ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

2. หลักสูตรการฝึกอบรม Coaching & Mentoring เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน(โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะพึงประสงค์) : 04090000-3864

** สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2564)

90

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 90

นางพูลศรี เกียรติมณีรัตน์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่มีภารกิจหลักในการให้บริการ ประชาชน บุคลากรของกรุงเทพมหานครประกอบไปด้วยข้าราชการและลูกจ้างเป็นจำนวนมาก ในที่นี้รวมตั้งแต่ข้าราชการและลูกจ้างที่บรรจุใหม่จนถึงใกล้เกษียณอายุราชการซึ่งการปฏิบัติงานต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ การสอนงาน (Coaching& Mentoring)จะช่วยดึงเอาความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคลหรือผู้เชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษ มาถ่ายทอดให้บุคคลในองค์กรได้เข้าใจและนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม และส่งผลให้กระบวนการจัดการความรู้ของกรุงเทพมหานครดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ผู้รับการสอนงานมีทักษะและสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเตรียมความพร้อมที่จะเป็นผู้สอนงานให้แก่ผู้รับการสอนงานในรุ่นต่อ ๆ ไปได้เป็นอย่างดี การสอนงานจึงเป็นเครื่องมือหนึ่งในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงาน สภาวะการณ์ในปัจจุบันเทคโนโลยีและเทคนิคต่าง ๆ ในการทำงานมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างรวดเร็ว ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องมีความรู้ทักษะในการทำงาน และเรียนรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง การแก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วยการจัดฝึกอบรมเรื่องการสอนงานให้กับผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างาน จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่นิยมใช้และเห็นผลในทางปฏิบัติ รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมบุคลากรของกรุงเทพมหานครเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากรุงเทพมหานครไปสู่การเป็นมหานครชั้นนำของเอเชีย สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตะหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงกำหนดจัดหลักสูตรสอนงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน

04090502/04090502

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจของการบริหารงานโดยใช้เทคนิคการสอนงาน 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้เทคนิค และการฝึกทักษะในการสอนงาน 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเลือกใช้เทคนิคการสอนงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่

เป้าหมายของโครงการ

หลักสูตรการฝึกอบรม Coaching & Mentoring เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรจำนวนทั้งสิ้น 260 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมายข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ- ชำนาญการพิเศษ ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน - อาวุโส สังกัดสำนักสำนักงานเขต และส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานครจำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 50 คน รวมจำนวน 200 คน ผู้เกี่ยวข้องจำนวน 60 คน ๑) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 10 คนรวมจำนวน 40 คน ๒) วิทยากร จำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 5 คนรวมจำนวน 20 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-08-17)

80.00

17/08/2564 : - ดำเนินการฝึกอบรมแล้วเสร็จ ทั้ง 2 รุ่น - อยู่ระหว่างจัดทำรายงานการติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 1 - ส่งแบบติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ไปที่หน่วยงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรม รุ่นที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-19)

80.00

19/07/2564 : ดำเนินการอบรมออนไลน์ รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 7 - 9 และ 14 - 15 กรกฎาคม 2564 อยู่ระหว่างจัดทำประเมินผลการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นการอบรมออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด covid-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-06-20)

40.00

20/06/2564 : อยูระหว่างจัดเตรียมการดำเนินการฝึกอบรม (รูปแบบออนไลน์)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-05-17)

35.00

17/05/2564 : รุ่นที่ 1 อยู่ระหว่างการติดตามผลการประเมินตนเองภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม เลื่อนการดำเนินการในรุ่นที่ 2 และ 3 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รุ่นที่ 1 ใช้งบประมาณจำนวน 289,100.- บาท และค่าวัสดุ 8,000.-

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-04-19)

35.00

19/04/2564 : ดำเนินการผึกอบรมรุ่นที่ 1 ไปแล้วเมื่อวันที่ 24 - 26 และ 30 - 31 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี อยู่ระหว่างการจัดทำฎีกาเบิกจ่าย รุ่นที่ 2 เลื่อนการดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

** ปัญหาของโครงการ :เลื่อนการดำเนินการรุ่นที่ 2 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-03-17)

30.00

17/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติคำสั่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-02-16)

25.00

2/16/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเวียนแจ้งให้หน่วยงานส่งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-14)

20.00

14/01/2564 : อยู่ระหว่างการแจ้งเวียนให้หน่วยงานส่งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-16)

15.00

16/12/2563 : อยู่ระหว่างคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-17)

10.00

17/11/2563 : อยู่ระหว่างกำหนดกลุ่มเป้าหมาย และประสานวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2020-10-21)

2.00

21/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลเพื่อจัดเตรียมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติหลักสูตร
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการอบรม/เจ้าหน้าที่
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ขออนุมัติเงินยืม
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สรรหา/คัดเลือก/เชิญวิทยากร
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:จัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสื่อ ประกอบการฝึกอบรม
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการฝึกอบรม
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:จัดทำเอกสารเบิก-จ่ายเงิน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:ประเมินผลการฝึกอบรม ติดตามประเมินผล และรายงานผล
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04090000-3864

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04090000-3864

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0409-0947

ตัวชี้วัด : 2. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนา Coach,Mentoring

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

95 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **