ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่สำคัญของสำนักงานตรวจสอบภายใน : 04070000-3793

** สำนักงานตรวจสอบภายใน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2564)

95

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 95

วิลาวัลย์ ประพินพงษ์ 1372

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่สำคัญของสำนักงานตรวจสอบภายใน

04070000/04070000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่สำคัญของสำนักงานตรวจสอบภายใน

เป้าหมายของโครงการ

กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่สำคัญของสำนักงานตรวจสอบภายใน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์%
๗.๕.๑.๑ มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชน และ/หรือ มีการเชื่อม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2021-08-27)

95.00

27/08/2564 : อยู่ระหว่างการนำข้อมูลเข้าศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานครเพื่อเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่ม่ี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-07-29)

85.00

29/07/2564 : อยู่ระหว่างการนำข้อมูลที่ได้จากการพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ไปใช้วางแผนการตรวจสอบประจำปี 2565

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-06-28)

75.00

28/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการนำเข้าและปรับปรุงข้อมูลในขั้นตอนที่ 3 และวางแผนการนำข้อมูลที่ได้จากการพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ไปใช้วางแผนการตรวจสอบประจำปี 2565

** ปัญหาของโครงการ :ไม่ม่ี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-05-28)

70.00

28/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการนำเข้าและปรับปรุงข้อมูลในขั้นตอนที่ 3

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-21)

60.00

21/04/2564 : อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อดำเนินการนำเข้าและปรับปรุงข้อมูลในขั้นตอนที่ 3

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-22)

50.00

22/03/2564 : อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อดำเนินการนำเข้าข้อมูลในขั้นตอนที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-02-15)

45.00

15/02/2564 : อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อดำเนินการนำเข้าข้อมูลในขั้นตอนที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-01-20)

40.00

20/01/2564 : อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อดำเนินการนำเข้าข้อมูลในขั้นตอนที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-12-29)

30.00

29/12/2563 : ดำเนินการขั้นตอนที่ 1 ตามหลักเกณฑ์ในคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ โดยจัดส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ แผนพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ และบัญชีรายการข้อมูลตามแนวทางที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนดเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-08)

20.00

08/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาข้อมูลสำคัญสำหรับนำมาจัดทำฐานข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-18)

10.00

18/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ และพิจารณาข้อมูลสำคัญเพื่อนำมาจัดทำฐานข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-23)

5.00

23/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประชุมหารือเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และมอบหมายผู้รับผิดชอบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:แต่งตั้งคณะกรรการพิจารณากลั่นกรองข้อมูลของหน่วยงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-11-09 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-09 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชุมหารือเพื่อพิจารณาคัดเลือกข้อมูลของหน่วยงาน
:30%
เริ่มต้น :2020-11-17 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-17 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูล
:60%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04070000-3793

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04070000-3793

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0407-0955

ตัวชี้วัด : 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 75

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

80 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **