ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

๑๘. หลักสูตรการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้เครื่องมือในการพัฒนางาน (โครงการเสริมสร้างการพัฒนางานและวัฒนธรรมองค์กร) : 04090000-3885

** สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวสุกัญญา แสงจันทร์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ มีความตื่นตัวในการพัฒนาคนและองค์กร เพื่อให้มีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการหรือสังคม สภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในหลากหลายมิติทั้งประชากร ลักษณะทางกายภาพ ความต้องการบริการสาธารณะใหม่ๆ ประกอบกับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ล้วนมีผลต่อการดำรงชีวิตของประชาชนที่อยู่อาศัยในสังคมเมือง กรุงเทพมหานครเมืองหลวงศูนย์กลางการพัฒนา ทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ จึงได้รับผลกระทบจากสภาวการณ์ดังกล่าวเช่นกัน ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครต้องปฏิบัติภารกิจสนองตอบต่อความต้องการที่หลากหลายซับซ้อนยิ่งขึ้น การที่จะปฏิบัติภารกิจนี้ได้ ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครจะต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยนำเทคนิควิธี หรือเครื่องมือทางการบริหารใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงานที่จะทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขในการดำรงชีวิตใน เมืองใหญ่ แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๗๕) ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๗.๓ การบริหารทรัพยากรบุคคล เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๓.๑ พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพการให้บริการ ในแต่ละสายงาน ให้สอดคล้องกับการเป็นมหานครแห่งเอเชีย และเป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๓.๓ พัฒนากลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลที่รองรับการเปลี่ยนแปลงและดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถ และแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างวัฒนธรรมองค์การสมัยใหม่ กลยุทธ์ที่ ๔.๑ การสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา (Innovation Organization) ดังนั้นเพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗๕) และแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) สถาบันฯ จึงจะดำเนินการจัดการฝึกอบรมการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้เครื่องมือในการพัฒนางานให้แก่ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานครเกิดการเรียนรู้ถึงแนวคิด เทคนิค/เครื่องมือ/วิธีการการพัฒนา และเทคโนโลยีต่าง ๆ ตลอดจนเรียนรู้แลกเปลี่ยนจากประสบการณ์ ความรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร นำมาพัฒนาคิดสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดนวัตกรรม(Innovation) และสามารถต่อยอดพัฒนากระบวนการทำงาน (Process Innovation) ให้กับองค์กรได้

04090302/04090302

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และฝึกทักษะ การใช้เครื่องมือในการพัฒนางาน ๒.๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำเครื่องมือในการพัฒนางานไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้

เป้าหมายของโครงการ

หลักสูตรการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้เครื่องมือในการพัฒนางาน มีผู้เข้าร่วมหลักสูตร จำนวนทั้งสิ้น ๑๐๐ คน ประกอบด้วย ๓.๑ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๘๐ คน เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักและ สำนักงานเขต ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน – อาวุโส ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ- ชำนาญการพิเศษ และประเภทอำนวยการ ระดับต้น แบ่งเป็น ๒ รุ่น ๆ ละ ๔๐ คน ๓.๒ ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๐ คน ดังนี้ ๑) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ แบ่งเป็น ๒ รุ่น ๆ ละ ๗ คน รวม ๑๔ คน ๒) วิทยากร แบ่งเป็น ๒ รุ่น ๆ ละ ๓ คน รวม ๖ คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-08)

100.00

08/09/2564 : รายงานการประเมินผลการฝึกอบรมให้ผู้บริหารทราบ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2021-08-09)

95.00

09/08/2564 : ดำเนินการฝึกอบรมแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Microsoft Team จำนวน ๑ รุ่น ๒ วันทำการ เมื่อวันที่ ๕ และ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๑๓๑ คน อยู่ระหว่างจัดทำประเมินผลการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-07-21)

90.00

21/07/2564 : ดำเนินการฝึกอบรมผ่านทางระบบออนไลน์ และจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงิน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-06-24)

50.00

24/06/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานขอรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.00 (2021-05-20)

42.00

20/05/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ทำให้การดำเนินการล่าช้า

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-04-20)

40.00

20/04/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสภาวการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้มีผลกระทบกับระยะเวลาการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-03-19)

35.00

19/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้การดำเนินงานมีอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-02-17)

20.00

17/02/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ทำให้มีผลกับระยะเวลาการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-01-19)

10.00

19/01/2564 : ออกแบบหลักสูตรการใช้เครื่องมือทางการบริหาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2020-12-14)

7.00

14/12/2563 : อยู่ระหว่างการเขียนโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-11-18)

5.00

18/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนวางแผนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2020-10-21)

1.00

21/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนวางแผนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติหลักสูตร
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการอบรม/เจ้าหน้าที่
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ขออนุมัติเงินยืม
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สรรหา/คัดเลือก/เชิญวิทยากร
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:จัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสื่อ ประกอบการฝึกอบรม
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการฝึกอบรม
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:จัดทำเอกสารเบิก-จ่ายเงิน
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:ประเมินผลการฝึกอบรม ติดตามประเมินผล และรายงานผล
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04090000-3885

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04090000-3885

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0409-0961

ตัวชี้วัด : ๑๑. ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริมการใช้เครื่องมือทางการบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 99.24

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

95 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
99.24

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **