ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

(2) โครงการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) และได้รับการพัฒนาตามแผนฯทั้งระดับบุคคลและระดับหน่วยงาน : 04020000-3741

** สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2564)

5

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 5

ส่วนข้อมูลบุคคล โทร.1340

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานการเจ้าหน้าที่ ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ จึงดำเนินการจัดทำโครงการแผนพัฒนารายบุคคลเพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลารในการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

04020000/04020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. บุคลากรของาสำนักงานการเจ้าหน้าที่มีแนวทางพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง 2. กำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลให้มีความชัดเจน

เป้าหมายของโครงการ

นักทรัพยากรบุคคลและนิติกรของสำนักงานการเจ้าหน้าที่

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2021-08-24)

5.00

24/08/2564 : กลุ่มเป้าหมายพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ที่ทำข้อตกลงไว้ ในการกำกับดูแลของผู้บังคับบัญชา (ต่อเนื่อง)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2021-07-19)

5.00

19/07/2564 : กลุ่มเป้าหมายพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ที่ทำข้อตกลงไว้ ในการกำกับดูแลของผู้บังคับบัญชา (ต่อเนื่อง)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2021-06-18)

5.00

18/06/2564 : กลุ่มเป้าหมายพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนารายบุคคล(IDP) ที่ทำข้อตกลงไว้ในการกำกับดูแลของผู้บังคับบัญชา (ต่อเนื่อง)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2021-05-20)

5.00

20/05/2564 : กลุ่มเป้าหมายพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ที่ทำข้อตกลงไว้ในการกำกับการดูแลของผู้บังคับบัญชา (ต่อเนื่อง)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2021-04-19)

5.00

19/04/2564 : กลุ่มเป้าหมายพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ที่ทำข้อตกลงไว้ในการกำกับการดูแลของผู้บังคับบัญชา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2021-03-19)

5.00

19/03/2564 : ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะวิธีการพัฒนาตนเองแก่กลุ่มเป้าหมายในสังกัดส่วนราชการ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2021-02-19)

5.00

ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะวิธีการพัฒนาตนเองแก่หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่มงาน (ต่อเนื่อง)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2021-01-20)

5.00

20/01/2564 : ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะวิธีการพัฒนาตนเองแก่หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่มงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-18)

15.00

18/12/2563 : กำหนดส่งแบบฟอร์มแผนพัฒนารายบุคคล (IDP-1) และ (IDP-2) ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ตามรอบการส่งแบบรายงานที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-11-18)

25.00

กำหนดจัดพิธีเปิดโครงการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล IDP ในวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยเรียนเชิญผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่เป็นประธานในพิธี และเรียนเชิญผู้บริหารส่วนราชการในสังกัดสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร รวมทั้งเชิญกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ และปฏิบัติการในสังกัดสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมฟังการชี้แจงกรอบแนวทางการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลของสำนักการเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-22)

5.00

22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่ม่/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประชุมกรอบแนวทางการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล IDP
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ถ่ายทอดกรอบแนวทางการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล IDP ให้บุคลากรรับทราบ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:กลุ่มเป้าหมายจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล IDP โดยผู้ถูกประเมินฯทำข้อตกลงกับผู้ประเมิน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ผู้ถูกประเมินฯ ดำเนินการพัฒนาตนเองตามแผนฯ ที่ทำข้อตกลงไว้กับผู้ประเมินฯ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ผู้ประเมินฯ ติดตามความก้่าวหน้าการพัฒนาตนเองตามแผนฯ ของผู้ถูกประเมิน และให้คำปรึกษาแนะนำ (ครั้งที่ 1)
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ผู้ประเมินฯ ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาตนเองตามแผนฯ และสรุปผลการพัฒนาของผู้ถูกประเมินฯ (ครั้งที่ 2)
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:สรุปผลแผนพัฒนาบุคลากรภาพรวมของหน่วยงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04020000-3741

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04020000-3741

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0402-0799

ตัวชี้วัด : (2) ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) และได้รับการพัฒนาตามแผนฯทั้งระดับบุคคลและระดับหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 85

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
45.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
85.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **