ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

๓.หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร(โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะพึงประสงค์) : 04090000-3870

** สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2564)

95

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 95

นางพูลศรี เกียรติมณีรัตน์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 72 ได้บัญญัติว่า“ให้ส่วนราชการมีหน้าที่ดำเนินการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อให้ข้าราชการพลเรือนสามัญมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ” ประกอบกับกฎ ก.ก. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนา ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2555 ข้อ 8 กำหนดให้มีการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการและเป็นข้าราชการที่ดี ให้ดำเนินการในกระบวนการ การปฐมนิเทศ การเรียนรู้ด้วยตนเอง การอบรมสัมมนาร่วมกัน และอาจเพิ่มเติมหลักสูตรการอบรมที่หน่วยงานเห็นว่าเหมาะสม ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎ ก.ก. ดังกล่าว สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครจึงดำเนินการ ฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ ให้มีความรู้เกี่ยวกับองค์กร สมรรถนะของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญระเบียบแบบแผนของทางราชการ และวิธีปฏิบัติต่าง ๆ รวมทั้งปลูกฝังการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นข้าราชการที่ดีทั้งนี้จะเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ และปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการทำงาน ให้ทำงานด้วยจิตสำนึกในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อไป

04090502/04090502

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ การบริหารราชการ ค่านิยม และวัฒนธรรมขององค์กรกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่จำเป็นของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และ ระเบียบแบบแผนของทางราชการ 3. เพื่อปลูกฝังการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นข้าราชการที่ดี 4. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี อีกทั้งได้แลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ระหว่างกัน อันจะก่อให้เกิดทัศนคติและค่านิยมที่ดีต่อการทำงาน และเป็นการสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงาน

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการหลักสูตรฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมหลักสูตร จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 1,584 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑,๒๐๐ คน ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม 2563 – เดือนสิงหาคม 2564 จำนวน 1,200 คน (ขึ้นอยู่กับจำนวนข้าราชการที่เรียกบรรจุ) แบ่งออกเป็น 12 รุ่น รุ่นละ 100 คน ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 384 คน ดังนี้ - เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 240 คน แบ่งเป็น ๑๒ รุ่น รุ่นละ 20 คน - วิทยากร จำนวน 144 คน แบ่งเป็น 12 รุ่น รุ่นละ 12 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2021-09-10)

95.00

10/09/2564 : ดำเนินการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้วจำนวน 13 รุ่น อยู่ระหว่างจัดทำรายงานประเมินผลรุ่นที่ 6 - รุ่นที่ 13 เบิกจ่ายงบประมาณเป็นเงิน 310,075.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-08-17)

75.00

17/08/2564 : - ดำเนินการพิธีเปิด รุ่นที่ 6 - 13 และการฝึกอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 6 กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม รุ่นที่ 6 - 7 เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายเงิน 106,840.- บาท - อยู่ระหว่างการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน การอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 6 กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม (Group Learning) รุ่นที 8 - 9

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-07-19)

65.00

19/07/2564 : อยู่ระหว่างการฝึกอบรมรุ่นที่ 6 - 13

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (covid - 19)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-06-20)

60.00

20/06/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม รุ่นที่ 6-13

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-05-17)

55.00

17/05/2564 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมการดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 6 งบประมาณที่ใช้ไป 845,070.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-04-19)

50.00

19/04/2564 : อยู่ระหว่างแจ้งผลการพัฒนาตามกฎ ก.ก. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 5

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-03-17)

45.00

17/03/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมรุ่นที่ 5 และคำสั่งผู้เข้าเพิ่มเติม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-16)

40.00

2/16/2021 : ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 1 - 2 เสร็จสิ้นแล้ว กำลังดำเนินการฝึกอบรมในกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม (Grpup Learning) ผ่านโปรแกรม Zoom ของรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 16 - 18 ก.พ. 64 และรุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 22 - 24 ก.พ. 64

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-01-13)

35.00

ส่งผลการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุุ่นที่ 1 กลับหน่วยงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ใช้งบประมาณ ทั้งสิ้น 426,925 บาท เลื่อนการจัดฝึกอบรม หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร ภาควิชาการ รุ่นที่ 2- รุ่นที่ 4 ตามหนังสือด่วนมาก ที่ กท 0401 / 21 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :เลื่อนการจัดฝึกอบรม อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID - 19) ตามหนังสือด่วนมาก ที่ กท 0401 / 21 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-04)

30.00

04/01/2564 : กิจกรรมพัฒนาจิต รุ่นที่ 1 วันที่ 7 ธันวาคม 2563 ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รุ่นที่ 2 วันที่ 8 ธันวาคม 2563 ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รุ่นที่ 3 วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รุ่นที่ 4 วันที่ 15 ธันวาคม 2563 ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมดูงานและสาธารณะประโยชน์ รุ่นที่ 1 วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ สำนักงานเขตตลิ่งชัน ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รุ่นที่ 2 วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ สำนักงานเขตตลิ่งชัน ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รุ่นที่ 3 วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ สำนักงานเขตบางกอกน้อย ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รุ่นที่ 4 วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ณ สำนักงานเขตบางกอกน้อย ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองและการฝึกอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติงาน / การเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม (Group Learning) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 – 25 ธันวาคม 2563 ณ ห้องอมรินทร์ ชั้น 3 โรงแรม เอสดี อเวนิว เขตบางพลัด ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำผลการพัฒนา รุุ่นที่ 1 ส่งให้กลับหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-16)

20.00

16/12/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-17)

15.00

17/11/2563 : แจ้งเวียนคำสั่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม และประสานวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2020-10-21)

2.00

21/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูลเพื่อจัดเตียมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่ม่ี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติหลักสูตร
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการอบรม/เจ้าหน้าที่
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ขออนุมัติเงินยืม
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สรรหา/คัดเลือก/เชิญวิทยากร
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:จัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสื่อ ประกอบการฝึกอบรม
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการฝึกอบรม
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:จัดทำเอกสารเบิก-จ่ายเงิน
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:ประเมินผลการฝึกอบรม ติดตามประเมินผล และรายงานผล
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04090000-3870

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04090000-3870

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0409-0952

ตัวชี้วัด : ๒. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร(70 : 20 : 10)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 70

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 97.5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

95 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
97.50

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **