ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

๙.๑ การส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุมและดูงานในประเทศ(โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ประชุมและ ดูงานในประเทศ และต่างประเทศ) : 04090000-3876

** สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2564)

40

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 40

นางสาวปราณี จันทรีย์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าทุกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์และกำหนดแผนยุทธศาสตร์เพื่อกำหนดทิศทางในการบรรลุเป้าหมายขององค์กร ซึ่งต้องอาศัยบุคลากรที่มีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ทั้งในด้านภารกิจ สภาพสังคมในปัจจุบันและทิศทางในอนาคต ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ สภาพพื้นที่ ฯลฯ นำมาใช้ในการบริหารที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานและสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อเป็นเครื่องมือหนึ่งให้ผู้บริหารใช้ประกอบในการตัดสินใจกำหนดทิศทางและขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ด้วยภาระหน้าที่ของกรุงเทพมหานครมีหลากหลายทำให้กรุงเทพมหานครมีบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่หลายด้านด้วยกันตามภารกิจของกรุงเทพมหานคร การพัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานครจึงต้องพัฒนาทุกสายงานหรือสายอาชีพให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานที่สอดรับกับความเจริญก้าวหน้าและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ซึ่งบุคลากรในแต่ละสายอาชีพจะมีพื้นฐานความคิดและวิธีการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน จึงต้องมีการสำรวจความจำเป็นของหน่วยงานในการพัฒนาบุคลากรจากการอบรมที่หน่วยงานดำเนินการเองและการให้บุคลากรไปศึกษา ฝึกอบรมฯ กับหน่วยงายภายนอกที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในสายงานหรือสายอาชีพนั้น ๆ สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครเล็งเห็นความจำเป็นในการส่งเสริมให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพที่สูงขึ้น ด้วยการเข้ารับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือเข้ารับ การฝึกอบรมในหลักสูตรที่เพิ่มพูนทักษะตามแต่ละสายอาชีพในสถานศึกษา องค์กร และหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงเห็นควรจัดทำโครงการส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุม และดูงานในประเทศและต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

04090202/04090202

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนข้าราชการกรุงเทพมหานครให้มีความรู้และเทคนิควิทยาการใหม่ ๆ รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2.2 เพื่อพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะความรู้ในเชิงวิชาการและทักษะเฉพาะในการปฏิบัติงานที่ต้องพึ่งพาองค์ความรู้จากภายนอกองค์การ จึงต้องให้ไปเข้ารับการศึกษา ฝึกอบรมฯ กับหน่วยงานภายนอก อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพตามสายงาน 2.3 เพื่อให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครได้มีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างข้าราชการกรุงเทพมหานครกับนักวิชาการในสาขาต่าง ๆ ของสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เป้าหมายของโครงการ

กลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครทุกประเภทและทุกระดับตามความเห็นชอบของคณะกรรมการกำหนดโครงการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานและปฏิบัติการวิจัยของกรุงเทพมหานคร (ก.ข.ก.) สำหรับการเข้ารับการศึกษา ฝึกอบรมฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นจำนวน 1,500 คน และ/ตามความจำเป็น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-08-18)

40.00

18/08/2564 : ดำเนินการส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุม และดูงานในประเทศ ดังนี้ ศึกษาใหม่ - ทุน 1 (ก) จำนวน 2 หลักสูตร 6 คน งบประมาณ 145,250.- บาท ศึกษาต่อเนื่อง - ทุน 1 (ก) จำนวน 3 หลักสูตร 11 คน งบประมาณ 747,590.- บาท ฝึกอบรมใหม่ - ทุน 1 (ก) จำนวน - หลักสูตร - คน งบประมาณ - บาท ฝึกอบรมนักบริหาร จำนวน - หลักสูตร - คน งบประมาณ - บาท รวมทั้งสิ้น 19 ก.ค. – 18 ส.ค. 64 จำนวน 4 โครงการ 5 หลักสูตร 17 คน งบประมาณทั้งสิ้น 892,840.- บาท ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.63 – 18 ส.ค. 64 จำนวน 4 โครงการ 130 หลักสูตร 360 คน งบประมาณทั้งสิ้น 15,575,795.- บาท 360 x 100/899 = 40.04 % รายงาน 40 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 39.00 (2021-07-19)

39.00

19/07/2564 : ดำเนินการส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุม และดูงานในประเทศ ดังนี้ ศึกษาใหม่ - ทุน 1 (ก) จำนวน - หลักสูตร 1 คน งบประมาณ 60,000.- บาท ศึกษาต่อเนื่อง - ทุน 1 (ก) จำนวน - หลักสูตร 6 คน งบประมาณ 131,400.- บาท ฝึกอบรมใหม่ - ทุน 1 (ก) จำนวน - หลักสูตร - คน งบประมาณ - บาท ฝึกอบรมนักบริหาร จำนวน - หลักสูตร - คน งบประมาณ - บาท รวมทั้งสิ้น 19 มิ.ย. – 18 ก.ค. 64 จำนวน 4 โครงการ - หลักสูตร 7 คน งบประมาณทั้งสิ้น 191,400.- บาท ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.63 – 18 ก.ค. 64 จำนวน 4 โครงการ 125 หลักสูตร 343 คน งบประมาณทั้งสิ้น 14,682,955.- บาท 343 x 100/899 = 38.15 % รายงาน 39 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 37.00 (2021-06-17)

37.00

ดำเนินการส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุม และดูงานในประเทศ ดังนี้ ศึกษาใหม่ - ทุน 1 (ก) จำนวน 1 หลักสูตร 1 คน งบประมาณ 35,100.- บาท ศึกษาต่อเนื่อง - ทุน 1 (ก) จำนวน 3 หลักสูตร 5 คน งบประมาณ 371,530.- บาท ฝึกอบรมใหม่ - ทุน 1 (ก) จำนวน 2 หลักสูตร 8 คน งบประมาณ 577,000.- บาท ฝึกอบรมนักบริหาร จำนวน - หลักสูตร - คน งบประมาณ - บาท รวมทั้งสิ้น 19 พ.ค. – 18 มิ.ย. 64 จำนวน 4 โครงการ 6 หลักสูตร 14 คน งบประมาณทั้งสิ้น 983,630.- บาท ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.63 – 18 มิ.ย. 64 จำนวน 4 โครงการ 126 หลักสูตร 337 คน งบประมาณทั้งสิ้น 14,511,555.- บาท 337 x 100/899 = 37.49 % รายงาน 37 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 36.00 (2021-05-20)

36.00

20/05/2564 : ดำเนินการส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุม และดูงานในประเทศ ดังนี้ ศึกษาใหม่ - ทุน 1 (ก) จำนวน 0 หลักสูตร 0 คน งบประมาณ 20,000.- บาท ศึกษาต่อเนื่อง - ทุน 1 (ก) จำนวน 1 หลักสูตร 1 คน งบประมาณ 129,700.- บาท ฝึกอบรมใหม่ - ทุน 1 (ก) จำนวน 0 หลักสูตร 0 คน งบประมาณ 240,000.- บาท ฝึกอบรมนักบริหาร จำนวน 3 หลักสูตร 3 คน งบประมาณ 360,800.- บาท รวมทั้งสิ้น 19 เม.ย. – 18 พ.ค. 64 จำนวน 4 โครงการ 4 หลักสูตร 4 คน งบประมาณทั้งสิ้น 750,500.- บาท ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.63 – 18 พ.ค. 64 จำนวน 4 โครงการ 120 หลักสูตร 323 คน งบประมาณทั้งสิ้น 13,527,925.- บาท 323 x 100/899 = 35.93 % รายงาน 36 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-04-20)

35.00

20/04/2564 : ดำเนินการส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุม และดูงานในประเทศ ดังนี้ ศึกษาใหม่ - ทุน 1 (ก) จำนวน 1 หลักสูตร 1 คน งบประมาณ 93,700.- บาท ศึกษาต่อเนื่อง - ทุน 1 (ก) จำนวน 5 หลักสูตร 35 คน งบประมาณ 1,634,910.- บาท ฝึกอบรมใหม่ - ทุน 1 (ก) จำนวน 1 หลักสูตร 10 คน งบประมาณ 450,000.- บาท ฝึกอบรมนักบริหาร จำนวน - หลักสูตร - คน งบประมาณ - บาท รวมทั้งสิ้น 19 มี.ค. – 18 เม.ย. 64 จำนวน 4 โครงการ 7 หลักสูตร 46 คน งบประมาณทั้งสิ้น 2,178,610.- บาท ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.63 – 18 เม.ย. 64 จำนวน 4 โครงการ 116 หลักสูตร 319 คน งบประมาณทั้งสิ้น 12,777,425.- บาท 319 x 100/899 = 35.48 % รายงาน 35 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-03-19)

30.00

19/03/2564 : ดำเนินการส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุม และดูงานในประเทศ ดังนี้ ศึกษาใหม่ - ทุน 1 (ก) จำนวน 1 หลักสูตร 3 คน งบประมาณ 161,250.- บาท ศึกษาต่อเนื่อง - ทุน 1 (ก) จำนวน 3 หลักสูตร 22 คน งบประมาณ 928,180.- บาท ฝึกอบรมใหม่ - จำนวน 2 หลักสูตร 17 คน งบประมาณ 608,500.- บาท ฝึกอบรมนักบริหาร จำนวน - หลักสูตร - คน งบประมาณ - บาท รวมทั้งสิ้น 19 ก.พ. - 18 มี.ค. 64 จำนวน 4 โครงการ 7 หลักสูตร 43 คน งบประมาณทั้งสิ้น 1,697,930.- บาท ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.63 - 19 มี.ค. 64 จำนวน 4 โครงการ 109 หลักสูตร 273 คน งบประมาณทั้งสิ้น 10,598,415.- บาท 273 x 100/899 = 30.37 % รายงาน 30 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 26.00 (2021-02-18)

26.00

18/02/2564 : ดำเนินการส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุม และดูงานในประเทศ ดังนี้ ศึกษาใหม่ - ทุน 1 (ก) จำนวน 4 หลักสูตร 4 คน งบประมาณ 83,400.- บาท ศึกษาต่อเนื่อง - ทุน 1 (ก) จำนวน 25 หลักสูตร 27 คน งบประมาณ 911,380.- บาท ฝึกอบรมใหม่ - ทุน 1 (ก) จำนวน 41 หลักสูตร 122 คน งบประมาณ 5,561,760.- บาท ฝึกอบรมนักบริหาร จำนวน - หลักสูตร - คน งบประมาณ - บาท รวมทั้งสิ้น 19 ม.ค. – 18 ก.พ. 64 จำนวน 4 โครงการ 70 หลักสูตร 153 คน งบประมาณทั้งสิ้น 6,556,540.- บาท ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.63 – 18 ก.พ. 64 จำนวน 4 โครงการ 102 หลักสูตร 230 คน งบประมาณทั้งสิ้น 8,880,885.- บาท 230 x 100/899 = 25.58 % รายงาน 26 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 9.00 (2021-01-19)

9.00

19/01/2564 : ดำเนินการส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุม และดูงานในประเทศ ดังนี้ ศึกษาใหม่ - ทุน 1 (ก) จำนวน 8 หลักสูตร 10 คน งบประมาณ 503,350.- บาท ศึกษาต่อเนื่อง - ทุน 1 (ก) จำนวน 8 หลักสูตร 19 คน งบประมาณ 653,080.- บาท ฝึกอบรมใหม่ - ทุน 1 (ก) จำนวน 2 หลักสูตร 2 คน งบประมาณ 99,000.- บาท ฝึกอบรมนักบริหาร จำนวน 1 หลักสูตร 14 คน งบประมาณ - บาท รวมทั้งสิ้น 19 ธ.ค. 63 – 18 ม.ค. 64 จำนวน 4 โครงการ 19 หลักสูตร 45 คน งบประมาณทั้งสิ้น 1,255,430.- บาท สรุป ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.63 – 18 ม.ค. 64 จำนวน 4 โครงการ 32 หลักสูตร 77 คน งบประมาณทั้งสิ้น 2,324,345.- บาท 77 x 100/899 = 8.56 % รายงาน 9 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.00 (2020-12-18)

4.00

18/12/2563 : ดำเนินการส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุม และดูงานในประเทศ ดังนี้ ศึกษาใหม่ - ทุน 1 (ก) จำนวน 2 หลักสูตร 3 คน งบประมาณ 141,500.- บาท ศึกษาต่อเนื่อง - ทุน 1 (ก) จำนวน 5 หลักสูตร 11 คน งบประมาณ 139,000.- บาท ฝึกอบรมใหม่ - ทุน 1 (ก) จำนวน 6 หลักสูตร 18 คน งบประมาณ 788,415.- บาท ฝึกอบรมนักบริหาร จำนวน - หลักสูตร - คน งบประมาณ - บาท รวมทั้งสิ้น 1 ต.ค.63 – 18 ธ.ค.63 จำนวน 4 โครงการ 13 หลักสูตร 32 คน งบประมาณทั้งสิ้น 1,068,915.- บาท 32 x 100/899 = 3.55% รายงาน 4 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหา

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหา

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2020-11-23)

2.00

23/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลเพื่อจัดเตรียมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2020-10-22)

1.00

22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลเพื่อจัดเตรียมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติหลักสูตร
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการอบรม/เจ้าหน้าที่
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ขออนุมัติเงินยืม
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สรรหา/คัดเลือก/เชิญวิทยากร
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:จัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสื่อ ประกอบการฝึกอบรม
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการฝึกอบรม
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:จัดทำเอกสารเบิก-จ่ายเงิน
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:ประเมินผลการฝึกอบรม ติดตามประเมินผล และรายงานผล
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04090000-3876

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04090000-3876

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0409-0955

ตัวชี้วัด : ๕. ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริมการศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ประชุมและดูงานในประเทศและต่างประเทศ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 25.51

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.92

95 / 100
2
19.68

100 / 100
3
25.51

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **