ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

๑๑. หลักสูตรเทคนิคทางการบริหาร (โครงการพัฒนาศักยภาพของนักบริหารและเตรียมความพร้อมการเป็นผู้นำในการปฏิบัติภารกิจของเมืองในอนาคต) : 04090000-3878

** สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2564)

90

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 90

นางสาวศุภวรรณ รูปงาม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนต่างต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อม และการแข่งขันที่นับวันยิ่งมีบทบาทสำคัญยิ่ง ตลอดจนปัญหาทั้งภายในและภายนอก หากองค์กรใดมีการเตรียมความพร้อมที่ดีสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นก็สามารถขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกภาคส่วนจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนในทุกระดับ เพราะคนเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดและมีส่วนในการขับเคลื่อนองค์กรนั้น ๆ หากองค์กรใดมีการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรของหน่วยงานให้เป็นผู้มีขีดความสามารถในการบริหาร จัดการและการแข่งขันตั้งแต่ระดับต้นๆ เปรียบเสมือนองค์กรนั้นได้วางรากฐานในการปฏิบัติงานให้กับองค์กร สำหรับกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่บริหารจัดการงานสาธารณะในการให้บริการประชาชนเพียงองค์กรเดียวในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเป็นมหานครที่เป็นศูนย์กลางสำคัญทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรมและการเชื่อมต่อทางคมนาคมส่งผลให้มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ทำให้กรุงเทพมหานครต้องมีภารกิจงานในการให้บริการประชาชนเป็นไปอย่างทั่วถึง ครอบคลุมประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ซึ่งปัจจัยสำคัญที่จะทำให้กรุงเทพมหานครประสบความสำเร็จในการให้บริการประชาชนคือทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครที่จะต้องปฏิบัติงานให้เต็มศักยภาพ ในการนี้สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครได้เห็นความจำเป็นในการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครให้สามารถปฏิบัติงานตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร จึงได้จัดทำหลักสูตรเทคนิคทางการบริหาร เพื่อพัฒนาข้าราชการให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยมุ่งเน้นในการเตรียมความพร้อมให้แก่ข้าราชการที่จะก้าวสู่ตำแหน่งทางการบริหาร เพื่อให้ข้าราชการได้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างทั่วถึง ครอบคลุมผู้ปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานครที่หลากหลายด้าน ประกอบกับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพของนักบริหารและเตรียมความพร้อมการเป็นผู้นำในการปฏิบัติภารกิจของเมืองในอนาคต

04090501/04090501

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในบริบทและปัจจัยทางการบริหาร ๒.๒ เพื่อเสริมสร้างทักษะและเทคนิคทางการบริหารที่สำคัญพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในสถานการณ์ต่าง ๆ ๒.๓ เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

จัดการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคทางการบริหาร จำนวน ๒ รุ่น โดยมีผู้เข้าเข้ารับการฝึกอบรม รุ่นละ ๖๐ คน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๒๐ คน กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑๒๐ คน ดังนี้ กลุ่มที่ ๑ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน จำนวน ๖๐ คน กลุ่มที่ ๒ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และประเภททั่วไป ระดับอาวุโส จำนวน ๖๐ คน ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๐ คน ดังนี้ ๑. เจ้าหน้าที่ดำเนินการ รุ่นละ ๕ คน ๒ รุ่น รวมจำนวน ๑๐ คน ๒. วิทยากร รุ่นละ ๕ คน ๒ รุ่น รวมจำนวน ๑๐ คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-20)

90.00

20/08/2564 : ดำเนินการฝึกอบรมเรียบร้อยทั้ง ๒ รุ่น อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-07-20)

40.00

20/07/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินการฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams โดยกำหนดการฝึกอบรม รุ่นละ 10 วันทำการ (ไม่ต่อเนื่อง) ดังนี้ (-)รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2564 (-)รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 4 - 19 สิงหาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-06-21)

30.00

21/06/2564 : อยู่ระหว่างการปรับแก้หนังสือเวียน เพื่อเเจ้งให้ผู้ที่สมัครเข้ารับการฝึกอบรมยืนยันการเข้ารับการฝึกอบรมตามกำหนดการฉบับใหม่ในช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม และเตรียมรายการสั่งซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 27.00 (2021-05-20)

27.00

20/05/2564 : อยู่ระหว่างการเตรียมแจ้งเวียนเเจ้งให้ผู้ที่สมัครเข้ารับการฝึกอบรมยืนยันการเข้ารับการฝึกอบรมตามกำหนดการฉบับใหม่ในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-04-19)

25.00

19/04/2564 : อยู่ระหว่างการเตรียมแจ้งเวียนเเจ้งให้ผู้ที่สมัครเข้ารับการฝึกอบรมยืนยันการเข้ารับการฝึกอบรมตามกำหนดการฉบับใหม่ในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-03-17)

20.00

17/03/2564 : อยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนคำสั่งคณะเจ้าหน้าที่ดำเนินการ และคณะกรรมการรับ - ส่ง และเก็บรักษาเงิน ประสานเรียนเชิญวิทยากรในหัวข้อวิชาต่าง ๆ ตรวจสอบข้อมูลในเอกสารคู่มือการฝึกอบรม และเตรียมการเวียนเเจ้งให้ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมยืนยันการเข้ารับการฝึกอบรมตามกำหนดการฉบับใหม่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-02-18)

15.00

18/02/2564 : อยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนคำสั่งคณะเจ้าหน้าที่ดำเนินการ และคณะกรรมการรับ - ส่ง และเก็บรักษาเงิน ประสานเรียนเชิญวิทยากรในหัวข้อวิชาต่าง ๆ และตรวจสอบข้อมูลในเอกสารคู่มือการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-01-18)

15.00

18/01/2564 : สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครได้รับอนุมัติจากปลัดกรุงเทพมหานครให้เลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคทางการบริหาร ทั้ง ๒ รุ่น ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จะคลี่คลาย รายละเอียดตามหนังสือสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ด่วนมาก ที่ กท ๐๔๐๑/๒๑ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้ต้องชะลอการดำเนินการหลักสูตรเทคนิคทางการบริหาร ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-15)

15.00

15/12/2563 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้วตามหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1907/167 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 และอยู่ระหว่างการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายของโครงการทั้ง 2 รุ่น ซึ่งได้หมดเขตรับสมัครเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-17)

10.00

17/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติเงินประจำงวด จากสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร และการเสนอบันทึกเพื่อเวียนแจ้งการรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-21)

5.00

21/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลเพื่อจัดเตรียมโครงการ และศึกษาเนื้อหาของหลักสูตรการฝึกอบรมทั้ง 2 รุ่น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติหลักสูตร
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการอบรม/เจ้าหน้าที่
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ขออนุมัติเงินยืม
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สรรหา/คัดเลือก/เชิญวิทยากร
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:จัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสื่อ ประกอบการฝึกอบรม
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการฝึกอบรม
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:จัดทำเอกสารเบิก-จ่ายเงิน
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:ประเมินผลการฝึกอบรม ติดตามประเมินผล และรายงานผล
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04090000-3878

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04090000-3878

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0409-0957

ตัวชี้วัด : ๗. ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริมการสร้างความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

95 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **