ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ระบบการประสานงานและการติดตามเรื่องร้องเรียนระหว่างศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์กับหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครผ่านช่องทาง Line Official Account : 04010000-3668

** สำนักงานเลขานุการ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวดารารัตน์ อนันต์ 1555

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครมีหน้าที่รับแจ้งเรื่องร้องเรียน ปัญหาความเดือดร้อนรับฟังข้อเสนอแนะและตอบข้อสอบถามจากประชาชนรวมถึงการติดตามผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านทางระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร (ระบบ MIS) ซึ่งเป็นระบบอินทราเน็ต (Intranet) พร้อมทั้งสรุปรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันเรื่องร้องเรียนที่ได้รับแจ้งส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องเรียนทางกายภาพ ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานครและเป็นเรื่องร้องเรียนที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่จำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วนทันที (เรื่องเร่งด่วน BEST เช่น น้ำมันหกบน ผิวการจราจร เศษวัสดุตกหล่นบนผิวจราจร ต้นไม้ล้มกีดขวางทางสัญจร/ล้มทับบ้านเรือน เสาไฟฟ้า/ป้ายโฆษณาล้มเอียง ฝาท่อระบายน้ำชำรุด/สูญหาย ถนนชำรุดเป็นหลุมขนาดใหญ่ บาทวิถีชำรุด เป็นต้น ทั้งนี้ การประสานเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องใช้ความรวดเร็วในการประสาน ซึ่งการประสานข้อมูลในปัจจุบันเป็นการประสานทางวิทยุสื่อสาร (ศูนย์วิทยุอัมรินทร์) และทางโทรสาร บางครั้งพบปัญหาอุปสรรคจากสัญญาณสื่อสารไม่ชัดเจนช่องทางดังกล่าวไม่สามารถแนบไฟล์เอกสาร ไฟล์ภาพ ไม่สามารถระบุพิกัดสถานที่เกิดเหตุได้ และเมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนเสร็จสิ้นแล้วก็ไม่สามารถส่งภาพรายงานผลดำเนินการได้ทันที สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร พิจารณาแล้วเห็นว่า LineOfficial Account เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคปัจจุบันที่มีความทันสมัย สะดวก และเหมาะสมซึ่งรูปแบบวิธีการใช้งานจะเหมือนกับบัญชีไลน์ส่วนตัว แต่จะมีคุณสมบัติการใช้งานอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่นฟังก์ชั่นสำหรับให้ผู้ใช้สามารถส่งข้อความ รูปภาพ วิดีโอ ตำแหน่งที่ตั้ง ไฟล์แนบต่าง ๆ ถึงผู้รับได้พร้อมกันหลายคนในคราวเดียวกัน ในลักษณะเป็นห้องสนทนาส่วนตัว และสามารถสร้างรูปแบบการใช้งานได้ตามความต้องการ เช่น เนื้อหา (content) การโต้ตอบข้อความสนทนาอัตโนมัติ เป็นต้น จึงนำมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการประสานเรื่องร้องเรียนเร่งด่วนที่จำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขโดยทันที อีกหน่วยงานสามารถส่งรูปภาพรายงานผลดำเนินการได้ ดังนั้น สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร จึงจัดทำระบบการประสานงานและการติดตามเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทาง Line Official Account@ร้องทุกข์ 1555 เป็นช่องทางการประสานงานเรื่องร้องเรียนเร่งด่วนที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่จำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วนทันที (เรื่องเร่งด่วน BEST)ระหว่างศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์กับหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครอีกช่องทางหนึ่ง

04010500/04010500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเพิ่มช่องทางในการติดต่อประสานงานระหว่างศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์กับหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร 2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อประสานงานระหว่างศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์กับหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

...

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-08-25)

100.00

25/08/2564 :ดำเนินการเรียบร้อยเป็นไปตามตัวชี้วัด และตามระยะเวลาที่กำหนดในโครงการฯ ดังนี้ - สร้างนวัตกรรม คือ สร้าง Line official account @ร้องทุกข์ 1555 - นำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ โดยใช้ Line official account @ร้องทุกข์ 1555 เป็นช่องทางในการติดต่อประสานงานระหว่างศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์กับหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครอีกช่องทางหนึ่ง ระยะเวลาการนำไปใช้ตามโครงการฯ ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ ได้จัดทำแบบฟอร์มรายงานครบถ้วนตามที่สำนักงาน ก.ก. กำหนดในตัวชี้วัดดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-27)

80.00

27/07/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำแบบฟอร์ม 5 กรอบแนวทางการจัดทำแบบสำรวจผลการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-06-15)

70.00

15/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินโครงการฯ นำนวัตกรรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-05-24)

60.00

24/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินโครงการฯ นำนวัตกรรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-04-27)

50.00

27/04/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินโครงการฯ นำนวัตกรรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-03-25)

40.00

25/03/2564 : จัดทำโครงการประสานงานและติดตามเรื่องร้องเรียนระหว่างศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์กับหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครผ่านทาง Line Official Account @ร้องทุกข์ 1555 ซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอนขอความร่วมมือให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครมอบหมายผู้ประสานงานดังกล่าว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-02-28)

35.00

28/02/2564 : สลป.ได้นำเสนอโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในชื่อโครงการ "ระบบการประสานงานและการติดตามเรื่องร้องเรียนระหว่างศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์กับหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครผ่านช่องทาง Line Official Account" และได้รับความเห็นชอบจัดทำโครงการจากคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานครแล้ว ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-01-28)

35.00

28/01/2564 : ได้ดำเนินการนำส่งแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นในการพัฒนา/ปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (แบบฟอร์ม1) /แบบสรุปผลการคัดเลือกความคิดเห็นในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (แบบฟอร์ม 2) / และเสนอโครงการ "ระบบการประสานงานและการติดตามเรื่องร้องเรียนระหว่างศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์ กับหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครผ่านช่องทาง Application Line" เป็นโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (แบบฟอร์ม3- 4) พร้อมคลิปวีดิโอการนำเสนอโครงการฯ เสนอสำนักงาน ก.ก.เพื่อพิจารณาแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-12-24)

25.00

12/24/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแบบฟอร์มที่ 2 สรุปผลการคัดเลือกความคิดเห็นในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยคัดเลือกหัวข้อเรื่อง "การจัดทำไลน์ (Application Line) สำหรับการติดต่อสื่อสารระหว่างศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์(ส่วนกลาง) กับหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว" และได้แต่งตั้งคณะกรรมการนวัตกรรมของสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :---

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-24)

10.00

24/11/2563 :ดำเนินการทอดแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (แบบฟอร์ม 1)ให้กับส่วนราชการภายใน สลป.เพื่อรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอในการจัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-22)

5.00

22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษารายละเอียดของตัวชี้วัด และวิธีการจัดทำตัวชี้วัด

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:11111111111111111
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:111111111111111111111111
:40%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:111111111111111111111111
:60%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:11111111111111111111
:80%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:11111111111111111111111111
:100%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04010000-3668

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04010000-3668

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0401-746

ตัวชี้วัด : 4.1 ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย : 0

ผลงานที่ทำได้ : 70

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
()
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **