ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสัมมนาเพื่อจัดทำร่างแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : 04080000-3751

** กองงานผู้ตรวจราชการ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2564)

60

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 60

ฝ่ายวิเคราะห์และประเมินผล 1189

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

การตรวจราชการเป็นกลไกสำคัญประการหนึ่งในการสนับสนุนการบริหารราชการของกรุงเทพมหานคร ที่ช่วยให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้รับทราบข้อมูลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามนโยบายที่ให้หน่วยงานนำไปปฏิบัติสู่ความสำเร็จ และช่วยให้การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว สร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน ประกอบกับระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2553 ข้อ 7กำหนดให้ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครรับผิดชอบการตรวจราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และข้อ 18 กำหนดให้จัดทำแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร รวมทั้งการกำหนดมาตรฐานและเครื่องมือในการตรวจราชการ ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร จึงเปรียบเสมือนสื่อประสานระหว่างผู้บริหารของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผู้กำหนดนโยบาย และหน่วยงานของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผู้นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร จึงได้จัดทำร่างแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้นเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการตรวจราชการ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการยอมรับร่วมกันระหว่างผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผู้รับการตรวจ กองงานผู้ตรวจราชการจึงได้จัดโครงการสัมมนาเพื่อจัดทำร่างแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

04080000/04080000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครและผู้รับการตรวจร่วมกันพิจารณาร่างแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2. เพื่อให้หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผู้รับการตรวจ รับทราบแนวทางการตรวจราชการ วิธีการตรวจราชการ และรอบระยะเวลาการตรวจราชการ 3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทัศนคติระหว่างผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครกับผู้รับการตรวจ

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมการสัมมนามีความรู้ความเข้าใจในกรอบแนวทางการตรวจราชการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๑ - กฎหมาย
๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา%
๗.๑.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหม่ที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-07-30)

60.00

30/07/2564 : คืนงบประมาณ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดโครงการได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-06-27)

60.00

27/06/2564 : อยู่ระหว่างการจัดโครงการสัมมนาเพื่อจัดทำร่างแผนการตรวจราชการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-05-27)

60.00

27/05/2564 : อยู่ระหว่างการจัดโครงการสัมมนาเพื่อจัดทำร่างแผนการตรวจราชการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-27)

60.00

27/04/2564 : อยู่ระหว่างการจัดโครงการสัมมนาเพื่อจัดทำร่างแผนการตรวจราชการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-03-26)

60.00

26/03/2564 : คณะทำงานจัดทำแผน และแนวทางการตรวจราชการฯ ได้พิจารณาและกำหนดให้มีการจัดโครงการสัมมนาเพื่อจัดทำร่างแผนการตรวจราชการฯ ในระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-02-26)

60.00

2/26/2021 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-01-25)

60.00

25/01/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-12-28)

60.00

28/12/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-11-23)

60.00

23/11/2563 : ได้รับการอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กท 0409/937 ลงวันที่ 17 กันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-29)

5.00

29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนฯ
:20%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ
:40%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินโครงการและสรุปผล
:40%
เริ่มต้น :2021-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-06-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04080000-3751

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04080000-3751

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0408-2001

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำพื้นฐาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 67

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
67.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **