ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

๒. หลักสูตรการพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรุงเทพมหานคร(โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะ พึงประสงค์) : 04090000-3869

** สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2564)

18

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 18

นางสาวฐิติมา ยงพาณิชย์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ข้อบังคับกรุงเทพมหานครว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคลของลูกจ้างกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวด ๗ ข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า... “ให้สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัด-กรุงเทพมหานคร ดำเนินการพัฒนาลูกจ้างในหลักสูตรกลางสำหรับการพัฒนาลูกจ้าง หรือหลักสูตรที่เป็นความรู้พื้นฐานทั่วไป” ซึ่งกรุงเทพมหานครมีหน้าที่หลักในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนหลากหลายด้าน ซึ่งต้องอาศัย บุคลากรของส่วนราชการต่าง ๆ ในสังกัด เพื่อให้บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทั่วถึง อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความประทับใจในการให้บริการ ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในทิศทางและความสำคัญของกรุงเทพมหานคร จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่กรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้เห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง บุคลิกภาพและการสื่อสารถือว่ามีความสำคัญอีกประการหนึ่ง ในการปฏิบัติงาน เพราะจะสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนได้อย่างถูกต้อง ซึ่งมีบุคลากรกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติหน้าที่พบปะกับประชาชนโดยตรงกลุ่มหนึ่ง ได้แก่ พนักงานกวาด พนักงานสวนสาธารณะ และพนักงานเก็บขนมูลฝอย เป็นต้น มีส่วนสำคัญที่มีโอกาสในการจะสร้างความประทับใจต่อประชาชนและผู้รับบริการ ดังนั้นการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารของบุคลากรกรุงเทพมหานคร สถาบันพัฒนา-ข้าราชการกรุงเทพมหานคร เห็นว่าเป็นสิ่งสำคัญที่บุคลากรกรุงเทพมหานครควรมี ไม่ว่าจะเป็นการใช้ถ้อยคำและน้ำเสียงด้วยความสุภาพสื่อถึงความเต็มใจในการให้บริการ อีกทั้งสามารถอธิบายภารกิจหน้าที่และความสำคัญของกรุงเทพมหานครให้แก่ประชาชนได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครจึงได้จัดทำหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรกรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพที่น่าประทับใจและเพิ่มความสามารถในการสื่อสาร โดยเน้นความสำคัญในด้านภาษากาย ภาษาพูด และการแสดงออก รวมทั้งข้อมูลและภารกิจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการสร้างคุณค่าในตัวของบุคลากรกรุงเทพมหานคร และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อกรุงเทพมหานคร

04090503/04090503

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีการสื่อสารที่เหมาะสม ถูกต้อง ชัดเจน ประชาชนเกิดความเข้าใจข้อมูลและภารกิจของกรุงเทพมหานคร 2.2 เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน

เป้าหมายของโครงการ

หลักสูตรการพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมหลักสูตร จำนวนทั้งสิ้น ๓๑๐ คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรกรุงเทพมหานคร (ลูกจ้าง) สังกัดสำนักและสำนักงานเขต จำนวน ๕ รุ่น รุ่นละ 50 คน รวมทั้งสิ้น ๒๕0 คน ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๖๐ คน ดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน รุ่นละ ๖ คน จำนวน ๕ รุ่น รวมจำนวน ๓๐ คน 2) วิทยากร รุ่นละ ๖ คน จำนวน ๕ รุ่น รวมจำนวน ๓0 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2021-09-08)

18.00

08/09/2564 : ยกเลิกการดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กท 0401/647 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID - 19

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2021-08-19)

18.00

19/08/2564 : ยกเลิกการดำเนินการ รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กท 0401/647 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID - 19

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID - 19

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2021-07-19)

18.00

19/07/2564 : - ชะลอการดำเนินงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรค COVID - 19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2021-06-17)

18.00

17/06/2564 : - ชะลอการดำเนินงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรค COVID - 19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2021-05-17)

18.00

17/05/2564 : ชะลอการดำเนินงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID - 19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-04-19)

15.00

19/04/2564 : ชะลอการดำเนินงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID - 19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2021-03-16)

12.00

16/03/2564 : ชะลอการดำเนินงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 11.00 (2021-02-16)

11.00

16/02/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-01-18)

10.00

อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 9.00 (2020-12-17)

9.00

17/12/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-11-17)

8.00

17/11/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-21)

5.00

21/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติหลักสูตร
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการอบรม/เจ้าหน้าที่
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ขออนุมัติเงินยืม
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สรรหา/คัดเลือก/เชิญวิทยากร
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:จัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสื่อ ประกอบการฝึกอบรม
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการฝึกอบรม
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:จัดทำเอกสารเบิก-จ่ายเงิน
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:ประเมินผลการฝึกอบรม ติดตามประเมินผล และรายงานผล
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04090000-3869

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04090000-3869

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0409-0952

ตัวชี้วัด : ๒. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร(70 : 20 : 10)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 70

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 97.5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

95 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
97.50

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **