ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการนำร่องศึกษาและทดลองตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (การควบคุมโปรแกรมประยุกต์)เพื่อเตรียมจ้างที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ : 04070000-3795

** สำนักงานตรวจสอบภายใน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2564)

70

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 70

วิลาวัลย์ ประพินพงษ์ 1372

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

การศึกษาและเรียนรู้การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (การควบคุมโปรแกรมประยุกต์) จากหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ เพื่อเตรียมจัดหาที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

04070000/04070000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

การจัดทำรายงานสรุปปัญหาและอุปสรรคจากการทดลองตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

รายงานสรุปปัญหาและอุปสรรคที่ได้จากการทดลองตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร (การควบคุมโปรแกรมประยุกต์)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์%
๗.๕.๑.๔ มีการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร ให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนด

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-08-26)

70.00

26/08/2564 : อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารและหลักฐานจากโครงการ เนื่องจากไม่สามารถเข้าตรวจสอบ ณ สถานที่ติดตั้งได้

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด จึงทำให้ไม่สามารถเข้าตรวจสอบ ณ สถานที่ติดตั้งได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-07-29)

60.00

29/07/2564 : อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานเพื่อเข้าตรวจสอบ ณ สถานที่ติดตั้ง

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์ของโรคโควิด-19 ทำให้กำหนดการในแผนการตรวจสอบถูกเลื่อนออกไป

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-06-28)

50.00

28/06/2564 : อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารโครงการและประสานหน่วยงานเพื่อเข้าตรวจสอบ ณ สถานที่ติดตั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-05-28)

50.00

28/05/2564 : อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารโครงการเพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบ

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-04-21)

35.00

21/04/2564 : อยู่ระหว่างพิจารณาโครงการที่เกี่ยวข้องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบ

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-03-22)

30.00

22/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ และคัดเลือกโครงการสารสนเทศ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-02-15)

25.00

15/02/2564 : อยู่ระหว่างการคัดเลือกโครงการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-20)

20.00

20/01/2564 : อยู่ระหว่างการคัดเลือกโครงการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-08)

15.00

08/12/2563 : ดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์โครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-18)

10.00

18/11/2563 : ศึกษาและวิเคราะห์โครงการหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเสนอให้ผู้บริหารพิจารณาคัดเลือก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-30)

5.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ และมอบหมายผู้รับผิดชอบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลระบบงานติดตามและประเมินความมีประสิทธิผลของทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร พิจารณาทบทวนและประเมินความพร้อมของระบบงานและข้อมูล
:20%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลระบบงานติดตามและประเมินความมีประสิทธิผลของทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร พิจารณาทบทวนและประเมินความพร้อมของระบบงานและข้อมูล
:30%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลระบบงานติดตามและประเมินความมีประสิทธิผลของทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร พิจารณาทบทวนและประเมินความพร้อมของระบบงานและข้อมูล
:50%
เริ่มต้น :2021-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-06-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04070000-3795

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04070000-3795

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0407-967

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปปัญหาและอุปสรรคจากการทดลองตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ฉบับ : 1

ผลงานที่ทำได้ ฉบับ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฉบับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

85 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **