ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

๑๗. หลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการฐานข้อมูลของหน่วยงาน (โครงการเสริมสร้างการพัฒนางานและวัฒนธรรมองค์กร) : 04090000-3884

** สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2564)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นางสาวณัฐวรา บัวเกษ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ปัจจัยสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้บรรลุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) รวมถึงการบรรลุวิสัยทัศน์ “ทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครเป็นมืออาชีพในการให้บริการประชาชน (BMAPRO ๒๑) มุ่งสู่การเป็นมหานครแห่งเอเชีย”คือ การพัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานครให้มีความรู้ ความสามารถความเชี่ยวชาญ และมีองค์ความรู้ที่จำเป็นในในการปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรขนาดใหญ่มีบุคลากรจำนวนมาก การจัดทำระบบฐานข้อมูลฝึกอบรมจะทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการวิเคราะห์ และกำหนดทิศทางการวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ ของผู้บริหาร ซึ่งการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลฝึกอบรมมีความเกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของทุกหน่วยงาน ทุกส่วนราชการของกรุงเทพมหานคร สถาบันฯ จึงมีแนวคิดการจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลฝึกอบรมของกรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของกรุงเทพมหานคร

04090203/04090203

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการใช้งานระบบฐานข้อมูลฝึกอบรม ๒.๒ เพื่อพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือสำหรับใช้บริหารข้อมูลการฝึกอบรม ๒.๓ เพื่อให้การใช้งานในระบบสร้างแผนโครงการฝึกอบรมเป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อยและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลของกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ

เป็นการเสริมสร้างความรู้ด้านการใช้งานระบบฐานข้อมูลกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น ๒๑๐ คนประกอบด้วย ๓.๑ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑๗๐ คน ดังนี้ (๑) ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ - ชำนาญการพิเศษ ประเภท ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน - อาวุโส สังกัดสำนัก และสำนักงานเขตจำนวน ๒ รุ่น ๆ ละ๔๕ คนรวมจำนวนทั้งสิ้น๙๐คน (๒) ข้าราชการในสังกัดสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครประเภทอำนวยการระดับต้น ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ - ชำนาญการพิเศษประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน - ชำนาญงานจำนวน ๒ รุ่น ๆ ละ ๔๐ คนรวมจำนวนทั้งสิ้น ๘๐ คน ๓.๒ ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ๘ คนและวิทยากร ๒ คนรวมจำนวน รุ่นละ ๑๐ คน จำนวน ๔ รุ่น รวมจำนวนทั้งสิ้น ๔๐ คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-08-17)

10.00

17/08/2564 : ยกเลิกตามหนังสือของสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0401/2159 ลงวันที่ 22 ก.ค. 2564 และ ที่ กท 0401/647 ลงวันที่ 16 ก.ค. 2564

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-08-16)

10.00

16/08/2564 : ยกเลิกตามหนังสือของสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0401/647 ลงวันที่ 16 ก.ค. 2564 เรื่อง การดำเนินการฝึกอบรม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีระบบฯ

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2021-07-19)

8.00

19/07/2564 : เนี่องจากยังมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงต้องชะลอการดำเนินโครงการออกไป และได้เตรียมความพร้อมในการวางแผนดำเนินการทันที่เมื่อสถานการณ์ดังกล่าวคลี่คลาย

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงแพร่ระบาดอยู่ ทำให้ต้องชะลอการดำเนินโครงการออกไปก่อน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2021-06-15)

8.00

15/06/2564 : เนี่องจากยังมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงต้องชะลอการดำเนินโครงการออกไป และได้เตรียมความพร้อมในการวางแผนดำเนินการทันที่เมื่อสถานการณ์ดังกล่าวคลี่คลาย

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงแพร่ระบาดอยู่ ทำให้ต้องชะลอการดำเนินโครงการออกไปก่อน

** อุปสรรคของโครงการ :โครงการยังไม่แล้วเสร็จ

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2021-05-18)

8.00

18/05/2564 : ยังคงชะลอการดำเนินโครงการออกไปอีกครั้ง เนี่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่อีก เมื่อสถานการณ์ดังกล่าวคลี่คลายจะได้วางแผนดำเนินการ กำหนดวัน เวลา การฝึกอบรม สัมมนาต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการแพร่ระบาดอีกครั้ง และมีความรุนแรงมากขึ้น ทำให้ต้องชะลอการดำเนินโครงการออกไปก่อน

** อุปสรรคของโครงการ :โครงการยังไม่แล้วเสร็จ

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2021-04-19)

8.00

19/04/2564 : ชะลอการดำเนินโครงการออกไปอีกครั้ง เนี่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่อีก เมื่อสถานการณ์ดังกล่าวคลี่คลายจะได้วางแผนดำเนินการ กำหนดวัน เวลา การฝึกอบรม สัมมนาต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการแพร่ระบาดอีกครั้ง ทำให้ต้องชะลอการดำเนินโครงการออกไปก่อน

** อุปสรรคของโครงการ :โครงการยังไม่แล้วเสร็จ

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2021-03-15)

8.00

15/03/2564 : ชะลอการดำเนินโครงการเนี่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ซึ่งขณะนี้สถานการณ์ดังกล่าวได้คลี่คลายไปบ้างแล้ว จึงอยู่ในช่วงของการวางแผนการ กำหนดวัน เวลา การฝึกอบรม สัมมนาต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้คลี่คลายลงแล้ว จึงอยู่ระหว่างการวางแผนดำเนินโครงการ

** อุปสรรคของโครงการ :โครงการยังไม่แล้วเสร็จ

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2021-02-17)

8.00

17/02/2564 : ชะลอการดำเนินโครงการเนี่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ทั้งนี้ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคคลี่คลาย และได้มีการกำหนดวัน เวลา การฝึกอบรม สัมมนา จะแจ้งให้ทราบต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ต้องชะลอการดำเนินโครงการออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

** อุปสรรคของโครงการ :โครงการยังไม่แล้วเสร็จ

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2021-01-18)

8.00

18/01/2564 : ชะลอการดำเนินโครงการเนี่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ทั้งนี้ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคคลี่คลาย และได้มีการกำหนดวัน เวลา การฝึกอบรม สัมมนา จะแจ้งให้ทราบต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ต้องชะลอการดำเนินโครงการออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

** อุปสรรคของโครงการ :โครงการยังไม่แล้วเสร็จ

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-12-15)

8.00

15/12/2563 : พิจารณาปรับปรุงเนื้อหาวิชาหลักสูตรฝึกอบรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการและสถานการณ์ปัจจุบันให้มากที่สุด

** ปัญหาของโครงการ :ยังไม่พบปัญหาอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :อยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่มีปัญหาอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-11-17)

8.00

17/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดรายละเอียดหลักสูตรหัวข้อวิชาต่างๆ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :อยู่ระหว่างขั้นตอนเริ่มดำเนินการ ยังไม่พบปัญหาอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี เนื่องจากโครงการยังไม่แล้วเสร็จ

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-21)

5.00

21/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการกำหนดกลุ่มเป้าหมายของผู้เข้าร่วมโครงการ และเตรียมประสานหน่วยงานเพื่อจัดส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

** ปัญหาของโครงการ :ต้องกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องกับเนื้อหาการสัมมนาให้มากที่สุด เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

** อุปสรรคของโครงการ :อยู่ระหว่างเริ่มดำเนินการ โครงการยังไม่แล้วเสร็จ

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติหลักสูตร
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการอบรม/เจ้าหน้าที่
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ขออนุมัติเงินยืม
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สรรหา/คัดเลือก/เชิญวิทยากร
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:จัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสื่อ ประกอบการฝึกอบรม
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการฝึกอบรม
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:จัดทำเอกสารเบิก-จ่ายเงิน
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:ประเมินผลการฝึกอบรม ติดตามประเมินผล และรายงานผล
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04090000-3884

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04090000-3884

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0409-0960

ตัวชี้วัด : ๑๐. ร้อยละความสำเร็จของการสร้างระบบฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 8

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
8.00

95 / 100
2
8.00

100 / 100
3
8.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **