ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการศึกษาเรื่องการไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่น (Secondment) : 03000000-2497

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวอรมณส์ บัณฑิตสุขุมาลย์ โทร. 1458

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กระแสการบริหารทรัพยากรบุคคลในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมากมาย โดยมุ่งเน้นให้เกิดการทำงานแบบเครือข่าย เน้นการสร้างความร่วมมือในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการใช้แนวคิดการยืมตัวบุคลากรมาช่วยงาน (Secondment) โดยให้คนข้างนอกจากหน่วยงานอื่นหรือภาคเอกชน มาทำงานในหน่วยงานภาครัฐได้ตามระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งการให้บุคลากรภาครับไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จริง ดังนั้นสำนักงาน ก.ก.ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการวิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับการจัดระบบงานกรุงเทพมหานคร จึงได้จัดทำกิจกรรมศึกษาเรื่องการไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่น (Secondment) เพื่อกำหนดแนวทางการไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่นให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของกรุงเทพมหานคร เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องต่าง ๆ

03060600/03060600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ศึกษาแนวทางการไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่น (Secondment) 2. กำหนดแนวทางที่เหมาะสมในการนำมาปรับใช้กับกรุงเทพมหานคร 3. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร

เป้าหมายของโครงการ

1. ศึกษา วิเคราะห์แนวทางการไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่น (Secondment) 2 จัดประชุมระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานครหรือส่วนราชการอื่น รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน จำนวน 4 ครั้ง เพื่อระดมความคิดเห็นและสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่น (Secondment) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น 240 คน ประกอบด้วย 1) กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 200 คน ได้แก่ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญประเภทบริหาร ระดับสูง และระดับต้น ประเภทอำนวยการ ระดับสูงและระดับต้น ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ และประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน และระดับอาวุโส สังกัดสำนัก สำนักงาน ส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขต จำนวน 180 คน โดยประชุมจำนวน 4 ครั้ง ครั้งละ 50 คน 2) ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 40 คน ได้แก่ ข้าราชการสังกัดส่วนราชการอื่น เจ้าหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรเอกชน โดยประชุมจำนวน 4 ครั้ง ครั้งละ 10 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล%
๗.๓.๒.๒ การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-08-22)

100.00

22/08/2564 : ได้จัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับแนวทางการไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่น(secondment)และนำเสนอ อ.ก.ก.ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครและปลัดกรุงเทพมหานคร และได้ประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-07-23)

65.00

23/07/2564 : จัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับแนวทางการไปปฏิบัติานที่หน่วยงานอื่น

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากการระบาด โควิด-19 ทำให้การดำเนินการประชุมรับฟังความคิดเห็นระหว่างหน่วยงานมีอุปสรรคมาก

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-07-22)

65.00

22/07/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-06-28)

60.00

28/06/2564 : กำหนดแนวทางการไปปฎิบัติงานที่หน่วยงานอื่น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-06-22)

60.00

22/06/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-05-19)

55.00

19/05/2564 : อยุ่ระหว่างการกำหนดแนวทางการไปปกิบัติงานที่หน่วยงานอื่น

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19 ทำให้เกิดอุปสรรคในการจัดทำแนวทางการไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-04-20)

50.00

20/04/2564 : ประมวลความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-03-17)

40.00

17/03/2564 : จัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นของหน่วยงานต่างๆเพื่อนำข้อมูลมากำหนดแนวทางการไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่น

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-02-16)

25.00

16/02/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-18)

20.00

18/01/2564 : ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-01-06)

15.00

1/6/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..ศึกษาข้อมูลและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่น โดยศึกษารูปแบบจากหน่วยงานต่างๆที่เคยปฏิบัติ"

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-17)

15.00

17/12/2563 : ศึกษาข้อมูลและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่น โดยศึกษารูปแบบจากหน่วยงานต่างๆที่เคยปฏิบัติ"

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-16)

10.00

16/11/2563 : รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-22)

5.00

22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:กำหนดแนวทางการไปปฏิบัติงานที่ หน่วยงานอื่น โดยจัดประชุมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ทำข้อเสนอเกี่ยวกับแนวทางการไป ปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่น (Secondment)
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดประชุมคณะกรรมการหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา และแก้ไขข้อมูล
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:เสนอผู้บริหารพิจารณาเห็นชอบ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 03000000-2497

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 03000000-2497

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0300-792

ตัวชี้วัด : ระยะเวลาในการจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับแนวทางการไป ปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่น (Secondment) ภายในเดือนกรกฎาคม 2564

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 60

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
60.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **