ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

1. หลักสูตรการฝึกอบรมสมรรถนะของข้าราชการในศตวรรษที่ 21(โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะพึงประสงค์) : 04090000-3863

** สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2564)

90

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 90

นางพูลศรี เกียรติมณีรัตน์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีภารกิจหลักในการบริหารจัดการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ตลอดจนกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการประชาชน สิ่งสำคัญที่จะผลักดันให้กรุงเทพมหานครดำเนินภารกิจได้ตามเป้าหมาย คือ การมีทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพ มีความรู้ ความสามารถ และการที่จะมีทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพนั้น จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่เหมาะสมกับหน้าที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง ตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ.2561 – 2565) การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้บรรลุเป้าประสงค์สามารถทำงานได้ ทำงานดี มีผลงานโดดเด่น พัฒนาผู้อื่นได้ พร้อมเป็นผู้นำและสามารถบริหารตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครเป็นมืออาชีพในการให้บริการประชาชน (BMAPro 21st) มุ่งสู่การเป็นมหานครแห่งเอเชีย” มีการวิเคราะห์เป้าประสงค์หลักและปัจจัยสู่ความสำเร็จเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ ทักษะ ตามสมรรถนะของทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21 ที่เป็นมืออาชีพ ประกอบด้วย 4C1D คือ ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking Doing and Problem – solving) ทักษะการสร้างสรรค์ (Creativity) ทักษะการสื่อสาร (Communication) ทักษะการร่วมมือ (Collaboration) และทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) สถาบันพัฒนา-ข้าราชการกรุงเทพมหานครเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีความพร้อมทุกด้านสู่ความเป็นมืออาชีพ จึงได้จัดหลักสูตรการฝึกอบรมสมรรถนะของข้าราชการในศตวรรษที่ ๒๑ ขึ้น

04090502/04090502

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถพัฒนาความรู้ ทักษะ ตามสมรรถนะของทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ ๒๑ 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ

จัดหลักสูตรการฝึกอบรมสมรรถนะของข้าราชการในศตวรรษที่ 21 โดยมีผู้เข้าร่วมหลักสูตร จำนวน 270 คน ประกอบด้วยกลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักและสำนักงานเขต ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ – ชำนาญการพิเศษ และประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน – อาวุโส แบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นละประมาณ 110 คน จำนวนประมาณ 220 คนผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 50 คน ดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่ดำเนินการ แบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 20 คน รวม 40 คน 2. วิทยากร แบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 5 คน รวม 10 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-17)

90.00

17/08/2564 : ดำเนินการรุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 17 - 21 พฤษภาคม 2564 อยู่ระหว่างการประเมินผลหลักสูตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-19)

80.00

19/07/2564 : ดำเนินการอบรมออนไลน์ รุ่นที่ 1 แล้วเมื่อวันที่ 1 - 2 และ 5 - 7 กรกฎาคม 2564 จำนวน 68 คน และอยู่ระหว่างดำเนินการ รุ่นที่ 2 วันที่ 15 - 16 และ 19 - 21 กรกฎาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นการอบรมออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด covid-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-06-17)

30.00

17/06/2564 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมการดำเนินการฝึกอบรม (รูปแบบออนไลน์)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-05-17)

25.00

เลื่อนการดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-04-19)

25.00

19/04/2564 : จัดทำคำสั่งเรียบร้อยแล้วแต่แจ้งเลื่อนการดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019

** ปัญหาของโครงการ :เลื่อนการดำเนินโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-03-17)

25.00

17/03/2564 : อยู่ระหว่างเวียนแจ้งหน่วยงานส่งรายชื่อข้าราชการเพื่อดำเนินการจัดทำคำสั่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-02-16)

20.00

2/16/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้หน่วยงานส่งรายชื่อผู้รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-01-14)

15.00

14/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำหนดกลุ่มเป้าหมายและวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-16)

10.00

16/12/2563 : อยู่ระหว่างกำหนดกลุ่มเป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-11-17)

5.00

17/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำหนดหลักสูตรและหัวข้อวิชา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2020-10-21)

2.00

21/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูลเพื่อจัดเตรียมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กำหนดหลักสูตรและหัวข้อวิชา
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติหลักสูตร
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:พิจารณาเชิญวิทยากร
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ทำบันทึกข้อความร่วมมือส่งรายชื่อ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดทำคำสั่งและเวียนแจ้งผู้เข้าอบรมทราบ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:จัดเตรียมเอกสารและวัสดุที่ใช้ในการฝึกอบรม
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการฝึกอบรม
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:รวบรวมเอกสารประกอบการเบิก-จ่ายเงิน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:ประเมินผลหลักสูตร
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04090000-3863

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04090000-3863

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0409-0946

ตัวชี้วัด : 1. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะพึงประสงค์ (BMAPro 21st Competency Model)

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

95 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **