ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานตรวจสอบภายใน : 04070000-3792

** สำนักงานตรวจสอบภายใน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2564)

53

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 53

วิลาวัลย์ ประพินพงษ์ 1372

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

04070000/04070000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานตรวจสอบภายใน

เป้าหมายของโครงการ

ตามที่สำนักงบประมาณกำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 53.00 (2021-08-26)

53.00

26/08/2564 : อยู่ระหว่างเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-07-29)

50.00

29/07/2564 : อยู่ระหว่างเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์ของโรคโควิด-19 ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการต่าง ๆ ล่าช้า

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-06-28)

40.00

28/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์ของโรค COVID-19 แพร่ระบาด ทำให้กำหนดการต่าง ๆ ถูกเลื่อนออกไป

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-05-28)

35.00

28/05/2564 : อยู่ระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้โครงการฝึกอบรมต่าง ๆ ต้องเลื่อนออกไปก่อน

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-04-21)

30.00

21/04/2564 : อยู่ระหว่างเร่งรัดเบิกจ่ายเงินในโครงการฝึกอบรมมาตรฐานและการควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 23.00 (2021-03-22)

23.00

22/03/2564 : อยู่ระหว่างการขออนุมัติเงินงวดรายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมมาตรฐานและการควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2021-02-15)

18.00

15/02/2564 : อยู่ระหว่างเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :อยู่ระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้โครงการฝึกอบรมต่าง ๆ ต้องเลื่อนออกไปก่อน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 13.00 (2021-01-20)

13.00

20/01/2564 : อยู่ระหว่างเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :อยู่ระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้โครงการฝึกอบรมต่าง ๆ ต้องเลื่อนออกไปก่อน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-12-08)

8.00

08/12/2563 : อยู่ระหว่างการประสานขออนุมัติเงิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-11-17)

5.00

17/11/2563 : จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติเงินงวดให้ทันตามกำหนดการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.00 (2020-10-23)

4.00

23/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ และมอบหมายผู้รับผิดชอบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและเสนอขอความเห็นชอบจากผู้บริหาร
:20%
เริ่มต้น :2020-10-05 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-05 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2020-11-02 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-02 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประสานงานการจัดซื้อจัดจ้าง
:20%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
:50%
เริ่มต้น :2021-01-04 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-04 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04070000-3792

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04070000-3792

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0407-963

ตัวชี้วัด : 5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย คะแนน : 100

ผลงานที่ทำได้ คะแนน : 40

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

95 / 100
2
23.00

100 / 100
3
40.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **