ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

3. หลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารมหานครระดับกลางรุ่นที่ 27 (โครงการพัฒนาศักยภาพของนักบริหารและเตรียมความพร้อมการเป็นผู้นำในการปฏิบัติภารกิจของเมืองในอนาคต) : 04090000-3865

** สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2564)

70

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 70

นางสาวศุภวรรณ รูปงาม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาข้าราชการสายงานบริหารให้มีทักษะความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพที่เหมาะสมกับการบริหารมหานคร และเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมจึงกำหนดให้มีการพัฒนาข้าราชการสายงานบริหารอย่างต่อเนื่องทุกปี การพัฒนานักบริหารมหานครระดับกลางถือได้ว่ามีความสำคัญและจำเป็นอย่างมากเพราะนักบริหารมหานครระดับกลาง จะต้องทำหน้าที่ในฐานะ ตัวเชื่อมระหว่างผู้บริหารระดับสูงและผู้ปฏิบัติงานในการนำวิสัยทัศน์และนโยบายแปลงสู่การปฏิบัติ ซึ่งต้องอาศัยเทคนิค วิธีการหลายรูปแบบ ทั้งการประสานงาน การควบคุม การกำกับดูแล เพื่อให้นโยบายและงานที่ได้รับมอบหมายดำเนินการไปได้ตามพันธกิจและเป้าหมายที่กำหนดด้วยบทบาท ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบของนักบริหารมหานครระดับกลาง ที่จะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่แล้ว นักบริหารมหานครระดับกลางยังต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะ (Competency) เสริมสร้างภาวะผู้นำ เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้มีความเชี่ยวชาญทั้งศาสตร์และศิลป์ ในการบริหารจัดการอย่างถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยยึดแนวคิดในการนำหลักธรรมาภิบาลมาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการบริหารองค์กร ให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสามารถนำประเทศก้าวเข้าสู่การแข่งขันในระดับสากล ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร กำหนดดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ ๒๗

04090501/04090501

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ พัฒนาสมรรถนะ ทักษะและเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการสมัยใหม่ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ พฤติกรรม วิธีการทำงานให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง และสร้างค่านิยม มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นประโยชน์ต่อกรุงเทพมหานครและประชาชน ๒.๒ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวคิด ความสำคัญของการบริหารงานด้านต่าง ๆ ด้วยหลักธรรมาภิบาล สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อตอบสนองความต้องการ และสร้างความเชื่อมั่นในการรักษาผลประโยชน์ให้แก่ราชการและประชาชน ๒.๓ เสริมสร้างสัมพันธภาพ (Relation) และเครือข่ายความร่วมมือ (Network) ระหว่างนักบริหารที่เข้ารับการฝึกอบรมด้วยกัน

เป้าหมายของโครงการ

เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐประเภทอื่นนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี ในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส รวมจำนวน ๕๐ คน (ข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๔๐ คน สังกัดหน่วยงานอื่น จำนวน ๑๐ คน ) ผู้เกี่ยวข้อง - เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน ๑๐ คน - วิทยากร จำนวน ๔๐ คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-08-20)

70.00

20/08/2564 : อยู่ระหว่างการฝึกอบรมภาควิชาการ โดยได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการฝึกอบรมออกไปจนถึงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ และกำหนดประชุมคณะกรรมการหลักสูตรนักบริหารกรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการฝึกอบรมในช่วงปลายปีงบประมาณ ๒๕๖๔

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-07-20)

50.00

20/07/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินการฝึกอบรมภาควิชาการ แบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ๔๗ คน (กทม. ๔๐ คน และต่างสังกัด ๗ คน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-06-21)

40.00

21/06/2564 : กำหนดดำเนินการ ระหว่างวันที่ ๑๑ มิถุนายน ถึงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน ๔๗ คน (กทม. ๔๐ คน และต่างสังกัด ๗ คน) ฝึกอบรมแบบไปกลับ แบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams และพักค้าง (ตามมาตรการควบคุมโรคโควิด- ๑๙)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-05-20)

30.00

20/05/2564 : อยู่ระหว่างการจัดทำบันทึกยืนยันการเข้ารับการฝึกอบรมของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม และปรับกำหนดการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 19.00 (2021-04-19)

19.00

19/04/2564 : อยู่ระหว่างการขออนุมัติดำเนินการ และลงนามคำสั่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการ และคำสั่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม กำหนดพิธีเปิดการฝึกอบรมในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-03-17)

15.00

17/03/2564 : อยู่ระหว่างการเวียนรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานสังกัด กทม. โดยปิดรับสมัครวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ กลุ่มเป้าหมายจำนวน ๔๐ คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-02-18)

10.00

18/02/2564 : อยู่ระหว่าง - การเวียนรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงาน กทม. - ขออนุมัติดำเนินการ และ จัดทำรายละเอียดโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2021-01-07)

7.00

07/01/2564 : ได้รับอนุมัติเบิกจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรในอัตราที่สูงกว่ากระทรวงกำหนดแล้ว รายละเอียดตามบันทึกสำนักการคลังที่ กท 1305/8078 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2563 โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการทบทวนหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการหลักสูตรฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2020-12-02)

6.00

02/12/2563 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้วตามหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1907/167 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 และได้จัดสรรโควตาของแต่ละหน่วยงานตามกรอบอัตรากำลังเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรนักบริหารกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างการทบทวนหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการหลักสูตรฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-11-17)

5.00

17/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติเงินประจำงวด จากสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-21)

5.00

21/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานขออนุเคราะห์ข้อมูลกรอบอัตรากำลังข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และประเภททั่วไป ระดับอาวุโส จากสำนักงาน ก.ก. สำหรับเตรียมนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรนักบริหารกรุงเทพมหานครครั้งที่ 3/2563 เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติหลักสูตร
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการอบรม/เจ้าหน้าที่
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ขออนุมัติเงินยืม
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สรรหา/คัดเลือก/เชิญวิทยากร
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:จัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสื่อ ประกอบการฝึกอบรม
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการฝึกอบรม
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:จัดทำเอกสารเบิก-จ่ายเงิน
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:ประเมินผลการฝึกอบรม ติดตามประเมินผล และรายงานผล
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04090000-3865

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04090000-3865

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0409-0948

ตัวชี้วัด : 3. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครเพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นผู้นำในการปฏิบัติภารกิจของเมืองในอนาคต

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

95 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **