ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดเก็บคำวินิจฉัย ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ : 03000000-2498

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายพงษ์เทพ สนิทวงศ์ โทร.022146612

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กองพิทักษ์ระบบคุณธรรม สำนักงาน ก.ก. มีคำวินิจฉัย ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร เป็นจำนวนมาก การจัดเก็บยังไม่เป็นระบบ เกิดความล่าช้าในการค้นหาเอกสาร กองพิทักษ์ระบบคุณธรรม จึงเล็งเห็นความจำเป็นในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้จัดเก็บคำวินิจฉัย ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ คล่องตัว สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าว

03070000/03070000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้จัดเก็บคำวินิจฉัย ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2. เพื่อให้สามารถสืบค้น คำวินิจฉัย ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น 3 เพื่อสำรองข้อมูลคำวินิจฉัย ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ไว้ใช้ในการปฏิบัติงานในกรณีต้นฉบับเกิดการชำรุดเสียหาย

เป้าหมายของโครงการ

จัดเก็บคำวินิจฉัย ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในปี พ.ศ. 2562

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล%
๗.๓.๒.๒ การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-08-19)

100.00

19/08/2564 : 1. เสนอขออนุมัติโครงการ 2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน 3. ประชุมหารือออกแบบระบบ 4. รวบรวมข้อมูล 5. จัดทำเซิร์ฟเวอร์ภายในหน่วยงาน 6. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน , ทดสอบระบบ 7. นำเข้าข้อมูลในระบบ 8. สรุปผล รายงานผล และประเมินผลการดำเนินการโครงการ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-07-19)

90.00

19/07/2564 : เสนอขออนุมัติโครงการ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ประชุมหารือออกแบบระบบ รวบรวมข้อมูล จัดทำเซิร์ฟเวอร์ภายในหน่วยงาน จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ทดสอบระบบ เรียบร้อยแล้ว ส่วนนำเข้าข้อมูลในระบบกำลังดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-06-17)

80.00

17/06/2564 : เสนอขออนุมัติโครงการ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ประชุมหารือออกแบบระบบ รวบรวมข้อมูล จัดทำเซิร์ฟเวอร์ภายในหน่วยงาน และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ทดสอบระบบ เรียบร้อยแล้ว ส่วนนำเข้าข้อมูลในระบบกำลังดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-05-20)

70.00

20/05/2564 : การเสนอขออนุมัติโครงการ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ประชุมหารือออกแบบระบบ รวบรวมข้อมูล จัดทำเซิร์ฟเวอร์ภายในหน่วยงาน จัดทำคู่มือปฏิบัติงานและทดลองระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการนำเข้าข้อมูลในระบบกำลังดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-20)

60.00

20/04/2564 : การเสนอขออนุมัติโครงการ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ประชุมหารือออกแบบระบบ รวบรวมข้อมูล จัดทำเซิร์ฟเวอร์ภายในหน่วยงาน จัดทำคู่มือปฏิบัติงานและทดลองระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการนำเข้าข้อมูลในระบบกำลังดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-15)

50.00

15/03/2564 : จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและทดสอบระบบเรียบร้อยแล้ว กำลังดำเนินการนำเข้าข้อมูลในระบบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-16)

40.00

16/2/2021 : การเสนอขออนุมัติโครงการ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ประชุมหารือออกแบบระบบ รวบรวมข้อมูล และจัดทำเซิร์ฟเวอร์ภายในหน่วยงาน เรียบร้องแล้ว ตอนนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-15)

30.00

15/1/2021 : อยู่ในขั้นตอนการจัดทำเซิร์ฟเวอร์ภายในหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-15)

20.00

15/12/2563 : ได้ประชุมหารือออกแบบระบบเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่ม่

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-17)

10.00

2020-11-17 : จัดทำคำสั่งแต่งตัั้งคณะทำงานเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-26)

5.00

26 /10/2563 : ได้รับการอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติโตรงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
:5%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประชุมหารือออกแบบระบบ
:5%
เริ่มต้น :2020-11-16 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-16 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รวบรวมข้อมูล
:10%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดทำเซิฟเวอร์ภายในหน่วยงาน
:10%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:นำเข้าข้อมูลในระบบ
:50%
เริ่มต้น :2021-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:สรุปผล รายงานผล และประเมินผลการดำเนินการโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2021-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-08-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 03000000-2498

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 03000000-2498

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0300-0798

ตัวชี้วัด : จัดเก็บคำวินิจฉัย ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในปี พ.ศ. 2562 แล้วเสร็จ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **