ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

๑. หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะตามเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพ (Training Road Map : TRM) (โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะพึงประสงค์) : 04090000-3868

** สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2564)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นางพูลศรี เกียรติมณีรัตน์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

การบริหารทรัพยากรบุคคลของภาครัฐในปัจจุบันถือเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ปฏิบัติงานในองค์การ การพัฒนาให้บุคลากรมีความสามารถที่จะปฏิบัติงานได้ดี ด้วยการฝึกอบรมพัฒนา การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) การวางแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Development Plan) เป็นการวางแผนบริหารและพัฒนาที่ครอบคลุม ทั้งกระบวนการ สำหรับกรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร ที่กำหนดให้มีการพัฒนาขีดสมรรถนะทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นมืออาชีพ โดยสถาบันพัฒนาข้าราชการ-กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพ (Training Road Map : TRM) พร้อมทั้งการสร้างหลักสูตรการพัฒนาให้แก่ข้าราชการกรุงเทพมหานคร อันเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเส้นทางความก้าวหน้าของตำแหน่ง และแนวทางการพัฒนาตามสมรรถนะของ สายงานที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการสร้างความพร้อมที่จะก้าวสู่ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น เพื่อตอบสนองแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะพึงประสงค์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการทบทวนและจัดทำเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพพร้อมทั้งสร้างหลักสูตรการพัฒนาให้แก่ข้าราชการกลุ่มงาน ต่าง ๆ แล้ว รวม 29 กลุ่มงาน โดยจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานที่หน่วยงานต่าง ๆ สามารถนำไปใช้พัฒนาข้าราชการในสังกัดได้ อย่างไรก็ตามการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นระบบนั้น จำเป็นต้องอาศัยหน่วยงานหลัก เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ ซึ่งปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีหน่วยงานในระดับสำนักมีบทบาทในการพัฒนาข้าราชการ- ในสังกัดได้ แต่ยังไม่ครอบคลุมจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่มี 35 กลุ่มงาน (109 สายงาน) จึงเป็นภารกิจที่สถาบันพัฒนา-ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ต้องเร่งดำเนินการพัฒนาด้วยการฝึกอบรมให้แก่ข้าราชการเฉพาะกลุ่มงานที่ยังไม่มีหน่วยงานหลักดำเนินการ เพื่อเป็นรูปแบบให้หน่วยงานดำเนินการได้ หรือเป็นการดำเนินการร่วมกัน รวมทั้งให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อไป

04090502/04090502

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพ (Training Road Map) ที่กำหนด 2. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในสายงานต่าง ๆ ในกลุ่มงานเดียวกัน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบ Group learning และการเรียนรู้แบบเครือข่าย สามารถนำความรู้ไปพัฒนางานได้

เป้าหมายของโครงการ

จัดฝึกอบรมพัฒนาความรู้ ทักษะการปฏิบัติงานตามเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพ (Training Road Map : TRM) ให้แก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน 100 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ - ชำนาญการพิเศษ และ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน – อาวุโส สังกัดสำนักและสำนักงานเขต จำนวน 100 คน ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน รุ่นละ 20 คน ดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่ดำเนินการ รุ่นละ 15 คน 2. วิทยากร รุ่นละ 5 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-08-17)

10.00

17/08/2564 : ยกเลิกการดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามหนังสือที่ กท 0401/2159 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-07-16)

15.00

16/07/2564 : ชะลอการดำเนินโครงการเนื่องจากสถานการณ์ Covid-19

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-06-20)

15.00

20/06/2564 : ชะลอการดำเนินงานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-05-17)

15.00

17/05/2564 : อยู่ระหว่างการกำหนดวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-04-19)

15.00

19/04/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการกำหนดวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-03-17)

15.00

17/03/2564 : อยู่ระหว่างกำหนดวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-02-16)

15.00

2/16/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการกำหนดวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-01-14)

15.00

14/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการกำหนดวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-16)

10.00

16/12/2563 : อยู่ระหว่างกำหนดกลุ่มเป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-11-17)

5.00

17/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำหนดหลักสูตร และหัวข้อวิชา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2020-10-21)

2.00

21/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลเพื่อจัดเตรียมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติหลักสูตร
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการอบรม/เจ้าหน้าที่
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ขออนุมัติเงินยืม
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สรรหา/คัดเลือก/เชิญวิทยากร
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:จัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสื่อ ประกอบการฝึกอบรม
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการฝึกอบรม
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:จัดทำเอกสารเบิก-จ่ายเงิน
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:ประเมินผลการฝึกอบรม ติดตามประเมินผล และรายงานผล
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04090000-3868

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04090000-3868

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0409-0951

ตัวชี้วัด : ๑. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาสมรรถนะตามเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพ (Training Road Map : TRM)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 70

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

95 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **