ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมพัฒนาบุคลากรแกนนำเสริมสร้างวัฒนธรรมการ ป้องกันและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 03000000-6448

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร : (2564)

80

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 80

กองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” มุ่งให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบได้กำหนดยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ซึ่งมุ่งเน้นให้ความสำคัญในกระบวนการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ “ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่การปรับฐานความคิด ทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ส่งเสริมให้ มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ดำเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนเพื่อต้านทุจริต โดยประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นเครื่องมือต้านทุจริตเสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้ให้ความสำคัญในการแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ไปสู่การปฏิบัติ จึงได้จัดให้มีโครงการนี้ขึ้น ประกอบด้วยสาระสำคัญ 2 ประการคือ ประการที่ 1 นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา Anti – Corruption ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. มาเป็นแนวทางในการจัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรแกนนำด้านการป้องกันการทุจริต เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพข้าราชการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ เข้าใจ และมีความคิดเชิงสร้างสรรค์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตต่อไป ประการที่ 2 ประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต ในการให้ทุกหน่วยงานของกรุงเทพมหานครจัดตั้งเครือข่าย STRONG ประจำหน่วยงาน เพื่อปลูกฝังจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต

03040000/03040000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๙.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถทำหน้าที่เชิงรุกในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงาน ๙.๒ ทุกหน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานครมีเครือข่าย STRONGเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรป้องกันและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อพัฒนาบุคลากรแกนนำด้านการป้องกันการทุจริตและจัดตั้งเครือข่าย STRONG ประจำหน่วยงาน เพื่อปลูกฝังจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-08-22)

80.00

22/08/2564 : จัดประชุมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ในกิจกรรมพัฒนาบุคลากรแกนนำเสริมสร้างวัฒนธรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อขยายผลองค์กรพอเพียงต้านทุจริต ภายใต้โครงการ STRONG - องค์กรพอเพียงต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ Zoom Webinar แล้วเสร็จ จำนวน 5 ครั้ง ดังนี้ 1. ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 2. ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 3. ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 4. ครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 5. ครั้งที่ 5 วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 150 คน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-07-18)

70.00

18/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ในกิจกรรมพัฒนาบุคลากรแกนนำเสริมสร้างวัฒนธรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อขยายผลองค์กรพอเพียงต้านทุจริต ภายใต้โครงการ STRONG - องค์กรพอเพียงต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ Zoom Webinar จำนวน 5 ครั้ง ดังนี้ 1. ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 2. ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 3. ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 4. ครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 5. ครั้งที่ 5 วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 150 คน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-06-22)

60.00

22/06/2564 : อยู่ระหว่างหน่วยงานจัดส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมในกิจกรรมพัฒนาบุคลากรแกนนำเสริมสร้างวัฒนธรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อขยายผลองค์กรพอเพียงต้านทุจริต ภายใต้โครงการ STRONG - องค์กรพอเพียงต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรูปแบบการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Webinar จำนวน 5 ครั้ง ดังนี้ 1. ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 2. ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 3. ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 4. ครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 5. ครั้งที่ 5 วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 150 คน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-05-20)

15.00

20/05/2564 : อยู่ระหว่างการปรับรายละเอียดของกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-04-28)

10.00

28/04/2564 : อยู่ระหว่างรวบรวมปัญหา ข้อเสนอแนะและความต้องการในการสร้างกลไกป้องกันการทุจริตและการพัฒนากลไกบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตจากทุกหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-03-22)

10.00

22/03/2564 : อยู่ระหว่างรวบรวมปัญหา ข้อเสนอแนะและความต้องการในการสร้างกลไกป้องกันการทุจริตและการพัฒนากลไกบริหาร ความเสี่ยงด้านทุจริตจากทุกหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-02-22)

10.00

22/02/2564 : อยู่ระหว่างรวบรวมปัญหา ข้อเสนอแนะและความต้องการในการสร้างกลไกป้องกันการทุจริตและการพัฒนากลไกบริหาร ความเสี่ยงด้านทุจริตจากทุกหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-01-20)

10.00

20/01/2564 : อยู่ระหว่างรวบรวมปัญหา ข้อเสนอแนะและความต้องการในการสร้างกลไกป้องกันการทุจริตและการพัฒนากลไกบริหาร ความเสี่ยงด้านทุจริตจากทุกหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-22)

10.00

22/12/2563 : อยู่ระหว่างรวบรวมปัญหา ข้อเสนอแนะและความต้องการในการสร้างกลไกป้องกันการทุจริตและการพัฒนากลไกบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตจากทุกหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-24)

15.00

24/11/2563 : อยู่ระหว่างรวบรวมปัญหาข้อเสนอแนะและความต้องการในการสร้างกลไกป้องกันการทุจริตและการพัฒนากลไกบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตจากทุกหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-28)

10.00

28/10/2563 : อยู่ระหว่างรวบรวมปัญหา ข้อเสนอแนะและความต้องการในการสร้างกลไกป้องกันการทุจริตและการพัฒนากลไกบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตจากทุกหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:รวบรวมปัญหา ข้อเสนอแนะและความต้องการในการสร้างกลไกป้องกันการทุจริตและการพัฒนากลไกบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตจากทุกหน่วยงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:สรุปความต้องการในการสร้างกลไกป้องกันการทุจริตในอนาคตและการพัฒนากลไกบริหารความเสี่ยงด้านทุจริต
:10%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรแกนนำด้านการป้องกันการทุจริต
:30%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ทุกหน่วยงานได้รับการพัฒนาบุคลากรแกนนำด้านการป้องกันการทุจริต
:30%
เริ่มต้น :2021-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ทุกหน่วยงานจัดตั้งเครือข่าย STRONG
:10%
เริ่มต้น :2021-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-08-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 03000000-6448

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 03000000-6448

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0300-812

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการสร้างกลไกป้องกันการทุจริตใน อนาคตควบคู่ไปกับสร้างและพัฒนากลไกบริหารความเสี่ยงด้านทุจริต

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
60.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **