ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาระบบการเลือกสรรบุคคลเชิงรุกเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการกรุงเทพมหานคร : 03000000-2499

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร : (2564)

95

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 95

นางสาวหทัยรัตน์ เจียรากร โทร 1159

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันกรุงเทพมหานครใช้แบบทดสอบสมรรถนะของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเป็นเครื่องมือในการเลือกสรรและประเมินบุคคลเข้ารับราชการ ซึ่งไม่เพียงพอหรือทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก รวมทั้งประเทศไทยประกาศใช้ยุทธศาสตร์ “Thailand 4.o” เพื่อสนองต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาว จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว องค์การต่าง ๆ ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เพื่อสนองต่อการพัฒนา เช่น การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต รูปแบบการทำงาน ตลอดจนความสัมพันธ์ของคนในองค์กร กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นปรากฏการณ์สำคัญที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลก และเราเริ่มเห็นผลกระทบที่ชัดเจนขึ้นเรื่อย ๆ คือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด ซึ่งในด้านหนึ่งจะสร้างโอกาสในการทำงานและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น แต่อีกด้านจะมีนัยต่อวิธีการทำงานและทำให้ตำแหน่งงานจำนวนไม่น้อยต้องหายไป จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรจะต้องปรับตัวสู่โลกดิจิทัล รวมทั้งแนวโน้มที่กำลังเปลี่ยนไปคือการให้ความสำคัญกับทัศนคติ (Attitude) และการแสดงออกเชิงพฤติกรรม (Behavior) มากขึ้น เนื่องจากทัศนคติเป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับความเชื่อ อุปนิสัย แนวคิด ความพึงพอใจ และสิ่งจูงใจ ปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อทัศนคติของแต่ละบุคคล หากบุคคลนั้นมีทัศนคติเชิงบวกต่องาน จะทำให้ปฏิบัติงานด้วยความมีประสิทธิภาพ เกิดความผูกพันต่อองค์กร จงรักภักดีต่อองค์กร พร้อมที่จะทุ่มเทความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อองค์กรอย่างเต็มกำลังความสามารถ และด้วยความเต็มใจ ซึ่งจะส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าขององค์กร และมีอัตราการลาออกหรือโอนย้ายน้อยลง สำนักงาน ก.ก. ตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงได้นำแนวคิด Recruit for attitude and train for skill ซึ่งมีแนวโน้มจะได้รับความนิยมมากขึ้นมาปรับใช้ในการพัฒนาระบบการเลือกสรรบุคคลเชิงรุกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการกรุงเทพมหานคร โดยการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินบุคคลให้ทันสมัย สอดคล้องกับบริบทของโลกเพื่อให้ได้คนที่มีคุณภาพและมีทัศนคติเชิงบวก สามารถปรับตัวให้ทันกระแสการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้ดี ให้ความร่วมมือ (Collaboration) มากขึ้น และมีความคล่องตัวสูง (Agility) และพร้อมที่จะแข่งขันกันด้วยความรู้ ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่สำนักงาน ก.ก. จะต้องมองการณ์ไกลและเตรียมพร้อมในการเลือกสรรบุคคลที่มีความเหมาะสม มีทัศนคติที่ดีเข้าสู่องค์กร เพื่อให้ทรัพยากรบุคคลนั้นเป็นจุดแข็งขององค์กร รวมทั้งช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Creation) ผลักดันให้กรุงเทพมหานครบรรลุผลลัพธ์สุดท้าย (Ultimate Outcome) ตามยุทธศาสตร์ คือเป็นมหานครชั้นนำของเอเชีย

03050000/03050000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อพัฒนาระบบการเลือกสรรบุคคลเชิงรุกในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร โดยการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินบุคคลให้มีความทันสมัยและถูกต้องตามหลักวิชาการ สามารถคัดกรองคนที่มีทัศนคติเชิงบวกเข้าสู่องค์กรได้

เป้าหมายของโครงการ

3.1 วางแผน วิเคราะห์ และออกแบบเครื่องมือวัดและประเมินบุคคลในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร โดยดำเนินการร่วมกับที่ปรึกษา จำนวน 2 ราย 3.2 จัดประชุมระดมความคิด (Brainstorming) เพื่อระดมความคิดเห็นและรวบรวมประเด็นที่เกี่ยวข้องมาประมวลและจัดทำเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินบุคคลฯ มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 15 คน ประกอบด้วย ที่ปรึกษา และข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประเภทอำนวยการระดับต้นและระดับสูง ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงาน ก.ก. โดยประชุมจำนวน 5 ครั้ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล%
๗.๓.๒.๒ การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-09-06)

10.00

ขณะนี้ ได้นำกรอบทัศนคติฯ เข้า อ.ก.ก.วิสามัญเกี่ยวกับการสรรหา พัฒนาบุคลากร และการประเมิน ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการต่อไปได้โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม และจะนำเสนอ ก.ก. เพื่อทราบในวันที่ 15 กันยายน 2564 ต่อไป ส่วนเรื่องการเบิกค่าที่ปรึกษา ขณะนี้กำลังจัดเตรียมเอกสารเพื่อเบิกให้ทันก่อนวันปิดงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งคาดว่าไม่มีปัญหาในการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-08-09)

60.00

09/08/2564 : เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 คณะทำงานจำนวน 6 คน ได้เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อนำกรอบทัศนคติฯ เสนอให้ท่านอาจารย์ช่วยพิจารณา แก้ไข และอธิบายให้ฟังในบางเรื่องที่คณะทำงานยังไม่เข้าใจ และได้ข้อสรุปเป็นร่างทัศนคติฯ 1 ฉบับ และเอกสารประกอบร่างทัศนคติฯ 1 ฉบับ เพื่อนำเสนอ อ.ก.ก.วิสามัญเกี่ยวกับการสรรหา พัฒนาบุคลากร และการประเมินเพื่อพิจารณา คาดว่าจะนำเข้าได้ในวันที่ 26 สิงหาคม 2564 และคาดว่าจะนำกรอบทัศนคติฯ เสนอ ก.ก. เพื่อทราบต่อไปในเดือนกันยายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-07-09)

20.00

09/07/2564 : เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า ทำให้ไม่สามารถจ้ดประชุมครั้งที่ 3 ตามที่กำหนดได้ จึงได้ยกเลิกการประชุมไป แต่ว่าได้นำกรอบแนวคิดเสนอที่ปรึกษานอก รอบ เพื่อให้ความเห็นชอบ และผู้อำนวยการกองอัตรากำลัง ผู้อำนวยการกองสรรหาบุคคล ตลอดจนคณะทำงานฯ ได้มีมติร่วมกันเห็นชอบในกรอบทัศนคติ จึงได้นำเสนอหัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เพื่อโปรดพิจารณา และคาดว่าน่าจะนำเสนอเข้า อ.ก.ก.สรรหาฯ ภายในเดือน กรกฏาคม 2564 และนำเข้า ก.ก. ในเดือนสิงหาคม 2564 ตามกรอบไทม์ไลน์ต่อไป โดยในขณะนี้ยังไม่มีการเบิกค่าวัสดุ อุปกรณ์ รวมถึงค่าอาหารว่าง ตลอดจนค่าที่ปรึกษาของอาจารย์ทั้ง 2 ท่าน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-06-14)

20.00

14/06/2564 : ได้มีการจัดประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการเลือกสรรบุคคลเชิงรุกฯ เพื่อระดมความคิดในการศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลฯ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน ก.ก. 3 ชั้น 5 ตามระเบียบวาระการประชุม โดยคณะทำงานได้รับมอบหมายให้ไปดำเนินการในส่วนต่าง ๆ และเตรียมข้อมูลไว้สำหรับการประชุมในครั้งต่อไป สำหรับการประชุมในครั้งที่ 3/2564 คาดว่าน่าจะจัดประชุมได้สิ้นเดือนมิถุนายน 2564 ทั้งนี้ การประชุมมีทั้งการประชุมในห้องประชุมและการประชุมออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Application Cisco Webex มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 16 คน แบ่งเป็นประชุมในห้องประชุม 10 คน ประชุมออนไลน์ 6 คน โดยไม่มีการเบิกเงินค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-05-17)

20.00

มีการจัดประชุมเพื่อระดมความคิด (Brainstorming) ในการศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและที่จำเป็นมาประมวลและจัดทำเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อกำหนดกรอบในการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินบุคคลฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงาน ก.ก. 3 ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีการเบิกค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ตามที่กำหนดไว้ในโครงการ) การประชุมมีผู้เข้าร่วมประชุม 16 คน แบ่งเป็นเข้าร่วมประชุมในห้องประชุม 8 คน และประชุมทางออนไลน์ 8 คน (ใช้โปรแกรม Application Cisco Webex) เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. เลิกประชุมเวลา 15.20 น.โดยฝ่ายเลขานุการคณะทำงานได้ส่งรายงานการประชุมให้คณะทำงานฯ เรียบร้อยแล้ว (ถือว่ารับรองรายงานการประชุม) เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 และคาดว่าน่าจะสามารถจัดประชุม ครั้งที่ 2/2564 ได้ ปลายเดือนพฤษภาคม 2564 ขณะนี้ฝ่ายเลขาฯ อยู่ระหว่างประสานงานกับคณะทำงานฯ รวมทั้งการส่งมอบงานตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานหัวหน้าคณะทำงาน เพื่อจะสามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งที 2/2564 ต่อไป สำหรับการสำรวจทางออนไลน์ ยังไม่สามารถดำเนินการได้ในเดือนนี้ คาดว่าน่าจะมีการสำรวจออนไลน์ในขั้นตอนถัดไป (ถ้าหากมีความจำเป็นและเหมาะสม)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-04-28)

20.00

28/04/2564 : ขณะนี้ได้ประสานงานกับที่ปรึกษาโครงการทั้ง 2 ท่าน ว่าจากเดิมที่คาดว่าน่าจะจัดประชุมระดมสมองในครั้งแรกได้ในเดือนเมษายน 2564 แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิทที่รุนแรงมากขึ้น ประกอบกับได้มีคำสั่งให้ทำงานอยู่บ้านสัปดาห์ละ 2 วัน ทำให้การประชุมยังคงไม่สามารถดำเนินการได้ทันในเดือนเมษายน 2564 นี้ และคาดว่าจะจัดประชุมครั้งแรกได้ในเดือน พฤษภาคม 2564 (ที่ปรึกษาและผู้อำนวยการกองสรรหาบุคคลรับทราบแล้ว) แต่เพื่อไม่ให้เสียเวลาในการรอคอย จึงขอสลับขั้นตอนในการจัดทำกรอบทัศนคติสำหรับการปฏิบัติราชการฯ ขึ้นมาแทน โดยการสำรวจออนไลน์ กับกลุ่มตัวอย่างประมาณ 400 คน (อยู่ระหว่างที่ปรึกษาทั้งสองท่านจะให้ความเห็นชอบ ส่วนผู้อำนวยการกองสรรหาบุคคลรับทราบแล้ว) ดังนั้น หากที่ปรึกษาทั้งสองท่าน เห็นชอบกับแบบร่างการสำรวจออนไลน์ที่นำเสนอให้ท่านแล้ว ก็สามารถดำเนินการสำรวจออนไลน์ได้ภายในเดือนเมษายน 2564 ทันที แต่ถ้าหากที่ปรึกษายังไม่เห็นด้วย หรือมีการปรับปรุงแบบสำรวจออนไลน์ อาจทำให้การสำรวจออนไลน์ต้องเลื่อนไปเดือนพฤษภาคม 2564 แทน ทั้งนี้ผู้รับผิดชอบโครงการได้พยายามผลักดันโครงการอย่างเต็มที่เพื่อให้ทันกับเวลาที่กำหนดไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-03-31)

10.00

31/03/2564 : ได้รับอนุมัติที่ปรึกษาโครงการจำนวน 2 ท่าน จากปลัดกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 64 ตามหนังสือที่ กท 0302/407 ลงวันที่ 11 มีนาคม 64 ขณะนี้กำลังทำหนังสือเชิญที่ปรึกษาอย่างเป็นทางการ และจะได้เรียนปรึกษากับที่ปรึกษาโครงการทั้งสองท่านเพื่อดำเนินการตามโครงการต่อไป คาดว่าน่าจะจัดประชุมครั้งแรกได้ในเดือน เมษายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-02-19)

10.00

19/02/2564 : ได้จัดทำคำสั่งแต่งคั้งคณะทำงานฯแล้ว ลงวันที่ 25 มค 64 ขณะนี้ได้ที่ปรึกษาโครงการ (ตอบรับทางวาจาแล้ว) 2 ท่าน จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้ขอประวัติที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการขออนุมัติให้เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ นำเรียนเสนอ ปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อดำเนินการตามโครงการในขั้นตอนต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ได้นำเรียนโครงการฯ กับท่านที่ปรึกษาโครงการฯ ทางวาจาพร้อมเอกสารต่าง ๆ โดยนำเรียนท่านที่ปรึกษาร่วมกับคณะทำงานโดยพิจารณาวางแผนการทำงานร่วมกัน เพื่อจะได้กรอบในการดำเนินการ ให้ได้ตามเป้าหมายของโครงการฯ อย่างคุ้มค่า และทันเวลาตามกรอบของโครงการฯ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-01-18)

10.00

18/01/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำการขออนุมัติจากปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อแต่งตั้งที่ปรึกษาโครงการฯ จำนวน 2 ท่าน โดยขอประวัติที่ปรึกษาทั้ง 2 ท่านและขอตารางความพร้อมในการปฏิบัติงานตามโครงการฯ 25/01/2564 ได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ เรียบร้อยแล้ว 1 ฉบับ ยังขาดการขออนุมัติจากปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อแต่งตั้งที่ปรึกษาโครงการฯ 2 ท่าน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-12-24)

0.00

24/12/2563 : ชะลอการดำเนินโครงการเนื่องจากยังไม่สามารถดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานฯ ได้ เนื่องจากต้องมีที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยเข้าร่วมเป็นคณะทำงานฯ ด้วย แต่เนื่องจากขณะนี้สถาบันการศึกษาปิดทำการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) หากสถานการณ์คลี่คลายจะเริ่มดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานฯ ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-12-01)

0.00

01/12/2563 : ยังไม่ได้เริ่มโครงการเนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินการสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 1/2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-11-02)

0.00

2/11/2563 : ยังไม่ได้เริ่มโครงการเนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินการสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 1/2563

** ปัญหาของโครงการ :อยู่ระหว่างดำเนินการสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 1/2563

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-10-30)

0.00

30/10/2563 : ยังไม่ได้เริ่มโครงการเนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินการสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 1/2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:1. แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบการเลือกสรรบุคคลเชิงรุกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ กทม.
:10%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:2. จัดประชุมเพื่อระดมความคิด (Brainstorming) ในการศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและที่จำเป็น มาประมวลและจัดทำเป็นข้อมูลพื้นฐาน เพื่อกำหนดกรอบ ในการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินบุคคลฯ
:20%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:3. วิเคราะห์และกำหนดกรอบทัศนคติสำหรับการปฏิบัติราชการฯ เพื่อสร้างเครื่องมือวัดและประเมินบุคคลฯ
:20%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:4. นำกรอบทัศนคติสำหรับการปฏิบัติราชการเพื่อสร้างเครื่องมือวัดและประเมินบุคคล เสนอผู้บริหารสำนักงาน ก.ก. ให้ความเห็นชอบ แล้วนำเสนอต่อ อ.ก.ก .วิสามัญเกี่ยวกับ การสรรหา พัฒนาบุคลากร และการประเมิน เพื่อพิจารณา และเสนอ ก.ก. เพื่อทราบ
:20%
เริ่มต้น :2021-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-07-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:5. จัดทำร่างและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินบุคคลฯ ตามกรอบทัศนคติสำหรับการปฏิบัติราชการฯ โดยวิพากย์ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ
:20%
เริ่มต้น :2021-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-08-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:6. กรุงเทพมหานครมีเครื่องมือวัดและประเมินบุคคลฯ ที่มีคุณภาพตามหลักวิชาการ
:10%
เริ่มต้น :2021-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 03000000-2499

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 03000000-2499

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0300-0799

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาเครื่องมือการสรรหา คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมกับงานและมีศักยภาพสูง

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **