนัก และสำนักงานเขต ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ - ชำนาญการพิเศษ และประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติการ - อาวุโส ๓.๒ ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๔๕ คน ดังนี้ (๑) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน ๓๐ คน (๑๐ คน /รุ่น) (๒) วิทยากร จำนวน ๑๕ คน ( ๕ คน/รุ่น)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2021-09-07)

0.00

07/09/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-06)

100.00

รายงานประเมินผลหลักสูตรฯ ให้ผู้บริหารทราบเรียบร้อย (รายละเอียดตามบันทึกที่ กท 0401/783 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-09)

90.00

09/08/2564 : - ดำเนินการฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม และ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องปัญญพัฒน์ สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร - ดำเนินการตั้งฎีกาเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างประเมินผลเพื่อรายงานผู้บริหารทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-07-19)

70.00

19/07/2564 : อยู่ระหว่างจัดฝึกอบรมในวันที่ 20 กรกฎาคม และ 2 สิงหาคม 2564 โดยจัดการฝึกอบรมเป็นรูปแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-06-18)

50.00

ดำเนินการดังต่อไปนี้ - กำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ - ชำนาญการพิเศษ และประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน – ระดับชำนาญงานพิเศษ สังกัดสำนักและสำนักงานเขต จำนวน 1 รุ่น รวมทั้งสิ้น 77 คน - กำหนดการฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม และ 2 สิงหาคม 2564 - ดำเนินการประสานรายละเอียดหลักสูตรกับวิทยากร - อยู่ระหว่างการขออนุมัติหลักสูตร จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-05-20)

20.00

20/05/2564 : อยู่ระหว่างการวางแผนรูปแบบการดำเนินโครงการเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา - 19 ในปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2021-04-20)

17.00

20/04/2564 : อยู่ระหว่างการพิจารณาหลักสูตรเพื่อใช้ในการดำเนินการโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-03-17)

15.00

17/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง และแก้ไขหลักสูตร เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-02-17)

10.00

17/02/2564 : ดำเนินการร่างหลักสูตรเรียบร้อย อยู่ระหว่างการพิจารณาความถูกต้องและความเหมาะสมของหลักสูตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2021-01-19)

7.00

19/01/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการร่างหลักสูตรโครงการฯ เพื่อใช้ในการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-12-16)

5.00

16/12/2563 : อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมาประกอบการวางแผนการดำเนินการโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2020-11-18)

3.00

18/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูล เพื่อดำเนินการจัดโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2020-10-21)

2.00

21/10/2563 : อยู่ระหว่างการวางแผน และศึกษาข้อมูลเพื่อดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติหลักสูตร
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการอบรม/เจ้าหน้าที่
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ขออนุมัติเงินยืม
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สรรหา/คัดเลือก/เชิญวิทยากร
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:จัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสื่อ ประกอบการฝึกอบรม
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการฝึกอบรม
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:จัดทำเอกสารเบิก-จ่ายเงิน
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:ประเมินผลการฝึกอบรม ติดตามประเมินผล และรายงานผล
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04090000-3892

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04090000-3892

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0409-0964

ตัวชี้วัด : ๑๔. ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนตามแนวคิดองค์กรสุขภาวะ(Happy Workplace)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

95 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **