ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร : 04070000-3797

** สำนักงานตรวจสอบภายใน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2564)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

วิลาวัลย์ ประพินพงษ์ 1372

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

การจัดจ้างที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ตรวจสอบภายใน การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร

04070000/04070000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

การจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

สามารถจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาเป็นที่ปรึกษาในการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์%
๗.๕.๑.๔ มีการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร ให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนด

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-02)

10.00

2/11/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการปรับวัตถุประสงค์ของโครงการจึงไม่ได้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่ได้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่ได้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-10-31)

0.00

2020-10-31 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการปรับวัตถุประสงค์ของโครงการจึงไม่ได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่ได้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่ได้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ติดต่อประสานงานจัดหาที่ปรึกษา
:10%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:คัดเลือกที่ปรึกษา
:20%
เริ่มต้น :2021-01-04 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-04 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติงานตรวจสอบระบบฯ
:70%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04070000-3797

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04070000-3797

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0407-967

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปปัญหาและอุปสรรคจากการทดลองตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ฉบับ : 1

ผลงานที่ทำได้ ฉบับ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฉบับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

85 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **