ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการร่วมออกตรวจราชการของเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ : 04080000-3754

** กองงานผู้ตรวจราชการ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2564)

95

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 95

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 1259

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กองงานผู้ตรวจราชการ เป็นส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร มีภารกิจหลักในการสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะการร่วมออกตรวจราชการกับผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครนั้น มีส่วนสำคัญที่จะทำให้การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานครที่กำหนดไว้ แต่ความต้องการรถยนต์ของเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการเพื่อนำไปใช้ในการร่วมออกตรวจราชการกับผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีอยู่ทั้งหมดจำนวน 24 คน แบ่งออกเป็น 6 เขตตรวจราชการ ที่จะต้องตรวจหน่วยงานตามแผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ทั้งการตรวจราชการแบบบูรณาการ และการตรวจราชการเฉพาะพื้นที่ รวมไปถึงการตรวจราชการตามนโยบายต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ประกอบกับภารกิจการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็นช่วงเวลา ซึ่งจะต้องออกตรวจพร้อม ๆ กัน ในขณะที่จำนวนรถยนต์ส่วนกลางของกองงานผู้ตรวจราชการ มีจำนวน 9 คัน ซึ่งไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงาน และการที่เจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการไม่มีการวางแผนการร่วมตรวจราชการ และระบบการบริหารจัดการรถยนต์ส่วนกลางที่ดี ตลอดจนแนวทางการจัดรถยนต์ที่ชัดเจน ทำให้การจัดสรรรถยนต์ให้กับเจ้าหน้าที่นำไปใช้ในการร่วมออกตรวจราชการเกิดความล่าช้า หรือไม่ได้รถยนต์ตามที่ขอ ซึ่งจะส่งผลให้การตรวจราชการมีความล่าช้าตามไปด้วย หรือต้องมีการปรับแผนการตรวจราชการที่วางไว้ ดังนั้น จำเป็นต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพการร่วมออกตรวจราชการของเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ ให้มีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน มีหลักเกณฑ์การปฏิบัติและแนวทางการดำเนินงานเพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง ลดความเสี่ยงไม่พึงประสงค์ ให้การออกตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

04080000/04080000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสนับสนุนการตรวจราชการของเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการในการร่วมออกตรวจราชการกับผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ร่วมออกตรวจราชการตามแผนที่กำหนด ร้อยละ 90

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๑ - กฎหมาย
๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา%
๗.๑.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหม่ที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2021-08-30)

95.00

30/08/2564 : อยู่ระหว่างการร่วมออกตรวจราชการตามแผนฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-07-30)

90.00

30/07/2564 : อยู่ระหว่างการร่วมออกตรวจราชการตามแผนฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-06-27)

80.00

27/06/2564 : อยู่ระหว่างการร่วมออกตรวจราชการตามแผนฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-05-27)

70.00

27/05/2564 : อยู่ระหว่างการร่วมออกตรวจราชการตามแผนฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-27)

60.00

27/04/2564 : อยู่ระหว่างการร่วมออกตรวจราชการตามแผนฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-26)

50.00

26/03/2564 : อยู่ระหว่างการร่วมออกตรวจราชการตามแผนฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-26)

40.00

2/26/2021 : อยู่ระหว่างการร่วมออกตรวจราชการตามแผนฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-01-25)

25.00

25/01/2564 : อยู่ระหว่างการร่วมออกตรวจราชการตามแผนฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-28)

20.00

28/12/2563 : อยู่ระหว่างการร่วมออกตรวจราชการตามแผนฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-23)

20.00

23/11/2563 : อยู่ระหว่างการจัดทำแผนการร่วมออกตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-29)

5.00

29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการร่วมออกตรวจราชการของเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ
:40%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ร่วมตรวจราชการตามแผนฯ
:40%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2021-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04080000-3754

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04080000-3754

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0408-2001

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำพื้นฐาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 67

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
67.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **