ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม : 04080000-3749

** กองงานผู้ตรวจราชการ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2564)

69

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 69

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 1259

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ตามที่ สงม. กำหนด

04080000/04080000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตามที่ สงม. กำหนด

เป้าหมายของโครงการ

ตามที่ สงม. กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 69.00 (2021-08-30)

69.00

30/08/2564 : รายจ่ายตั้งแต่ 1/10/63 ถึง 27/8/64 รวม 41,024,815.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 68.69

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.00 (2021-07-30)

66.00

30/07/2564 : รายจ่ายตั้งแต่ 1/10/63 ถึง 15/7/64 รวม 39,390,402.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.95

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-06-27)

60.00

27/06/2564 : รายจ่ายตั้งแต่ 1/10/63 ถึง 17/6/64 รวม 36,020,875.59 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.28

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 46.00 (2021-05-27)

46.00

27/05/2564 : รายจ่ายตั้งแต่ 1/10/63 ถึง 13/5/64 รวม 27,315,346.67 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.76

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-04-27)

45.00

27/04/2564 : รายจ่ายตั้งแต่ 1/10/63 ถึง 9/4/64 รวม 26,943,355.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.23

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 38.00 (2021-03-26)

38.00

26/03/2564 : รายจ่ายตั้งแต่ 1/10/63 ถึง 12/3/64 รวม 22,636,387.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.00

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-26)

30.00

2/26/2021 : รายจ่ายตั้งแต่ 1/10/63 ถึง 16/2/64 รวม 18,122,382.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.42

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 14.00 (2021-01-25)

14.00

25/01/2564 : รายจ่ายตั้งแต่ 1/10/63 ถึง 14/1/64 รวม 8,515,084.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.31

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 14.00 (2020-12-28)

14.00

28/12/2563 : รายจ่ายตั้งแต่ 1/10/63 ถึง 23/12/63 รวม 8,392,189.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.10

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2020-11-23)

7.00

23/11/2563 : รายจ่ายตั้งแต่ 1/10/63 ถึง 23/11/63 รวม 4,444,553.21 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.47

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-28)

5.00

28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ไตรมาสที่ 1
:25%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ไตรมาสที่ 2
:25%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ไตรมาสที่ 3
:25%
เริ่มต้น :2021-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ไตรมาสที่ 4
:25%
เริ่มต้น :2021-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-07-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04080000-3749

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04080000-3749

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0408-0743

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 60

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
14.00

100 / 100
2
38.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **